Search result for

empty

(102 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -empty-, *empty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empty[VI] ทำให้ว่างเปล่า, See also: ขจัด, เททิ้ง, ทิ้ง, Syn. discharge, flow out, leave, Ant. flow in
empty[VT] ทำให้ว่างเปล่า, See also: ขจัดออก, เอา(ของ)ออกให้หมด, ทิ้งหมด, เททิ้ง, Syn. pour out, remove, spill out
empty[ADJ] ที่ไม่จริงใจ, Syn. hollow, insincere, vain
empty[ADJ] ที่ไม่มีความหมาย, Syn. meaningless
empty[ADJ] ว่างเปล่า, See also: โล่ง, ว่าง, เปล่าๆ, Syn. blank, vacant, void, Ant. filled
empty out[PHRV] เทออกให้หมด, See also: เอาออกให้หมด
empty into[PHRV] เทจนหมด, See also: รินให้หมด
empty into[PHRV] ไหลลงสู่, Syn. drain into, flow into
empty-handed[ADJ] มือเปล่า, See also: ไม่มีอะไรในมือ
empty-handed[ADJ] ล้มเหลว, See also: ไม่ประสบความสำเร็จ, Syn. unsucessful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
empty nesterคู่สมรสที่ไร้บุตร,คุ่สมรสที่มีบุตรแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
empty-headedadj. ไร้ความรู้ ไร้ปัญญา,โง่

English-Thai: Nontri Dictionary
empty(adj) ว่างเปล่า,ไม่มีคน,ไม่มีของ,เปล่าประโยชน์,เปลี่ยว
empty(vt) ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,วิด,เทน้ำออก,ปล่อยน้ำทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
empty set; null set; void setเซตว่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empty Sella Syndromeกลุ่มอาการเอ็มตีเซลลา,กลุ่มอาการเซลลาว่างเปล่า [การแพทย์]
empty set [null set]เซตว่าง, เซตที่ไม่มีสมาชิก ใช้สัญลักษณ์  ø หรือ { } [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Emptyingการว่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Empty.ไม่มี Checkmate (2012)
The shuttles are all empty.เป็นยานเปล่าทั้งหมดเลย Dead Space: Downfall (2008)
Empty, transient sex?ไม่ชอบเซ็กซ์แบบฉาบฉวย Lucky Thirteen (2008)
I gotta tell ya, now that it's all over I feel...a little emptyฉัน gotta บอกยานี้ว่าทั่ว \ NI รู้สึก ... นิดหน่อยว่างเปล่า Gas Pills (2008)
I found these matches next to a bunch of her empty thumb bags.ฉันเจอยาพวกนี้ตรงข้าง ถุงขนาดเท่าหัวแม่โป้งของเธอ Pilot (2008)
Fortunately, for both of us, you forgot to empty your bath yesterday.โชคดีสำหรับเราทั้งสองคน เจ้าลืมเทน้ำที่เราอาบเมื่อวานนี้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Perimeter and interior search turned out empty.ตรวจทั้งรอบๆนอกและในบ้านแล้วไม่เจอเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
Tristan's tomb is empty.หลุมศพของทริสตันนั้นว่างเปล่า Excalibur (2008)
I wanted a life with more than empty servitudeข้าต้องการมีชีวิตที่ดีกว่า การต้องมารับใช้คนอื่นอย่างนี้ Cloak of Darkness (2008)
It's better than sitting in an empty house, waiting for my father to walk through the door.มันก็ดีกว่านั่งอยู่ในบ้านที่ว่างเปล่า รอพ่อข้าเดินเข้ามาที่หน้าประตู To Kill the King (2008)
Since you're going getting fired soon, eating on an empty mountain is only seconds away.เพราะเธอกำลังจะถุกไล่ออกเร็วๆนี้แหละ น่า ความยากลำบากมันก็แค่เวลาชั่วแป๊บเดียว Beethoven Virus (2008)
There won't be a lunch break, you can practice on an empty stomach.ไม่ต้องทานอาหารกลางวันกันแล้ว,\ ซ้อมไปทั้งที่ท้องว่างๆ นี่แหละ Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emptyAll the house in town were empty.
emptyAn empty bag can't stand up right.
emptyAn empty stomach doesn't help on the mental front.
emptyBut more often than not, we came back empty-handed.
emptyBut when the monkey came back, the tin cup was always empty.
emptyChris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.
emptyDrinking on an empty stomach is bad for health.
emptyEmpty cans were scattered about the place.
emptyEmpty the drawer of its contents.
emptyEmpty the purse into this bag.
emptyEmpty the water out of the bucket.
emptyEmpty vessels make the most sound.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือเปล่า[ADV] empty handed, Example: เขาคิดว่า ในเมื่อเขามามือเปล่า เขาก็ต้องกลับไปมือเปล่า, Thai definition: ปราศจากอาวุธในมือ, ปราศจากสิ่งใดอยู่ในมือ
สูญ[ADJ] empty (check example), See also: blank, void, vacant, Syn. ว่างเปล่า
ว่าง[ADJ] empty, See also: vacant, blank, clear, void, unoccupied, uninhabited, Syn. ว่างเปล่า, Ant. เต็ม, Example: ถ้าหลังตึกมีที่ว่าง ก็ทำที่จอดรถเพิ่มขึ้นได้, Thai definition: ที่ไม่มีอะไร
เปล่า[ADJ] empty, See also: blank, Syn. ว่างเปล่า, ว่าง, โล่ง, Ant. เต็ม, Example: ตำรวจจับผู้เสพยาพร้อมของกลางอันได้แก่ขวดเปล่าที่บรรจุ ยาเค และ ยาเลิฟ มากกว่า 40 ขวด, Thai definition: ไม่มีอะไรอยู่ภายใน เช่น ขวดเปล่า กล่องเปล่า
เปล่าๆ[ADJ] empty, See also: ิblank, Syn. ว่างๆ, เปล่า, Ant. เต็ม, Example: ร้านค้าขายแค่กล่องเปล่าๆ ก็ได้ใบละเกือบสิบบาทแล้ว, Thai definition: ไม่มีอะไรอยู่ภายใน เช่น ขวดเปล่าๆ กล่องเปล่าๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วท้อง[v.] (hiuthøng) EN: go with an empty stomach ; put up with hunger   FR: avoir l'estomac dans les talons (fam.)
กลวง[adj.] (klūang) EN: hollow ; empty ; void   FR: creux ; vide
มือเปล่า[adj.] (meū plāo) EN: empty handed ; barehanded ; unarmed ; with bare fist   
เปล่า[adj.] (plāo) EN: empty ; blank   FR: vide
ปลดทุกข์[v.] (plotthuk) EN: excrete ; take a piss ; pee-pee ; urinate ; empty the bowel   
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
ไส้แขวน[v.] (saikhwaēn) EN: have an empty stomach ; be famish ; be starving   
เซตว่าง[n. exp.] (set wāng) EN: empty set ; null set   FR: ensemble vide [m]
สูญ[adj.] (sūn) EN: empty ; blank ; void ; vacant   
เท[v.] (thē) EN: empty ; discharge ;   FR: vider

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPTY    EH1 M P T IY0
EMPTY    EH1 M T IY0
EMPTYING    EH1 M P T IY0 IH0 NG
EMPTYING    EH1 M T IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
empty    (v) (e1 m p t ii)
emptying    (v) (e1 m p t i i ng)
empty-handed    (j) - (e2 m p t i - h a1 n d i d)
empty-headed    (j) - (e2 m p t i - h e1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leerrohr {n}empty conduit [Add to Longdo]
leer; leer stehend; frei {adj} | leerer | am leerstenempty | emptier | emptiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3,南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
がらんと[, garanto] (adv,vs) (on-mim) empty; deserted; (P) [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
すっからかん[, sukkarakan] (adj-na,n) (1) flat out (of); completely empty; (2) out of money; penniless; broke [Add to Longdo]
べこべこ[, bekobeko] (n) empty; hungry [Add to Longdo]
エンプティー[, enputei-] (n) empty [Add to Longdo]
エンプティーネスト[, enputei-nesuto] (n) empty nest [Add to Longdo]
エンプティーネストシンドローム[, enputei-nesutoshindoro-mu] (n) empty nest syndrome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空空[kōng kōng, ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, ] empty; nothing; for nothing; all in vain, #15,250 [Add to Longdo]
空手[kōng shǒu, ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ, ] empty-handed; unarmed; karate, #21,323 [Add to Longdo]
空话[kōng huà, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] empty talk; bunk; malicious gossip, #22,094 [Add to Longdo]
空位[kōng wèi, ㄎㄨㄥ ㄨㄟˋ, ] empty place; room (for sb), #30,280 [Add to Longdo]
两手空空[liǎng shǒu kōng kōng, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, / ] empty-handed; fig. not receive any share, #40,357 [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] empty; lonesome; very few, #47,318 [Add to Longdo]
虚言[xū yán, ㄒㄩ ㄧㄢˊ, / ] empty words; false words, #63,282 [Add to Longdo]
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff, #64,043 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] empty; hollow of a tree, #82,725 [Add to Longdo]
空集[kōng jí, ㄎㄨㄥ ㄐㄧˊ, ] empty set (set theory), #89,603 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[から, kara] blank (a-no), null, vacuum, empty [Add to Longdo]
空きファイル[あきファイル, aki fairu] empty file [Add to Longdo]
空き媒体[あきばいたい, akibaitai] empty medium [Add to Longdo]
空のディレクトリ[そらのディレクトリ, sorano deirekutori] empty directory [Add to Longdo]
空の文字列[そらのもじれつ, soranomojiretsu] empty string (null string) [Add to Longdo]
空集合[くうしゅうごう, kuushuugou] empty set, null set [Add to Longdo]
空対応表[くうたいおうひょう, kuutaiouhyou] empty map [Add to Longdo]
空内部様式[くうないぶようしき, kuunaibuyoushiki] empty interior style [Add to Longdo]
空連結集合[くうれんけつしゅうごう, kuurenketsushuugou] empty link set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\ (?; 215), a. [Compar. {Emptier}; superl.
   {Emptiest}.] [AS. emtig, [ae]mtig, [ae]metig, fr. [ae]mta,
   [ae]metta, quiet, leisure, rest; of uncertain origin; cf. G.
   emsig busy.]
   1. Containing nothing; not holding or having anything within;
    void of contents or appropriate contents; not filled; --
    said of an inclosure, or a container, as a box, room,
    house, etc.; as, an empty chest, room, purse, or pitcher;
    an empty stomach; empty shackles.
    [1913 Webster]
 
   2. Free; clear; devoid; -- often with of. "That fair female
    troop . . . empty of all good." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I shall find you empty of that fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having nothing to carry; unburdened. "An empty messenger."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When ye go ye shall not go empty.   --Ex. iii. 21.
    [1913 Webster]
 
   4. Destitute of effect, sincerity, or sense; -- said of
    language; as, empty words, or threats.
    [1913 Webster]
 
       Words are but empty thanks.      --Cibber.
    [1913 Webster]
 
   5. Unable to satisfy; unsatisfactory; hollow; vain; -- said
    of pleasure, the world, etc.
    [1913 Webster]
 
       Pleas'd in the silent shade with empty praise.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Producing nothing; unfruitful; -- said of a plant or tree;
    as, an empty vine.
    [1913 Webster]
 
       Seven empty ears blasted with the east wind. --Gen.
                          xli. 27.
    [1913 Webster]
 
   7. Destitute of, or lacking, sense, knowledge, or courtesy;
    as, empty brains; an empty coxcomb.
    [1913 Webster]
 
       That in civility thou seem'st so empty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Destitute of reality, or real existence; unsubstantial;
    as, empty dreams.
    [1913 Webster]
 
   Note: Empty is used as the first element in a compound; as,
      empty-handed, having nothing in the hands, destitute;
      empty-headed, having few ideas; empty-hearted,
      destitute of feeling.
 
   Syn: See {Vacant}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, n.; pl. {Empties}.
   An empty box, crate, cask, etc.; -- used in commerce, esp. in
   transportation of freight; as, "special rates for empties."
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, v. t. [imp. & p. p. {Emptied}; p. pr. & vb. n.
   {Emptying}.]
   To deprive of the contents; to exhaust; to make void or
   destitute; to make vacant; to pour out; to discharge; as, to
   empty a vessel; to empty a well or a cistern.
   [1913 Webster]
 
      The clouds . . . empty themselves upon the earth.
                          --Eccl. xi. 3.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, v. i.
   1. To discharge itself; as, a river empties into the ocean.
    [1913 Webster]
 
   2. To become empty. "The chapel empties." --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 empty
   adj 1: holding or containing nothing; "an empty glass"; "an
       empty room"; "full of empty seats"; "empty hours" [ant:
       {full}]
   2: devoid of significance or point; "empty promises"; "a hollow
     victory"; "vacuous comments" [syn: {empty}, {hollow},
     {vacuous}]
   3: needing nourishment; "after skipped lunch the men were empty
     by suppertime"; "empty-bellied children" [syn: {empty},
     {empty-bellied}]
   4: emptied of emotion; "after the violent argument he felt
     empty"
   n 1: a container that has been emptied; "return all empties to
      the store"
   v 1: make void or empty of contents; "Empty the box"; "The alarm
      emptied the building" [ant: {fill}, {fill up}, {make full}]
   2: become empty or void of its content; "The room emptied" [syn:
     {empty}, {discharge}] [ant: {fill}, {fill up}]
   3: leave behind empty; move out of; "You must vacate your office
     by tonight" [syn: {vacate}, {empty}, {abandon}]
   4: remove; "Empty the water"
   5: excrete or discharge from the body [syn: {evacuate}, {void},
     {empty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top