Search result for

earth

(163 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earth-, *earth*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
earth leakage breaker (n ) ตัวตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earth[N] พื้นดิน, See also: ธรณี, ดิน, ปฐพี, ที่ดิน, Syn. dirt, land, soil
earth[N] มนุษย์, See also: มวลมนุษย์, คนที่อาศัยอยู่บนโลก
earth[N] โลก, See also: โลกมนุษย์, Syn. globe
earthen[ADJ] ซึ่งทำด้วยดินเผา, See also: ซึ่งทำด้วยดินเหนียวที่เผาแล้ว
earthly[ADJ] เกี่ยวกับโลกมนุษย์
earthly[ADJ] ที่เป็นไปได้, See also: ที่อาจเกิดขึ้นได้, Syn. possible, Ant. unearthly, unnatural
earth up[PHRV] เต็มไปด้วยดิน, Syn. land up
earth up[PHRV] กลบด้วยดิน, Syn. land up
earthman[N] มนุษย์, See also: คน, มนุษย์โลก, Syn. earthling, human being
earthnut[N] พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน, See also: พืชที่มีฝักอยู่ใต้ดิน, ถั่วลิสง, Syn. groundnut, peanut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earth(เอิร์ธ) n. โลก,ดิน,ปฐพี,มวลมนุษย์,สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก,โลกีย์
earthbornadj. ซึ่งเกิดจากโลก,มนุษย์ที่ต้องตาย earthbound,earth-bound adj. ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน,เกี่ยวกับพื้นดิน,ซึ่งสนใจแต่เรื่องของโลก,แห่งโลกีย์,ธรรมดา ๆ ,ซึ่งขาดจินตนาการ
earthen(เอิร์ธ'เธิน) adj. ซึ่งประกอบด้วยดิน,ซึ่งทำด้วยดินเหนียวที่เผาแล้ว
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา
earthiness(เอิร์ธ'ธิเนส) n. ลักษณะดิน,ลักษณะที่หยาบ,ความหยาบ
earthingn. การติดดิน,การต่อลงดิน
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ
earthly(เอิร์ธ'ลี) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เป็นไปได้,แห่งมนุษย์, Syn. worldly
earthman(เอิร์ธ'เมิน) n.,มนุษย์
earthnutn. หัวใต้ดิน,ถั่วลิสง,พืชที่ให้หัวใต้ดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
earth(n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก
earthen(adj) ทำด้วยดินเผา,ซึ่งประกอบกับดิน
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา
earthly(adj) เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกิยะ,เกี่ยวกับมนุษย์
earthquake(n) แผ่นดินไหว
earthworm(n) ไส้เดือน
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
hearth(n) เตาไฟ,บ้าน,ครอบครัว
hearthstone(n) เตาผิง,บ้าน,ครอบครัว
unearth(vt) พบ,เปิดโปง,เปิดเผย,ขุดขึ้นมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earth๑. โลก๒. เปลือกดิน, หน้าดิน๓. แผ่นดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth artภูมิศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earth colourสีดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earth electrodeขั้วดิน, เขี้ยวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earth flow; earthflowดินไหล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth grounding; earthingการต่อลงดิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earth movementการเคลื่อนไหวของโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth pillarมูนดินรูปเสา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth scienceวิทยาศาสตร์โลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
earth stationสถานีภาคพื้นดิน, สถานีโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthโลก [TU Subject Heading]
earthโลก, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ระหว่างดาวศุกร์และดาวอังคาร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12,755 กิโลเมตร มีดวงจันทร์บริวาร 1 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
earth canalearth canal, คลองดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
earth crustเปลือกโลก, ชั้นนอกสุดของโลกมีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 50 กิโลเมตร ประกอบด้วยหิน ดิน และแร่ธาตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
earth damearth dam, เขื่อนดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Earth damsเขื่อนดิน [TU Subject Heading]
Earth Flow การเลื่อนของดิน
การที่ดินหรือหินผุเลื่อนไถลลงมาจากไหล่เขา หรือลาดเขาอันสืบเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก การเลื่อนไถลเป็นอย่างช้า ๆ จนสามารถกำหนด ขอบเขตด้านข้างของการเคลื่อนตัวนั้นได้ ถ้าปริมาณของน้ำในดินมากขึ้นและการเคลื่อนที่จะเป็นไป อย่างรวดเร็วจะกลายสภาพเป็นโคลนไหล (mudflow) [สิ่งแวดล้อม]
earth flowearth flow, ดินไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Earth light (earthshine)แสงจากโลก [อุตุนิยมวิทยา]
Earth movementการเคลื่อนไหวของโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
earth science (n) ธรณีศาสตร์
earth-shatteringโลกาวินาศ, โลกสะท้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Earth.โลก The Space Between Us (2017)
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
If this were the last place on earth and I had to write an S.O.S.,เธอปิดบังอะไรเอาไว้บ้าง? Committed (2008)
I sent you to Earth for a purpose, Kal-El.พ่อมีเหตุผลที่ส่งลูำกมาโลก คาลเอล Odyssey (2008)
Earth, you should have an image. Files are uploaded.คุณน่าจะได้ถาพแล้ว เราส่งไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
I have, when I was a pilot back Earth-side and my radar was being jammed.ผมเคย ตอนเป็นนักบินที่โลก เรย์ดาร์ผมถูกรบกวนแบบนี้เหมือนกัน Dead Space: Downfall (2008)
Earth was a fluke.โลกน่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญ Dead Space: Downfall (2008)
Why? We're going to abandon the colony and return the Marker to Earth.เราจะต้องออกจากนิคม และส่งสัญลักษณ์กลับโลก Dead Space: Downfall (2008)
You need to contact Earth and find out what our next course of action should be.คุณต้องติดต่อกับโลกนะ ถามว่าต่อไปเราจะทำยังไงกันดี Dead Space: Downfall (2008)
Brothers and sisters, there will be plenty of time to observe the holy relic when we return to Earth.พี่น้องทั้งหลาย เมือกลับถึงโลกแล้ว เรายังมีเวลาที่ดูพิธีโบราณอีกมากมาย Dead Space: Downfall (2008)
Plot a course for Earth. We're getting the hell out of here.ตั้งเส้นทางกลับโลกเราจะไปกันแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We cannot bring the artifact to Earth.เราไม่สามารถเอาสิ่งประดิษฐ์กลับโลกได้ Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earthA big earthquake occurred in India yesterday.
earthA big earthquake occurred in Tokyo.
earthA big fire broke out after the earthquake.
earthAbout one third of the earth's surface is land.
earthAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
earthAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
earthAccording to the paper, there was an earthquake in Mexico.
earthAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
earthAccording to the paper, there was an earthquake last night.
earthAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.
earthA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
earthActually, the earth is getting warmer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูดล[N] earth, Syn. พื้นโลก, แผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
โลก[N] world, See also: earth
โอ่ง[N] water jar, See also: earthen jar, Syn. ตุ่ม, โอ่งน้ำ, Example: สมัยก่อนพอถึงหน้าฝนชาวบ้านจะพากันรองน้ำใส่โอ่ง เพื่อเก็บไว้กินและใช้ตลอดทั้งปี, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสำหรับขังน้ำ ก้นสอบเล็กน้อย ปากกว้าง
โลก[N] earth, See also: world, globe, Example: ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าโลกที่เราอยู่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ, Count unit: ใบ, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ภูริ[N] earth, See also: land, Syn. แผ่นดิน, Notes: (บาลี)
ภูวดล[N] earth, See also: land, Syn. พื้นแผ่นดิน, แผ่นดิน, ผืนแผ่นดิน, Notes: (บาลี)
โถ[N] earthen jar, See also: glass jar, Example: แม่ตักข้าวจากโถใส่จานเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้ว, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะทำด้วยดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบ ปากกว้าง มีฝาปิด
คัน[N] ridge, See also: earthen dyke, Example: อาจารย์ทำคันมากั้นน้ำตรงนั้น, Thai definition: แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นสูงเป็นแนวยาว, แนวดินหรือแนวทรายที่พูนขึ้นเพื่อกั้นน้ำ
คันดิน[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันนา, Example: การสร้างคันดินกั้นระหว่างแม่น้ำกับท้องทุ่งเพื่อประโยชน์ในการชลประทานและคมนาคม, Thai definition: แนวดินที่พูนไว้กั้นน้ำ
คันนา[N] ridge, See also: earthen dyke, Syn. คันดิน, เขื่อน, Example: หนุ่มสาวออกเดินไปตามคันนาแต่งตัวกันสวยสะประแป้งหอมฟุ้ง, Count unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
บาดาล[n.] (bādān) EN: abyss of hell ; bowels of the earth ; nether world   
บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt khøng lōk) EN: Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
ชั้นบรรยากาศของโลก[n. exp.] (chanbanyākāt khøng lōk) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
ชาวโลก[n.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth   FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
เชิงเทิน[n.] (choēngthoēn) EN: rampart ; battlements ; earthwork fortification   FR: rempart [m] ; fortification [f]
เชิงเทินดิน[n. exp.] (choēngthoēn din) EN: earthen ramparts   
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem samrūat sapphayākøn) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite   
ดิน[n.] (din) EN: earth ; ground ; soil   FR: terre [f] ; sol [m]
ดินลูกรัง[n. exp.] (din lūkrang) EN: laterite ; red earth   FR: latérite [f] ; terre rougeâtre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTH    ER1 TH
EARTHS    ER1 TH S
EARTHY    ER1 TH IY0
EARTHA    ER1 TH AH0
EARTHEN    ER1 TH AH0 N
EARTH'S    ER1 TH S
EARTHLY    ER1 TH L IY0
EARTHLING    ER1 TH L IH0 NG
EARTHWORK    ER1 TH W ER2 K
EARTHSTAR    ER1 TH S T AA2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earth    (v) (@@1 th)
earths    (v) (@@1 th s)
earthy    (j) (@@1 th ii)
earthed    (v) (@@1 th t)
earthen    (j) (@@1 th n)
earthly    (j) (@@1 th l ii)
earthier    (j) (@@1 th i@ r)
earthing    (v) (@@1 th i ng)
earthnut    (n) (@@1 th n uh t)
earthiest    (j) (@@1 th i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschüttung {f}earth deposit [Add to Longdo]
Erdarbeiten {pl}earth works [Add to Longdo]
Erde {f}; Welt {f} | Erden {pl}earth | earths [Add to Longdo]
Erdfahne {f} [electr.]earth lug [Add to Longdo]
Erdkeller {m}earth cellar [Add to Longdo]
Erdstoß {m}earth tremor [Add to Longdo]
Erdstrom {m}earth current [Add to Longdo]
Erdsystem {n}earth system [Add to Longdo]
Erdungsbolzen {m}earth bolt [Add to Longdo]
Erdwall {m} | Erdwälle {pl}earth wall | earth walls [Add to Longdo]
Masseelektrode {f}earth electrode [Add to Longdo]
Masseklemme {f}earth terminal [Add to Longdo]
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
どこのどいつ[, dokonodoitsu] (exp) Who on earth? [Add to Longdo]
ゆっくり地震[ゆっくりじしん, yukkurijishin] (n) slow earthquake [Add to Longdo]
アース[, a-su] (n) earth; (electrical) ground; (P) [Add to Longdo]
アースウオッチ[, a-suuocchi] (n) Earthwatch [Add to Longdo]
アースカラー[, a-sukara-] (n) earth color; earth colour [Add to Longdo]
アースクエイク;アースクエーク;アースクェイク;アースクウェイク[, a-sukueiku ; a-sukue-ku ; a-sukueiku ; a-sukuueiku] (n) earthquake [Add to Longdo]
アースダム[, a-sudamu] (n) earth dam [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dì, ㄉㄧˋ, ] earth; ground; field; place; land, #40 [Add to Longdo]
[tǔ, ㄊㄨˇ, ] earth; dust; clay; local; indigenous; crude opium; unsophisticated; surname Tu, #1,877 [Add to Longdo]
地震[dì zhèn, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, ] earthquake, #3,753 [Add to Longdo]
大地[dà dì, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, ] earth; mother earth, #5,926 [Add to Longdo]
泥土[ní tǔ, ㄋㄧˊ ㄊㄨˇ, ] earth; soil; clay, #12,361 [Add to Longdo]
接地[jiē dì, ㄐㄧㄝ ㄉㄧˋ, ] earth (electric connection); to earth, #28,416 [Add to Longdo]
蚯蚓[qiū yǐn, ㄑㄧㄡ ˇ, ] earthworm, #29,800 [Add to Longdo]
[wèng, ˋ, ] earthen jar; urn, #31,473 [Add to Longdo]
震中[zhèn zhōng, ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, ] earthquake epicenter, #33,993 [Add to Longdo]
排山倒海[pái shān dǎo hǎi, ㄆㄞˊ ㄕㄢ ㄉㄠˇ ㄏㄞˇ, ] earth-shaking; of spectacular significance, #36,088 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station [Add to Longdo]
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite) [Add to Longdo]
シムアース[しむあーす, shimua-su] SIMEARTH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earth \Earth\ ([~e]rth), n. [AS. eor[eth]e; akin to OS. ertha,
   OFries. irthe, D. aarde, OHG. erda, G. erde, Icel.
   j["o]r[eth], Sw. & Dan. jord, Goth. a[imac]r[thorn]a, OHG.
   ero, Gr. ?, adv., to earth, and perh. to E. ear to plow.]
   1. The globe or planet which we inhabit; the world, in
    distinction from the sun, moon, or stars. Also, this world
    as the dwelling place of mortals, in distinction from the
    dwelling place of spirits.
    [1913 Webster]
 
       That law preserves the earth a sphere
       And guides the planets in their course. --S. Rogers.
    [1913 Webster]
 
       In heaven, or earth, or under earth, in hell.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The solid materials which make up the globe, in
    distinction from the air or water; the dry land.
    [1913 Webster]
 
       God called the dry land earth.    --Gen. i. 10.
    [1913 Webster]
 
       He is pure air and fire, and the dull elements of
       earth and water never appear in him. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The softer inorganic matter composing part of the surface
    of the globe, in distinction from the firm rock; soil of
    all kinds, including gravel, clay, loam, and the like;
    sometimes, soil favorable to the growth of plants; the
    visible surface of the globe; the ground; as, loose earth;
    rich earth.
    [1913 Webster]
 
       Give him a little earth for charity. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A part of this globe; a region; a country; land.
    [1913 Webster]
 
       Would I had never trod this English earth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Worldly things, as opposed to spiritual things; the
    pursuits, interests, and allurements of this life.
    [1913 Webster]
 
       Our weary souls by earth beguiled.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   6. The people on the globe.
    [1913 Webster]
 
       The whole earth was of one language. --Gen. xi. 1.
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.)
    (a) Any earthy-looking metallic oxide, as alumina,
      glucina, zirconia, yttria, and thoria.
    (b) A similar oxide, having a slight alkaline reaction, as
      lime, magnesia, strontia, baryta.
      [1913 Webster]
 
   8. A hole in the ground, where an animal hides himself; as,
    the earth of a fox. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       They [ferrets] course the poor conies out of their
       earths.                --Holland.
    [1913 Webster]
 
   9. (Elec.) The connection of any part an electric conductor
    with the ground; specif., the connection of a telegraph
    line with the ground through a fault or otherwise.
 
   Note: When the resistance of the earth connection is low it
      is termed a good earth.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: Earth is used either adjectively or in combination to
      form compound words; as, earth apple or earth-apple;
      earth metal or earth-metal; earth closet or
      earth-closet.
      [1913 Webster]
 
   {Adamic earth}, {Bitter earth}, {Bog earth}, {Chian earth},
    etc. See under {Adamic}, {Bitter}, etc.
 
   {Alkaline earths}. See under {Alkaline}.
 
   {Earth apple}. (Bot.)
    (a) A potato.
    (b) A cucumber.
 
   {Earth auger}, a form of auger for boring into the ground; --
    called also {earth borer}.
 
   {Earth bath}, a bath taken by immersing the naked body in
    earth for healing purposes.
 
   {Earth battery} (Physics), a voltaic battery the elements of
    which are buried in the earth to be acted on by its
    moisture.
 
   {Earth chestnut}, the pignut.
 
   {Earth closet}, a privy or commode provided with dry earth or
    a similar substance for covering and deodorizing the
    f[ae]cal discharges.
 
   {Earth dog} (Zo["o]l.), a dog that will dig in the earth, or
    enter holes of foxes, etc.
 
   {Earth hog}, {Earth pig} (Zo["o]l.), the aard-vark.
 
   {Earth hunger}, an intense desire to own land, or, in the
    case of nations, to extend their domain.
 
   {Earth light} (Astron.), the light reflected by the earth, as
    upon the moon, and corresponding to moonlight; -- called
    also {earth shine}. --Sir J. Herschel.
 
   {Earth metal}. See 1st {Earth}, 7. (Chem.)
 
   {Earth oil}, petroleum.
 
   {Earth pillars} or {Earth pyramids} (Geol.), high pillars or
    pyramids of earth, sometimes capped with a single stone,
    found in Switzerland. --Lyell.
 
   {Earth pitch} (Min.), mineral tar, a kind of asphaltum.
 
   {Earth quadrant}, a fourth of the earth's circumference.
 
   {Earth table} (Arch.), the lowest course of stones visible in
    a building; the ground table.
 
   {On earth}, an intensive expression, oftenest used in
    questions and exclamations; as, What on earth shall I do?
    Nothing on earth will satisfy him. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earth \Earth\, v. t. [imp. & p. p. {Earthed}; p. pr. & vb. n.
   {Earthing}.]
   1. To hide, or cause to hide, in the earth; to chase into a
    burrow or den. "The fox is earthed." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with earth or mold; to inter; to bury; --
    sometimes with up.
    [1913 Webster]
 
       The miser earths his treasure, and the thief,
       Watching the mole, half beggars him ere noon.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
       Why this in earthing up a carcass?  --R. Blair.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earth \Earth\, v. i.
   To burrow. --Tickell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earth \Earth\, n. [From {Ear} to plow.]
   A plowing. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Such land as ye break up for barley to sow,
      Two earths at the least, ere ye sow it, bestow.
                          --Tusser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Earth
   n 1: the 3rd planet from the sun; the planet we live on; "the
      Earth moves around the sun"; "he sailed around the world"
      [syn: {Earth}, {earth}, {world}, {globe}]
   2: the loose soft material that makes up a large part of the
     land surface; "they dug into the earth outside the church"
     [syn: {earth}, {ground}]
   3: the solid part of the earth's surface; "the plane turned away
     from the sea and moved back over land"; "the earth shook for
     several minutes"; "he dropped the logs on the ground" [syn:
     {land}, {dry land}, {earth}, {ground}, {solid ground}, {terra
     firma}]
   4: the abode of mortals (as contrasted with Heaven or Hell); "it
     was hell on earth" [syn: {Earth}, {earth}]
   5: once thought to be one of four elements composing the
     universe (Empedocles)
   6: the concerns of this life as distinguished from heaven and
     the afterlife; "they consider the church to be independent of
     the world" [syn: {worldly concern}, {earthly concern},
     {world}, {earth}]
   7: a connection between an electrical device and a large
     conducting body, such as the earth (which is taken to be at
     zero voltage) [syn: {ground}, {earth}]
   v 1: hide in the earth like a hunted animal
   2: connect to the earth; "earth the circuit"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top