หรือคุณหมายถึง earthineß?
Search result for

earthiness

(6 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthiness-, *earthiness*, earthines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา earthiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *earthiness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthiness[N] ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน, See also: ความคล้ายหรือเหมือนดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthiness(เอิร์ธ'ธิเนส) n. ลักษณะดิน,ลักษณะที่หยาบ,ความหยาบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weltliche Gesinnung {f}earthiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Earthiness \Earth"i*ness\, n.
     The quality or state of being earthy, or of containing earth;
     hence, grossness.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top