Search result for

edible

(61 entries)
(0.0093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edible-, *edible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edible[ADJ] ซึ่งกินได้, See also: ซึ่งใช้กินได้, ซึ่งเหมาะแก่การกิน, Syn. eatable, comestible
edible[N] อาหาร, See also: ของกิน, ของรับประทานได้, Syn. eatable, foodstuff, victual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edible(เอด,'ดะเบิล) adj. กินได้,ใช้กินได้. -n. อาหาร,ของกิน, See also: edibility n. ดูedible
credible(เครด'ดะเบิล) adj. ซึ่งเชื่อถือได้,น่าเชื่อถือ,น่าไว้วางใจ., See also: credibility n. -Conf. creditable,credulous
incredible(อินเครด' ดะเบิล) adj. ไม่น่าเชื่อ,เหลือเชื่อ., See also: incredibility, incredibleness n. incredibly adv., Syn. inconceivable, unbelievable, doubtful
inedible(อินเอด'ดะเบิล) adj. กินไม่ได้,ไม่เหมาะสำหรับกิน., See also: inedibility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
edible(adj) กินได้,รับประทานได้
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
incredible(adj) เหลือเชื่อ,ไม่เชื่อถือ,ไม่เลื่อมใส
inedible(adj) กินไม่ได้,กินไม่ลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edible birds' nestsรังนกที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible coatingsสารเคลือบผิวที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible insectsแมลงที่กินได้ [TU Subject Heading]
Edible snailsหอยทากที่กินได้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How many times have I told you not to leave anything edible where he can get it?ฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วอย่าเอาอะไรที่มันกินได้ ไปวางไว้ในที่ที่มันเข้าไปได้ Marley & Me (2008)
- I know, but you wouldn't exactly say this is edible.-ผมรู้แล้ว แต่คุณไม่ได้บอกว่า อะไรที่กินได้นี่มันคืออะไรบ้างนิ? Marley & Me (2008)
And look what we have here... Edible panties.และดูสิว่าเรามีอะไร \ กางเกงในกินได้ Made of Honor (2008)
After i changed it, but i don't want any more Of your edible gift baskets or locks of your hairผมไม่อยากได้ตะกร้าขนม หรือปอยผม Acafellas (2009)
And I have to have the seven-tiered... white chocolate-curl torte, enrobed in marzipan with edible pearls and flourishes.ของฉันต้องเป็นเค้ก 7 ชั้น ประดับช็อกโกแลตขาวม้วนเป็นเกลียว ล้อมกรอบด้วยขนมมาซิแพน กับไข่มุกและดอกไม้ที่กินได้ Bride Wars (2009)
Quartermaster over in Dog Company claims they're edible.แจกจ่ายอยู่ในกองร้อยด๊อก บอกว่ามันกินได้.. Basilone (2010)
I'm making falafel. mmm. Not edible.ผมกำลังปั้นฟาลาเฟล แต่กินไม่ได้นะ Beginner Pottery (2010)
¶ so sweet I'm edible... ¶ Communication Studies (2010)
- He really hates the guy... edible thing. - Edible?เขาเกลียดหมอนั่นมาก กลืนไม่เข้าคายไม่ออก Broad Daylight (2010)
I wonder if they're edible.I'm-สงสัยว่าเป็นที่กินได้? Happy Feet Two (2011)
I guess they found a few edibles, but the pickings were pretty slim.ฉันหวังว่าคงพบของกินบ้างนะ แต่กล่องใส่มันดูบางจริง Gauntlet (2011)
Well, somehow it looks edible.ดูท่าทางมันคงจะกินได้นะ Ikemen desune (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
edibleCarrots and turnips are edible roots.
edibleLook, today was 'sea harvest' so let's go forage for edible plants tomorrow!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant   FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
ของกิน[n. exp.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat   FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
กินได้[adj.] (kindāi) EN: edible ; eatable   FR: comestible ; mangeable
เหลือเชื่อ [X] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe   FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
ไม่น่าเชื่อ [adj.] (mai nācheūa) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable   FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
น่าเชื่อถือ [adj.] (nācheūatheū) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy   FR: fiable ; crédible
นกแอ่นกินรัง[n. exp.] (nok aen kin rang) EN: Germain's Swiftlet ; Edible-nest Swiftlet ; German's Swiftlet (?)   FR: Salangane de German [f] ; Salangane à nid blanc [f]
ผักกูดน้ำ [n. exp.] (phak kūt nām) EN: Edible Fern   
แปลก[X] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible   FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable
แปลกแต่จริง[X] (plaēk tāe jing) EN: incredible but true ; believe it or not   FR: incroyable mais vrai

CMU English Pronouncing Dictionary
EDIBLE    EH1 D AH0 B AH0 L
EDIBLES    EH1 D AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edible    (n) (e1 d i b l)
edibles    (n) (e1 d i b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steinpilz {m} [bot.]edible boletus; yellow boletus [Add to Longdo]
Weinbergschnecke {f} [zool.]edible snail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼんたん飴[ぼんたんあめ, bontan'ame] (n) Botan Rice Candy (lemon orange flavored soft, chewy candy with an edible wrapper and includes a small Botan Ame); Botan Ame; Bontan Ame [Add to Longdo]
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) [Add to Longdo]
エスカルゴ[, esukarugo] (n) (edible) snail (fre [Add to Longdo]
エディブルフラワー[, edeiburufurawa-] (n) edible flower [Add to Longdo]
オニオン[, onion] (n) (See 玉ねぎ) onion (edible plant, Allium cepa); (P) [Add to Longdo]
ガーリック[, ga-rikku] (n) (See 大蒜) garlic (edible plant, Allium sativum) [Add to Longdo]
スグリ属[スグリぞく, suguri zoku] (n) Ribes (genus of flowering plants, including the edible currants) [Add to Longdo]
チャイブ[, chaibu] (n) chive (edible plant with flat leaves, Allium schoenoprasum) [Add to Longdo]
チューナー(P);チューナ[, chu-na-(P); chu-na] (n) (1) tuner (e.g. radio); (2) tuna (edible fish, Thunnus spp.); (P) [Add to Longdo]
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可食[kě shí, ㄎㄜˇ ㄕˊ, ] edible [Add to Longdo]
木耳[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] edible tree fungus [Add to Longdo]
[chún, ㄔㄨㄣˊ, / ] edible water plant; Brasenia schreberi [Add to Longdo]
[chún, ㄔㄨㄣˊ, / ] edible water plant; Brasenia schreberi [Add to Longdo]
食盐[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, / ] edible salt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edible \Ed"i*ble\, a. [L. edibilis, fr. edere to eat. See
   {Eat}.]
   Fit to be eaten as food; eatable; esculent; as, edible
   fishes. --Bacon. -- n. Anything edible.
   [1913 Webster]
 
   {Edible bird's nest}. See {Bird's nest}, 2.
 
   {Edible crab} (Zo["o]l.), any species of crab used as food,
    esp. the American blue crab ({Callinectes hastatus}). See
    {Crab}.
 
   {Edible frog} (Zo["o]l.), the common European frog ({Rana
    esculenta}), used as food.
 
   {Edible snail} (Zo["o]l.), any snail used as food, esp.
    {Helix pomatia} and {H. aspersa} of Europe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edible
   adj 1: suitable for use as food [syn: {edible}, {comestible},
       {eatable}] [ant: {inedible}, {uneatable}]
   n 1: any substance that can be used as food [syn: {comestible},
      {edible}, {eatable}, {pabulum}, {victual}, {victuals}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top