Search result for

embark

(64 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embark-, *embark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embark[VI] ลงเรือ, See also: ขึ้นเครื่องบิน, Syn. board
embark[VT] เอาลงเรือ, See also: พาขึ้นเครื่องบิน
embark on[PHRV] เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)
embark for[PHRV] เดินทาง (โดยสวัสดิภาพ) ไปยัง
embark upon[PHRV] เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embark(เอมบาร์ค') {embarked,embarking,embarks} v. เอาลงเรือ,เอาขึ้นเครื่องบิน,ทำให้เริ่มดำเนินการ,ลงทุน., See also: embarkation n. ดูembark
disembarkvt.,vi. นำขึ้นฝั่ง,ขึ้นฝั่ง., See also: disembarkation,disembarkment n., Syn. land

English-Thai: Nontri Dictionary
embark(vi,vt) ลงเรือ,ขึ้นเครื่องบิน,ลงมือ,เริ่มดำเนินการ,จัดทหาร
embarkation(n) การลงเรือ,การขึ้นเครื่องบิน,การเริ่มดำเนินการ
disembark(vi) เอาขึ้นจากเรือ,นำขึ้นฝั่ง,นำขึ้นบก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, the Jedi embark on a dangerous new mission to find the secret enemy listening post.ในตอนนี้ เจไดจำต้องเผชิญ กับภารกิจอันตรายครั้งใหม่ ในการค้นหาฐานดักฟังลับของศัตรู Duel of the Droids (2008)
Will embark on the "heroes" world tour.จะร่วมไปกับทัวร์ "Heroes" ทั่วโลก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That's where the ship originally embarked from.นั่น เป็นสถานที่ ที่ ยานอวกาศ เดินทางมา Air: Part 1 (2009)
I'm about to embark on one of the great challenges of my scientific career:ผมกำลังเริ่ม ดำเนินการ ในงานที่ท้าทาย ต่ออาชีพของฉัน The Gorilla Experiment (2009)
Then, embarking, headed east.Then, embarking, headed east. Watchmen (2009)
Two days ago, my team embarked on a mission. Today, I'm gonna finish it.เราไม่ได้มีอะไรพิเศษแลยซักนิด G-Force (2009)
Haeshin has embarked on building a robot theme park.บริษัทเราทำโครงการสวนสนุกหุ่นยนต์ Episode #1.7 (2010)
So, your brother is about to embark on yet another quest.พี่ชายของเจ้ากำลังจะออกทำ ภารกิจเพื่อเกียรติยศครั้งใหม่ Your Highness (2011)
Three days ago, Prince Arthur embarked on a quest to rid us of these creatures.3 วันมาแล้วที่เจ้าชายอาเธอร์ เดินทางไปทำภารกิจ เพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรา The Darkest Hour: Part Two (2011)
You two embarked on this separation without a clear goal in mind.คุณสองคนจะจัดการ กับการแยกกันอยู่ แต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน The Art of Making Art (2011)
- Embark the vehicle!- ขึ้นมา The Green Hornet (2011)
And now, as we prepare to embark on this outstanding exercise..และเมื่อเราพร้อมเริ่มการซ้อมรบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้.. Battleship (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarkBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
embarkHe embarked on a new enterprise.
embarkHe embarked on a new study.
embarkHe embarked on his marriage with many hopes and fears.
embarkHe resolved to embark on a once-in-a-lifetime enterprise.
embarkIs this the embarkation card?
embarkMy uncle says he's about to embark on a new business venture.
embarkThe old couple embarked on a tour around the world.
embarkThey embarked at Southampton for New York.
embarkThey embarked on the new project full of hope.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงเรือ[V] embark, See also: get into (a vessel), board, Ant. ขึ้นท่า, Example: ชาวสลัดยกพวกลงเรือเล็กมาล้อมตีปล้นเรือสำเภา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงเรือ[v. exp.] (long reūa) EN: embark ; get on a boat ; board a ship   FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
เมืองปลายทาง[n. exp.] (meūang plāithāng) EN: port of disembarkation   
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark   

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBARK    EH0 M B AA1 R K
EMBARK    EH0 M B AA1 R K
EMBARKS    EH0 M B AA1 R K S
EMBARKED    EH0 M B AA1 R K T
EMBARKING    EH0 M B AA1 R K IH0 NG
EMBARKATION    EH2 M B AA0 R K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embark    (v) (i1 m b aa1 k)
embarks    (v) (i1 m b aa1 k s)
embarked    (v) (i1 m b aa1 k t)
embarking    (v) (i1 m b aa1 k i ng)
embarkation    (n) (e2 m b aa k ei1 sh @ n)
embarkations    (n) (e2 m b aa k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verladeplatz {m}embark point [Add to Longdo]
Verladeraum {m}embark area [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
出国カード[しゅっこくカード, shukkoku ka-do] (n) departure card; embarkation card; emigration card [Add to Longdo]
上陸[じょうりく, jouriku] (n,vs) landing; disembarkation; (P) [Add to Longdo]
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started [Add to Longdo]
乗り込む[のりこむ, norikomu] (v5m,vi) (1) to board; to embark on; to get into (a car); to ship (passengers); to man (a ship); to help (someone) into; (2) to march into; to enter; (P) [Add to Longdo]
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P) [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
乗降[じょうこう, joukou] (n,vs) getting on and off; embarking and disembarking; (P) [Add to Longdo]
乗船;上船[じょうせん, jousen] (n,vs) embarking; embarkation; boarding [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭乘[dā chéng, ㄉㄚ ㄔㄥˊ, ] embark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embark \Em*bark"\, v. t. [imp. & p. p. {Embarked}; p. pr. & vb.
   n. {Embarking}.] [F. embarquer; pref. em- (L. in) + barque
   bark: cf. Sp. embarcar, It. imbarcare. See {Bark}. a vessel.]
   1. To cause to go on board a vessel or boat; to put on
    shipboard.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage, enlist, or invest (as persons, money, etc.) in
    any affair; as, he embarked his fortune in trade.
    [1913 Webster]
 
       It was the reputation of the sect upon which St.
       Paul embarked his salvation.     --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embark \Em*bark"\, v. i.
   1. To go on board a vessel or a boat for a voyage; as, the
    troops embarked for Lisbon.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage in any affair.
    [1913 Webster]
 
       Slow to embark in such an undertaking. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embark
   v 1: go on board [syn: {embark}, {ship}] [ant: {debark},
      {disembark}, {set down}]
   2: set out on (an enterprise or subject of study); "she embarked
     upon a new career" [syn: {embark}, {enter}]
   3: proceed somewhere despite the risk of possible dangers; "We
     ventured into the world of high-tech and bought a
     supercomputer" [syn: {venture}, {embark}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top