Search result for

eat in

(34 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eat in-, *eat in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eat in[PHRV] ทานอาหารที่บ้าน, Syn. dine in
eat into[PHRV] กัด, See also: กัดกร่อน, Syn. bite into
eat into[PHRV] ทำร้าย, See also: เป็นอันตรายกับ, มีผลร้ายกับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, wait till you see what they make you eat in here. - Yeah?งั้นก็คอยดูแล้วกัน พวกมันจะให้แกกินอะไรที่นี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- What do they make you eat in here?- เหรอ - พวกมันให้พวกนายกินอะไรที่นี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I want to eat inside.ผมอยากกินอยู่ที่บ้านฮะ Ponyo (2008)
You'll never guess what they eat in Paris.คุณจะไม่คาดเดาสิ่งที่พวกเขากินในกรุงปารีส Revolutionary Road (2008)
You know how some people like to eat in the same places?คนเราชอบกินอะไรที่เดิมๆใช่ไหม? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Nobody wants to eat in an empty restaurant, right?ไม่มีใครอยากกินในร้านที่โล่ง ๆ ใช่มั้ย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
It's amazing how fast you can eat in total silence.น่าแปลกใจมากที่คุณสามารถกินได้เร็วขนาดนั้นในบรรยากาศษที่เงียบกริบ Rose's Turn (2009)
I am told it is the only place to eat in town.I am told it is the only place to eat in town. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'll make sure that you won't be able to eat intestines with that mouth ever again.และนายเอง ก็ไม่เคยกินเนื้อเหมือนกันนั่นแหละ Episode #1.9 (2009)
There isn't anything to eat in our bar.ในบาร์เราไม่มีอะไรกินหรอก. Shining Inheritance (2009)
I gotta eat into my own rations to sell, so it don't come cheap.ฉันต้องกินและขายส่วนนึงไปด้วย ไม่งั้นมันก็ไร้ความหมาย The Book of Eli (2010)
Drink in the British zone, eat in the French zone spy in the German zone but stay the hell away from the Japanese.ไปดื่มในเขตอังกฤษ กินข้าวในเขตฝรั่งเศส ...สืบข่าวในเขตเยอรมัน Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eat inI can't afford to eat in such an expensive restaurant.
eat inLet's eat in this evening.
eat inWe have more apples than we could eat in a day.
eat inWoodpeckers peck tree trunks with their long pointed beaks and eat insects found there.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหล่[n.] (laē) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha   FR: chapitre de sermon [m]
ถอยกรูด[v.] (thøikrūt) EN: flee ; retreat in disarray   
ถอยร่น[v.] (thøiron) EN: retreat in disarray ; withdraw in disarray   
ทองหยิบ[n. exp.] (thøngyip) EN: thong yip ; golden flowers ; golden sweetmeat in small porcelain cup   FR: thong yip

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶち破る[ぶちやぶる, buchiyaburu] (v5r) (col) (See 破る) to smash down; to beat in [Add to Longdo]
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
興味深い[きょうみぶかい, kyoumibukai] (adj-i) very interesting; of great interest; (P) [Add to Longdo]
個性豊か[こせいゆたか, koseiyutaka] (adj-na,n) great individuality [Add to Longdo]
重複立候補[じゅうふくりっこうほ, juufukurikkouho] (n) simultaneously running for a seat in a single-member constituency and a seat in a proportionally representated constituency [Add to Longdo]
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m,vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P) [Add to Longdo]
食い入る[くいいる, kuiiru] (v5r,vi) to eat into [Add to Longdo]
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
蝕む(P);虫食む[むしばむ, mushibamu] (v5m,vi) to eat into (e.g. by worms); to spoil; to ruin; to undermine; (P) [Add to Longdo]
戦敗[せんぱい, senpai] (n) defeat in war [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eat in
      v 1: eat at home [syn: {eat in}, {dine in}] [ant: {dine out},
           {eat out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top