Search result for

endorsement

(42 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endorsement-, *endorsement*
English-Thai: Nontri Dictionary
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
endorsementการสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
endorsementการสลักหลัง, ใบสลักหลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
endorsementการสลักหลัง (ตั๋วเงิน) [ดู backing ความหมาย ที่ ๑ และ indorsement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
endorsements and amendmentsรายการบันทึกและแก้ไขหนังสือเดินทาง [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
endorsement (n) officially approved ได้รับการอนุญาต ในที่นี้หมายถึง ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, but without the endorsement of the Pope, the result will be hollow.ใช่, แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากพระสันตปาปา ผลการตัดสินก็จะไม่มีความหมาย The Other Boleyn Girl (2008)
Thanks for the ringing endorsement.ขอบคุณสำหรับ การเรียกตัวอะนะ Air: Part 1 (2009)
"and without a championship, "i'll lose my endorsements.และถ้าไม่ได้แชมป์ ฉันก็ไม่ได้เงินสนับสนุน Vitamin D (2009)
"and without those endorsements, i won't be able to buy my hovercraft."ไม่มีเงินสนับสนุน ฉันก็ไม่ได้ซื้อเรือโฮเวอร์คราฟต์ Vitamin D (2009)
I appreciate the endorsement, Madam President.ดิฉันซาบซึ้งสำหรับการยกย่อง ท่าน ปธน. Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
It would be tantamount to full-on government endorsement of deviant vampiric behavior.นั่นเท่ากับรัฐบาลลงนามอนุมัติ กับพฤติกรรมผิดปกติแบบแวมไพร์ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Celebrity endorsement really works!การรับรองโดยคนดัง มันได้ผลจริง ๆ Love in Disguise (2010)
Top-tier team and endorsements from... here to China!ทีมชั้นสูง และตัวแทนสินค้าจาก... ที่นี่จนถึงประเทศจีน! Sudden Death (2010)
I told you, endorsements aren't my focus.ผมบอกแล้ว ว่าไม่สนเรื่องตัวแทนสินค้า Sudden Death (2010)
That is quite the endorsement.นั่นค่อนข้าง เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมนะ Last Temptation (2011)
that--that is not a ringing endorsement for... oh!นั้น.. แบบว่าไม่ได้รับการรับรองจาก... Phil on Wire (2011)
Jen hasn't signed any endorsement deals.เจนไม่ได้เซ็นต์ข้อเสนอ Ua Lawe Wale (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสลักหลัง[n.] (kān salaklang) EN: endorsement   
การสลักหลังลอย[n. exp.] (kān salaklang løi) EN: blank endorsement   
การสลักหลังตั๋วแลกเงิน[n. exp.] (kān salaklang tūa laēk ngoen) EN: endorsement   
การเซ็นชื่อสลักหลัง[n. exp.] (kān sen cheū salaklang) EN: endorsement   
การเซ็นลอย[n. exp.] (kān sen løi) EN: blank endorsement   FR: signature en blanc [f]
การเซ็นสลักหลัง[n. exp.] (kān sen salaklang) EN: endorsement   
การเซ็นสลักหลังโดยมีข้อจำกัด[n. exp.] (kān sen salaklang dōi mī khø jamkat) EN: restrictive endorsement   
การเซ็นสลักหลังโดยระบุชื่อ [n. exp.] (kān sen salaklang dōi rabu cheū) EN: full endorsement   
การเซ็นสลักหลังลอย[n. exp.] (kān sen salaklang løi) EN: blank endorsement   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDORSEMENT    EH0 N D AO1 R S M AH0 N T
ENDORSEMENTS    EH0 N D AO1 R S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endorsement    (n) (i1 n d oo1 s m @ n t)
endorsements    (n) (i1 n d oo1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermerk {m}; Zusatz {m} | siehe Vermerkendorsement | see endorsement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
賛同[さんどう, sandou] (n,vs) approval; endorsement; (P) [Add to Longdo]
推奨[すいしょう, suishou] (n,vs) recommendation; endorsement; (P) [Add to Longdo]
推薦[すいせん, suisen] (n,vs,adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P) [Add to Longdo]
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement [Add to Longdo]
売上手数料[うりあげてすうりょう, uriagetesuuryou] (n) endorsement commission; commission earned; sales commission [Add to Longdo]
裏書;裏書き[うらがき, uragaki] (n,vs) endorsement; proof; note on back of the scroll [Add to Longdo]
裏付け(P);裏づけ;裏付[うらづけ, uraduke] (n,adj-no) backing; support; endorsement; collateral; security; guarantee; proof; substantiation; foundation; lining (something); something lined; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indorsement \In*dorse"ment\, n. [From {Indorse}; cf.
   {Endorsement}.] [Written also {endorsement}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of writing on the back of a note, bill, or other
    written instrument.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is written on the back of a note, bill, or
    other paper, as a name, an order for, or a receipt of,
    payment, or the return of an officer, etc.; a writing,
    usually upon the back, but sometimes on the face, of a
    negotiable instrument, by which the property therein is
    assigned and transferred. --Story. Byles. Burrill.
    [1913 Webster]
 
   3. Sanction, support, or approval; as, the indorsement of a
    rumor, an opinion, a course, conduct.
    [1913 Webster]
 
   {Blank indorsement}. See under {Blank}. Indorser

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endorsement \En*dorse"ment\, n. [Cf. F. endossement.]
   Same as {Indorsement}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endorsement
   n 1: a promotional statement (as found on the dust jackets of
      books); "the author got all his friends to write blurbs for
      his book" [syn: {endorsement}, {indorsement}, {blurb}]
   2: a speech seconding a motion; "do I hear a second?" [syn:
     {second}, {secondment}, {endorsement}, {indorsement}]
   3: formal and explicit approval; "a Democrat usually gets the
     union's endorsement" [syn: {sanction}, {countenance},
     {endorsement}, {indorsement}, {warrant}, {imprimatur}]
   4: a signature that validates something; "the cashier would not
     cash the check without an endorsement" [syn: {endorsement},
     {indorsement}]
   5: the act of endorsing; "a star athlete can make a lot of money
     from endorsements" [syn: {endorsement}, {indorsement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top