Search result for

employed

(53 entries)
(0.0634 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -employed-, *employed*, employ, employe
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
employedผู้มีงานทำ, มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
employed populationประชากรที่มีงานทำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unemployed(อันเอมพลอยดฺ') adj. ไม่มีงานทำ,ตกงาน,ไม่เป็นที่ใช้กันในปัจจุบัน. n. the unemployed ผู้ตกงาน ผู้ที่ไม่มีงานทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
unemployed(adj) ว่างงาน,ตกงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When my father was still employed he always visited the place where your mom worked.เมื่อตอนที่พ่อของฉันทำงาน ท่ามักจะมาที่นี่ ที่ๆแม่เธอทำงานอยู่ Akai ito (2008)
We employed ten times the number of people.จ้างคนเพิ่มกว่าสิบเท่าที่เคยมี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
If he wouldn't have employed me...ข้าก็คงเป็นได้แค่ชาวไร่ธรรมดา Goemon (2009)
Our company employed dozens of them.บริษัทเราจ้างคนแบบคุณไว้เป็นโหล Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Well, you're employed at every agency that's been robbed.คุณทำงานอยู่ที่เอเจนท์ซี่ทุกแห่งที่ถูกปล้น Double Blind (2009)
A lot better than free, I'm gonna be employed.นายจะได้เป็นอิสระ มากกว่าอิสระอีก ฉันกำลังจะได้งานทำ Rates of Exchange (2009)
Maybe she had something to do with it. She employed him before.บางทีเธอมีบางสิ่งต้องทำ เธอเป็นเจ้านายเขามาก่อน Episode #3.2 (2009)
It's a start. Look for men who are employed as mechanics, body shops,นั่นแค่เริ่มต้น มองหาผู้ชายที่ทำงานด้านเครื่องยนต์กลไก หรือทำงานในอู่ซ่อมรถ Roadkill (2009)
Agent Wedeck is currently running an interesting investigation that has diverged significantly from the methodology employed by the rest of the bureau.เจ้าหน้าที่เวดด็อคกำลังมี การสืบสวนที่น่าสนใจยิ่ง มีความแตกต่างกัน อย่างสำคัญ Gimme Some Truth (2009)
After graduating from university, he was employed in a publishing house. It seems that he was in the magazine editorial department.เขาแต่งงานมีลูกเมียแล้ว Postman to Heaven (2009)
Blackwood's method is based on a ritualistic mystical system that's been employed by the Temple of the Four Order for centuries.วิธีของแบล็ควู๊ดตั้งอยู่บน ระบบของพิธีกรรมลึกลับ ถูกใช้มาในอารามแห่ง สี่นิกายมาหลายร้อยปี Sherlock Holmes (2009)
Hightopp clan have always been employed at court.ตระกูลไฮทอปเป็นข้าเบื้องบาทมานาน Alice in Wonderland (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
employedA bulldozer was employed for leveling the lane.
employedAn effective writer is one who knows what sort of words should be employed in any specific context.
employedAs he was an honest man, I employed him.
employedHe employed a new maid.
employedHe employed dishonest means in his business.
employedHe had not been employed by the company three years before he become a director.
employedHe had not been employed by the company two years before his linguistic abilities were recognized.
employedHe had not been employed two months before he was fired.
employedHe has employed ten workers.
employedHe is employed in a bank.
employedHe is employed on the farm.
employedHe is the least capable man I have ever employed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกรไร้งาน[n. exp.] (kammakøn rai ngān) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
กรรมกรว่างงาน[n. exp.] (kammakøn wāng ngān) EN: unemployed   FR: travailleur sans emploi [m] ; sans emploi [m]
เงินทุนสุทธิ[n. exp.] (ngoenthun sutthi) EN: net capital ; capital employed   
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ[n. exp.] (phū prakøp āchīp itsara) EN: self-employed person   
ทำงานอยู่ที่[v. exp.] (thamngān yū thī) EN: be employed with   FR: travailler chez
ตกงาน[v.] (tok-ngān) EN: be unemployed ; be out of job ; be out of work ; lose one's job ; be redundant   FR: être sans emploi ; être au chomâge
ว่างงาน[X] (wāng-ngān) EN: unemployed ; out of work ; jobless   FR: sans travail ; au chômage

CMU English Pronouncing Dictionary
EMPLOYED    EH0 M P L OY1 D
EMPLOYED    AH0 M P L OY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
employed    (v) (i1 m p l oi1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufstätige {m,f}; Berufstätigeremployed person [Add to Longdo]
Unselbstständige {m,f}; Unselbstständigeremployed person [Add to Longdo]
teilzeitbeschäftigt {adj}employed part-time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバードクター[, o-ba-dokuta-] (n) unemployed person with a PhD (wasei [Add to Longdo]
勤める(P);務める(P)[つとめる, tsutomeru] (v1,vt) (1) (usu. 勤める) to work (for); to be employed (at); to serve (in); (2) (usu. 務める) to serve (as); to act (as); to fill (the position of); to play the role (of); (3) (usu. 勤める) to conduct a religious service; (P) [Add to Longdo]
産業予備軍[さんぎょうよびぐん, sangyouyobigun] (n) (1) industrial reserve force; (2) the ranks of the unemployed [Add to Longdo]
自営[じえい, jiei] (n,vs,adj-no) independent; self-employed; self-supporting; operating own business; (P) [Add to Longdo]
自営業者[じえいぎょうしゃ, jieigyousha] (n) self-employed person [Add to Longdo]
自由業[じゆうぎょう, jiyuugyou] (n) (See フリーランサー) self-employed profession (e.g. actor, artist); liberal profession [Add to Longdo]
失業者[しつぎょうしゃ, shitsugyousha] (n) unemployed person [Add to Longdo]
失業対策[しつぎょうたいさく, shitsugyoutaisaku] (n) relief work for the unemployed [Add to Longdo]
失業労働者[しつぎょうろうどうしゃ, shitsugyouroudousha] (n) unemployed labor; unemployed labour [Add to Longdo]
失職者[しっしょくしゃ, shisshokusha] (n) unemployed person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Employ \Em*ploy"\, v. t. [imp. & p. p. {Employed}; p. pr. & vb.
   n. {Employing}.] [F. employer, fr. L. implicare to fold into,
   infold, involve, implicate, engage; in + plicare to fold. See
   {Ply}, and cf. {Imply}, {Implicate}.]
   1. To inclose; to infold. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To use; to have in service; to cause to be engaged in
    doing something; -- often followed by in, about, on, or
    upon, and sometimes by to; as:
    (a) To make use of, as an instrument, a means, a material,
      etc., for a specific purpose; to apply; as, to employ
      the pen in writing, bricks in building, words and
      phrases in speaking; to employ the mind; to employ
      one's energies.
      [1913 Webster]
 
         This is a day in which the thoughts . . . ought
         to be employed on serious subjects. --Addison.
    (b) To occupy; as, to employ time in study.
    (c) To have or keep at work; to give employment or
      occupation to; to intrust with some duty or behest;
      as, to employ a hundred workmen; to employ an envoy.
      [1913 Webster]
 
         Jonathan . . . and Jahaziah . . . were employed
         about this matter.        --Ezra x. 15.
      [1913 Webster]
 
         Thy vineyard must employ the sturdy steer
         To turn the glebe.        --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   {To employ one's self}, to apply or devote one's time and
    attention; to busy one's self.
 
   Syn: To use; busy; apply; exercise; occupy; engross; engage.
     See {Use}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 employed
   adj 1: having your services engaged for; or having a job
       especially one that pays wages or a salary; "most of our
       graduates are employed" [ant: {unemployed}]
   2: put to use

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top