หรือคุณหมายถึง email addreß?
Search result for

email address

(18 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -email address-, *email address*, email addres
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
email addressที่อยู่อีเมล, ข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I don't have one. Your fucking email address, then!ชั้นไม่มีค่ะ Everyone (2009)
She wrote her email address on my hand!เธอเขียนอีเมล์ของเธอ บนมือของผม ! Earth (2009)
The data would always come from an untraceable email address.ข้อมูลมักจะถูกส่งมาจาก อีเมล์ ที่ไม่สามารถแกะรอยได้ Episode #1.8 (2009)
Yes, do you have my email address?ค่ะคุณรู้เมลฉันแล้วใช่มั้ยค่ะ? Episode #1.15 (2010)
Claire gave me her email address, so she could be watching all of this in less than an hour.แคลร์ให้อีเมลผมมา เธอจะได้ดูทั้งหมดนี่ในอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง Frank & Lola (2016)
No not yet... but I've got her email address.ยังเลยครับ... แต่ผมได้อีเมล์เธอมาแล้ว Train Man (2005)
Hey, give me your cell phone number and email addressนี่ ขอเบอร์มือถือ กับอีเมล์เธอหน่อยสิ Lovely Complex (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
email addressFrom tomorrow this email address will be invalid.
email addressMoreover, for your safety, we advise use of a substitute email address.
email addressPlease send reports of mistypings and mistranslations to the below email address.

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
アドレス(P);アドゥレッス[, adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) {comp} (See メルアド) email address; (P) [Add to Longdo]
メールアドレス[, me-ruadoresu] (n) (See メアド) email address [Add to Longdo]
メアド[, meado] (n) (abbr) (See メールアドレス) email address [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电邮位置[diàn yóu wèi zhi, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄓ˙, / ] email address [Add to Longdo]
电邮地址[diàn yóu dì zhǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] email address [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top