Search result for

endlessly

(42 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endlessly-, *endlessly*, endless
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
endlessly[ADV] อย่างไม่สิ้นสุด, See also: อย่างไม่มีขอบเขต, Syn. eternally

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The world is stretching endlessly.โลกไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าหรอก By Pkk ผิดพลาดประการไดก็ขออภัยด้วย Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
For the sake of a promotion, he worked endlessly, and didn't even realize Mother's health was deteriorating.ผมไม่ได้แจ้งให้ทราบได้ว่าสุขภาพของแม่ของคุณเลวร้ายยิ่งขึ้น Postman to Heaven (2009)
Eventually, I came to a dismal black ocean stretching endlessly before me.Eventually, I came to a dismal black ocean stretching endlessly before me. Watchmen (2009)
I will make him suffer endlessly because I know that is more painful for you all.ข้าจะทำให้เขาทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะข้ารู้ว่ามันจะทำให้ พวกเจ้าทั้งหมดเจ็บปวดยิ่งกว่า Grievous Intrigue (2010)
It would grow endlessly until it filled up the whole universe.ลีโอนาร์ตระหนัก The Riddle of Black Holes (2010)
Sand would flow through endlessly.ทรายจะไหลผ่านไม่มีสิ้นสุด Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Just like in The Notebook, I'm sitting in a nursing home, talking endlessly about my high school sweetheart-- my first love-- going on and on about every little detail, as if they matter.เหมือนกับในหนัง ฉันนั่งอยู่ในบ้านคนชรา พูดจ้อไม่หยุดเกี่ยวแฟนของฉัน ครั้งมัธยม รักแรกของฉัน Goodbye (2012)
I'm endlessly adjusting the throttle, endlessly sawing away at the wheel just to try and keep pointing in the right direction.ขยับคันเร่งไม่มีวันจบ ขยับพวงมาลัยไม่มีวันจบ เพื่อแค่ให้รถมันอยู่ในแนวที่ถูกต้อง Episode #18.4 (2012)
I remember endlessly running and hiding from Leviathan, and then I was on the side of the road in Illinois.ฉันจำได้แค่การวิ่งหนีไม่มีที่สิ้้นสุด และหลบหนีพวกเลไวอาทัน และจู่ๆ ฉันก็มาอยู่ข้างถนนที่อิลินอยส์ A Little Slice of Kevin (2012)
And coyote is man, endlessly chasing the divine, yet never able to catch him.และหมาป่าก็เป็นชาย, ไล่ล่าพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สิ้นสุด และยังไม่สามารถจับเขาได้ มัน.. Hunteri Heroici (2012)
Endlessly.ควรถูกเปิดเผย คิดอยู่ตลอดแหละ Red and Itchy (2013)
Closed off to hikers, no food for animals, endlessly deep water.ห่างจากนักเดินทางไกล ไม่มีอาหารสำหรับสัตว์ นํ้าที่ลึกไม่รู้จบ Graduation (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endlesslyThe schoolboys teased each other endlessly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิรู้วาย[ADV] endlessly, See also: ceaselessly, interminably, Syn. ไม่รู้วาย
ไม่รู้จบ[ADV] endlessly, See also: interminably, ceaselessly, Syn. ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่สิ้นสุด, Example: การแก้ปัญหาไม่ได้ผลจึงเกิดปัญหาแบบนี้อย่างไม่รู้จบ
ไม่รู้วาย[ADV] endlessly, See also: interminably, ceaselessly, Syn. ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, Example: หล่อนยังนึกถึงบุญคุณของอาจารย์อย่างไม่รู้วาย
เรื่อยเจื้อย[ADV] garrulously, See also: endlessly, ceaselessly, Syn. เลื้อยเจื้อย, Example: คุณตาพูดเรื่อยเจื้อยจนคนฟังหลับหมด, Thai definition: อาการที่พูดยืดยาว แต่มีสาระน้อย
ละลด[ADV] endlessly, See also: ceaselessly, closely, Syn. ลดละ, ผ่อนปรน, เว้น, ยกเว้น, ละเว้น, Example: หัวหน้าสัญญาว่าจะเอาความผิดอย่างไม่ละลดกับพนักงานคนนั้น, Thai definition: ละด้วยวิธีหย่อนคลายให้
สุดสายตา[ADV] boundlessly, See also: endlessly, Syn. สูดลูกหูลูกตา, Example: แนวต้นลำพูสองฝั่งที่เคยยาวเหยียดสุดสายตาก็กลายเป็นเพียงภาพเลือนรางในอดีตไปแล้ว, Thai definition: ไกลเกินกว่าที่จะเห็นได้
ไม่ขาดระยะ[ADV] continuously, See also: endlessly, unbrokenly, connectedly, ceaseless, uninterrupted, Example: ผู้คนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข่าวคราวอย่างไม่ขาดระยะ, Thai definition: ติดต่อกัน
ชั่วกาลนาน[ADV] eternally, See also: endlessly, Syn. ทนทาน, อยู่ยืด, เก่าแก่, ถาวร, Example: เราไม่สามารถเบียดเบียนทรัพยากรได้ตลอดชั่วกาลนาน
ชั่วนาตาปี[ADV] endlessly, See also: always, for years, Syn. ตลอดปี, ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดไป, ชั่วฟ้าดินสลาย, Ant. ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: ลมพัดอยู่ชั่วนาตาปี
จ้อย[ADV] incessantly, See also: endlessly, continuously, unendingly, Syn. คล่อง, Example: เด็กอายุแค่ 3 ขวบเท่านั้นพูดจ้อยทั้งวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปาะ[adv.] (pǿ) EN: endlessly ; repeatedly ; without reserve   FR: continuellement
สารพัน[adv.] (sāraphan) EN: lengthily ; endlessly   
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ตกฟาก[v.] (tokfāk) EN: argue endlessly ; argue ceaselessly ; keep on arguing   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDLESSLY    EH1 N D L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
endlessly    (a) (e1 n d l i s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
延々(P);延延;蜿蜒;蜿蜿;蜿々[えんえん, en'en] (adj-t,adv-to) (1) forever; endlessly; on and on; (2) meandering; wandering; winding; sinuous; serpentine; zigzagging; (P) [Add to Longdo]
際限なく[さいげんなく, saigennaku] (adv) ad infinitum; endlessly [Add to Longdo]
止めどなく(P);止め処無く;留処無く[とめどなく, tomedonaku] (adv) endlessly; ceaselessly; (P) [Add to Longdo]
底無し[そこなし, sokonashi] (n) bottomless; endlessly deep; infinite [Add to Longdo]
悶々;悶悶[もんもん, monmon] (adj-na,n) worrying endlessly; anguishedly [Add to Longdo]
欄干(P);闌干;欄杆[らんかん, rankan] (n) (1) guardrail; handrail; bannister; (2) (欄干, 闌干 only) (arch) (a person) shining like the stars or moon; (a person) crying endlessly; (P) [Add to Longdo]
捏ねくり返す;こねくり返す[こねくりかえす, konekurikaesu] (v5s) (1) (See 捏ね返す) to tamper; to mess with; (2) to go on endlessly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不已[bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄧˇ, ] endlessly; incessantly, #5,244 [Add to Longdo]
不休[bù xiū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] endlessly; ceaselessly, #11,108 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endlessly \End"less*ly\, adv.
   In an endless manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endlessly
   adv 1: continuing forever without end; "there are infinitely
       many possibilities" [syn: {infinitely}, {endlessly}]
       [ant: {finitely}]
   2: with unflagging resolve; "dance inspires him ceaselessly to
     strive higher and higher toward the shining pinnacle of
     perfection that is the goal of every artiste" [syn:
     {endlessly}, {ceaselessly}, {incessantly}, {unceasingly},
     {unendingly}, {continuously}]
   3: (spatial sense) without bounds; "the Nubian desert seemed to
     stretch out before them endlessly"
   4: all the time; seemingly without stopping; "a theological
     student with whom I argued interminably"; "her nagging went
     on endlessly" [syn: {interminably}, {endlessly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top