หรือคุณหมายถึง endü?
Search result for

endue

(15 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endue-, *endue*
Possible hiragana form: えんづえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endue[VT] ให้ความสามารถ, See also: ให้คุณลักษณะ, Syn. indue
endue with[PHRV] มอบให้ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
endue(vt) สวม,ใส่,มอบให้,ประสิทธิ์ประสาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit   FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]
เผอิญ[adv.] (pha-oēn) EN: by chance ; be accident ; accidentally ; fortunaly   FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: area ; terrain ; floor space   FR: aire [f] ; surface [f] ; étendue [f] ; superficie [f] ; parcelle [f]
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์[n. exp.] (pheūnthī thāng phūmisāt) FR: étendue géographique [m] ; territoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDUED    EH0 N D UW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endue    (v) (i1 n d y uu1)
endued    (v) (i1 n d y uu1 d)
endues    (v) (i1 n d y uu1 z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indue \In*due"\, v. t. [imp. & p. p. {Indued}; p. pr. & vb. n.
   {Induing}.] [Written also {endue}.] [L. induere to put on,
   clothe, fr. OL. indu (fr. in- in) + a root seen also in L.
   exuere to put off, divest, exuviae the skin of an animal,
   slough, induviae clothes. Cf. {Endue} to invest.]
   [1913 Webster]
   1. To put on, as clothes; to draw on.
    [1913 Webster]
 
       The baron had indued a pair of jack boots. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To clothe; to invest; hence, to endow; to furnish; to
    supply with moral or mental qualities.
    [1913 Webster]
 
       Indu'd with robes of various hue she flies.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Indued with intellectual sense and souls. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endue \En*due"\, v. t. [imp. & p. p. {Endued}; p. pr. & vb. n.
   {Enduing}.] [L. induere, prob. confused with E. endow. See
   {Indue}.]
   To invest. --Latham.
   [1913 Webster]
 
      Tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued
      with power from on high.         --Luke xxiv.
                          49.
   [1913 Webster]
 
      Endue them . . . with heavenly gifts.  --Book of
                          Common Prayer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endue \En*due"\, v. t.
   An older spelling of {Endow}. --Tillotson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endue
   v 1: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
      {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top