Search result for

eiskalt

(55 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eiskalt-, *eiskalt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eiskalt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eiskalt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Cold.- EiskaltThe Immutable Truth (2014)
I want a big, zaftig girl... stick her plump butt against an ice-cold window...Ich will ein großes, dralles Mädchen, und ihren runden Hintern an ein eiskaltes Fenster halten... The Big Red One (1980)
See, it's freezing.Es ist eiskaltThe Blue Lagoon (1980)
- I'm cool.- Ich bin cool, eiskaltCheech and Chong's Next Movie (1980)
I merely commented that it was freezing in the princess's chamber.Ich sagte nur, dass es im Raum der Prinzessin eiskalt ist. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
What do you know? It's freezin' in here.Es ist eiskalt hier! Out of the Blue (1980)
My God, you're freezing!Du bist ja eiskaltffolkes (1980)
- It's freezing, man! It's nuts!- Eiskalt, Mann! Downtown 81 (1981)
It was 6:00 in the morning, freezing cold.Es war 6 Uhr morgens, eiskaltThe Pursuit (1981)
That house is ice-cold in the winter and the responsibility of maintaining it has become a burden to them.Im Winter ist es eiskalt dort, und die Instandhaltung ist zunehmend eine Last für sie. The Tempest (1981)
- It's freezing.- Es ist eiskaltThe Burning (1981)
- You've got such a nerve.- Was soll ich denn sagen? - Du bist ja eiskaltThe Final Conflict (1981)
Let`s go. Come on, it`s freezing down here. Hey, who`s leading this tour?Es ist eiskalt hier unten. My Bloody Valentine (1981)
A warm shower, and then a cold one and then a hot one.Ein schönes warmes Bad und dann machen wir es eiskalt. - Nein. Ich werde dich abseifen und danach ganz heiß duschen. The Professional (1981)
♪ Does not close it down That's very strange ♪ Mean-eyed, juiced-up brilliantined honky-tonk cowboys ♪ Oh, noSchmierige Cowboys, bis oben hin voll, amüsieren sich mit falschen Blondinen, grünäugig, eiskalt und toll The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
It's freezing out here.Es ist eiskalt draußen. Diner (1982)
Sorry I'm puffed, the water was freezing and I'm running to get warm. ..crying his eyes out?- Ja, es war eiskaltEvil Under the Sun (1982)
-Freezing!- EiskaltVictor Victoria (1982)
You'll freeze in one hour.Der Wind ist eiskaltYol (1982)
- I'll freeze? You'll freeze. The pass is pretty windy.Die Sc hluc ht ist w indig, der Wind ist eiskaltYol (1982)
- Your hands are like ice!- Ihre Hände sind eiskaltThe Dresser (1983)
"Something cold and icy.""Geben Sie mir was Eiskaltes." Garçon! (1983)
- Very swift deduction.- Eiskalt geschlussfolgert! Gorky Park (1983)
I could feel the cold rising from my marble pedestal... as the autumn leaves settled on my upraised arm.Ich spürte die Kälte, dle von den Füßen emporstleg, dle auf dem eiskalten Marmor des Sockels standen, während die Herbstblätter auf meine ausgestreckten Arme fielen. Nostalgia (1983)
## [ Reggae ]Außerdem bin ich ein Liebhaber, kein Kämpfer. Desmond Maxwell ist ein eiskalter Killer. Cool Runnin' (1984)
I mean, I hardly know the guy.Eiskalt. Sie wollte geschlagen werden. Hounded Steele (1984)
It was absolutely sweltering in my room, and I came down to the lounge and it's freezing in there.Ich bin in meinem Zimmer fast zerflossen, und in der Lounge ist es eiskaltWeekend (1984)
Hey, your skin is cold as ice.He, Ihre Haut ist eiskaltLiberation Day (1984)
That's ice cold!Verdammt, eiskaltYear of the Jellyfish (1984)
- Freezing.- EiskaltThe Terminator (1984)
He had lung trouble but he would keep messing about in the ice-cold Hunsrück streams with the bell ringer and me, looking for gold.Muss der auch - obwohl er's an der Lung' hat - in den eiskalte Bäch rumrenne mit dem Glockzieh und mir - und Gold suchen. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
He's a cold-blooded killer, Michael.Er ist ein eiskalter Killer, Michael. - Sei vorsichtig! Buy Out (1985)
I am crushed. You heard the lady.Das war eine eiskalte Abfuhr, ihr habt es gehört. Last Stand (1985)
He is an iceman.Er ist ein eiskalter Bursche. Jagged Edge (1985)
Changes of mod, icy, exasperated,Stimmungswechsel. Eiskalt. Verzweifelt. Hail Mary (1985)
It's bad enough you Yankees burned Beaver Dam stakes and our supply warehouse.Du bist mir einer. Eiskalt, wie ein Gletscher. December 1864 - February 1865 (1986)
It's real raw out there.Draußen ist es eiskaltBasinger's New York (1986)
Nothing better than a little ice-cold milk.Es gibt nichts Besseres als etwas eiskalte Milch. That's Our Dad (1986)
What kind of an American would buy off a cop? And let him kick monks out of their own monastery, all for money?Kein Amerikaner würde einen Polizisten dafür bezahlen, dass er Mönche eiskalt auf die Straße setzt. Jack of Lies (1986)
- It's freezing.- Es ist eiskaltBilly's Lost Weekend (1986)
It's freezing out here.Es ist eiskalt hier. Santa's Got a Brand New Bag (1986)
- This floor is freezing.- Mann, der Boden ist eiskaltAliens (1986)
- Please, not frozen.- Nicht eiskaltGinger and Fred (1986)
Oh, Mother of God, it's icy!O heilige Maria, das ist eiskaltJean de Florette (1986)
You're as warm as a cry for help.Sie sind eiskaltPsycho III (1986)
He flies ice-cold. No mistakes.Er fliegt eiskalt, fehlerfrei. Top Gun (1986)
It's freezing.Es ist eiskalt hier. Joey's Place (1987)
Robbed him blind.Aber eiskaltThe First Day of School (1987)
And I was worried about a kidnapping?- Das war ein eiskalter Mord, Gar. Pirates (1987)
- What the hell is that, urban renewal? - [Sobbing] 'Cause I got the devil in me! I'm a sinner!Bald schon berührt mich die eiskalte Hand des Todes. Amen... Send Money (1987)

German-Thai: Longdo Dictionary
eiskalt(adj) เย็นเหมือนนํ้าแข็ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eiskalticecold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  eiskalt [aiskalt]
     icecold
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top