Search result for

endow

(65 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endow-, *endow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endow[VT] บริจาค, See also: มอบเงินทุนให้, Syn. give, provide, supply
endowment[N] การบริจาค, Syn. donation, grant
endowment[N] ความสามารถ, See also: สมรรถนะ, Syn. ability, qualification, talent
endow with[PHRV] บริจาคให้กับ
endow with[PHRV] สร้างให้มี (ความสามารถ) โดยธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
endow(เอนเดา') vt. บริจาค,มอบของขวัญให้,มอบทุน, See also: endower n. ดูendow, Syn. provide,
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.
disendow(ดิสเอนเดา') vt. ยึดเงินบริจาค,

English-Thai: Nontri Dictionary
endow(vt) ให้,บริจาค,มอบให้,มอบทุน,ยกสมบัติให้
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endowmentแบบสะสมทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endowment๑. การบริจาคทรัพย์๒. การกำหนดส่วนแบ่งให้แก่ภริยา (ในทรัพย์มรดกของสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
endowment insuranceการประกันชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endowmentsกองทุนการกุศล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The physical energy and strength, with which nature insufficiently endowed humans, is found in animals that help them to discover new territories.ความแข็งแกร่งทางร่างกาย ซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์มาไม่เพียงพอ สามารถพบได้ในสัตว์ ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบดินแดนใหม่ๆ Home (2009)
But he's very well endowed and sometimes I just can't handle him that long.แล้วกลับไปที่โรงแรม แต่ ท่าทางเขารวยน่าดู The Girlfriend Experience (2009)
At the last moment, he generously decided to double our endowment.ล่าสุด เขาตัดสินใจที่จะเพิ่ม เงินบริจาคเป็น 2 เท่า I Lied, Too. (2009)
He's very well endowed.\เขาเป็นคนที่มีคุณภาพมาก Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
She is one well endowed lady.คงเป็นยานสาวบิ้กบึ้มน่าดู Star Trek (2009)
I hope you'll let our family make it up to you with an endowment.ฉันหวังว่าคุณจะให้โอกาส ครอบครัวของเราได้ชดเชยให้กับคุณ ด้วยการมอบเงินทุน The Witches of Bushwick (2010)
After their father's endowment in the will,พ่อของพวกเขาบริจาคแบบนี้แล้ว Where There's a Will (2011)
She was online this morning checking every college with an endowment and a pool.เมื่อเช้า แม่ออนไลน์เพื่อเช็คข้อมูล ทุกวิทยาลัยที่มีทุนและสระว่ายน้ำ Never Letting Go (2011)
And she was online this morning, checking every college with an endowment and a pool.แม่เล่นคอมฯตลอดเช้า ตรวจดูทุกวิทยาลัยที่มีการให้ทุนและสระว่ายน้ำ Blind Dates (2011)
The Graysons were the ones who first endowed the organization back in 1995และคุณนายเกรย์สัน ก็เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งเป็นคนแรกๆ ที่บริจาคในปี 1995 Guilt (2011)
Endowing a charity could serve to improve the company's public image.เงินที่ได้จากการบริจาค Guilt (2011)
And how your continual need to endow this creature with human traits has led to the laxness of its security protocols.และวิธีการที่ความต้องการอย่าง ต่อเนื่องของคุณเพื่อมอบให้บุคคลผู้นี้ ที่มีลักษณะของมนุษย์ได้นำไปสู่ การหละหลวมของโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของตน Underworld Awakening (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endowDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
endowHe endowed the college with a large sum of money.
endowHe is endowed with a sense of humor.
endowHe is endowed with many talents.
endowHe is endowed with unusual ability in mathematics.
endowHe was endowed with great talents.
endowHis daughter was endowed with beauty and grace.
endowNature endowed her with both a sound mind and a sound body.
endowNature endowed her with wit and beauty.
endowNature endowed him with wit and beauty.
endowShe is endowed with a special talent.
endowShe is endowed with a talent for music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสิทธิ์ประสาท[V] bestow, See also: endow, give, Example: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย, Thai definition: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประสิทธิ์ประสาท[v.] (prasitprasāt) EN: bestow ; endow ; give   
แวว[n.] (waēo) EN: talent ; gift ; genius ; endowment   FR: talent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOW    EH0 N D AW1
ENDOWED    EH0 N D AW1 D
ENDOWING    EH0 N D AW1 IH0 NG
ENDOWMENT    EH0 N D AW1 M AH0 N T
ENDOWMENTS    EH0 N D AW1 M AH0 N T S
ENDOWMENT'S    EH0 N D AW1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endow    (v) (i1 n d au1)
endows    (v) (i1 n d au1 z)
endowed    (v) (i1 n d au1 d)
endowing    (v) (i1 n d au1 i ng)
endowment    (n) (i1 n d au1 m @ n t)
endowments    (n) (i1 n d au1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワクフ[, wakufu] (n) waqf (Muslim endowment) (ara [Add to Longdo]
学資保険[がくしほけん, gakushihoken] (n) educational endowment insurance [Add to Longdo]
基本金[きほんきん, kihonkin] (n) fund; endowment [Add to Longdo]
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment [Add to Longdo]
寄付行為[きふこうい, kifukoui] (n) act of endowment or donation [Add to Longdo]
教育保険[きょういくほけん, kyouikuhoken] (n) (See 学資保険) educational endowment insurance [Add to Longdo]
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment [Add to Longdo]
限度を超える[げんどをこえる, gendowokoeru] (exp,v1) to go beyond the limit; to pass the limit [Add to Longdo]
限度枠[げんどわく, gendowaku] (n) allowable range; bound; limit [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endow \En*dow"\, v. t. [imp. & p. p. {Endowed}; p. pr. & vb. n.
   {Endowing}.] [OF. endouer; pref. en- (L. in) + F. douer to
   endow, L. dotare. See {Dower}, and cf. 2d {Endue}.]
   1. To furnish with money or its equivalent, as a permanent
    fund for support; to make pecuniary provision for; to
    settle an income upon; especially, to furnish with dower;
    as, to endow a wife; to endow a public institution.
    [1913 Webster]
 
       Endowing hospitals and almshouses.  --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. To enrich or furnish with anything of the nature of a gift
    (as a quality or faculty); -- followed by with, rarely by
    of; as, man is endowed by his Maker with reason; to endow
    with privileges or benefits.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endow
   v 1: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
      {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]
   2: furnish with an endowment; "When she got married, she got
     dowered" [syn: {endow}, {dower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top