Search result for

dynasty

(47 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dynasty-, *dynasty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynasty[N] ราชวงศ์, Syn. regime, sovereignty kindred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dynasty(ได'นัสที) n. ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์., See also: dynastic adj. ดูdynasty dynastical adj. ดูdynasty dynastically adv. ดูdynasty

English-Thai: Nontri Dictionary
dynasty(n) ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dynastyราชวงศ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gwang Hae's policy to keep peace with the Myung and Ho Kim Dynasty were absolutely correct.นโยบานของ กวางเฮ ที่จะสงบศึกระหว่าราชวงศ์ มยอง และ โฮคิม เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด Iljimae (2008)
Developed by Master Wuxi in the Third Dynasty.คิดค้นโดยปรมาจารย์โฮจี ในรุ่นที่สาม - - ใช่ Kung Fu Panda (2008)
But under a new "Jin" Dynastyแต่โดย จิ๋น Three Kingdoms (2008)
Tang dynasty ceramic design, white porcelain.เครื่องลายครามสีขาวของราชวงศ์ถัง Episode #1.5 (2009)
Oh, my God, he's 18th Dynasty.โอ้พระเจ้า เขาเป็นเชื้อพระวงศ์ สมัยที่18 A Night at the Bones Museum (2009)
This is the beginning of a new van der bilt dynasty,นี่คือการเริ่มต้น \ ของ วานเดอร์บิล The Grandfather: Part II (2009)
Without a son, the Pendragon dynasty would come to an end.ปราศจากบุตร,ราชวงค์ เพนดรากอน ราชวงค์จะถึงจุดจบ The Sins of the Father (2009)
No! He sacrificed my life so the Pendragon dynasty could continue.ไม่ เค้าเสียสละชีวิตแม่ เพื่อ ราชวงค์เพนดรากอนจะได้สืบต่อไป The Sins of the Father (2009)
You see, today I... thought of the death of Han Xin, famous general of the Han Dynasty.คุณรู้มั้ย วันนี้ผม... ระลึกถึงการเสียชีวิตของฮันซิน นายพลที่มีชื่อเสียงสมัยราชวงศ์ฮั่น The Fugitive: Plan B (2010)
The second emperor of the Han dynasty locked his least-favorite wife in this urn for 10 years to the day.จักรพรรดิ์องค์ที่สองของราชวงศ์ฮั่น ขังมเหสีที่ไม่ชอบหน้าที่สุดไว้ในนี้นานสิบปี จนเขาตาย The Sorcerer's Apprentice (2010)
Paper, hair, ink is the product of the Tang Dynastyสมัย ราชวงศ์ถัง 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
But I want you to help me steal Dynasty emperorข้าจะให้เจ้าไปขโมยป้ายอาญาสิทธิ์ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dynastyThe Tudor Dynasty fell in the year 1603.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชวงศ์[N] dynasty, See also: royal house, royal family, Syn. วงศ์สกุล, Example: ประเพณีการแต่งงานของจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิว, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระราชา, Notes: (สันสกฤต)
วงศ์[N] family, See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe, Syn. ตระกูล, สกุล, Example: พืชในวงศ์ปาล์มมักเป็นพืชใบใหญ่, Thai definition: กลุ่มของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
แผ่นดิน[N] reign, See also: dynasty, regime, Syn. รัชกาล, Example: คุณยายอยู่มาหลายแผ่นดินพบเห็นอะไรมามากมายเหลือเกิน, Thai definition: ช่วงเวลาหรือยุคสมัยหนึ่งๆ
จันทรวงศ์[N] dynasty of the moon, See also: lineage of the moon, Thai definition: เชื้อสายของกษัตริย์ที่มีกำเนิดจากพระจันทร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: reign ; dynasty ; regime ; government   FR: règne [m]
พระบรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Phra børomma wong sānu wong) EN: family member of the Chakri Dynasty   FR: membre de la dynastie des Chakri
เปลี่ยนแผ่นดิน[v. exp.] (plīen phaendin) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government   
ราชวงศ์[n.] (rātchawong) EN: dynasty ; royal house   FR: dynastie [f] ; famille royale [f]
ราชวงศ์จักรี[n. prop.] (Rātchawong Jakkrī) EN: Chakri Dynasty ; House of Chakri   FR: dynastie des Chakri [f]
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty   FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
วงศ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe   FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation   FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]
ยุคราชวงศ์ถัง[n. exp.] (yuk rātchawong Thang) EN: Tang dynasty   FR: dynastie des Tang [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DYNASTY    D AY1 N AH0 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynasty    (n) (d i1 n @ s t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dynastie {f} | Dynastien {pl}dynasty | dynasties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
オスマン朝[オスマンちょう, osuman chou] (n) Ottoman (Osmanli) dynasty [Add to Longdo]
クシャーナ朝[クシャーナちょう, kusha-na chou] (n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE) [Add to Longdo]
クシャン朝[クシャンちょう, kushan chou] (n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE) [Add to Longdo]
グプタ[, guputa] (n) (also written as 笈多) Gupta (dynasty of India, approx. 320-600 CE) [Add to Longdo]
グプタ朝[グプタちょう, guputa chou] (n) Gupta dynasty (of India, approx. 320-600 CE) [Add to Longdo]
ゴール朝;グール朝[ゴールちょう(ゴール朝);グールちょう(グール朝), go-ru chou ( go-ru asa ); gu-ru chou ( gu-ru asa )] (n) Ghurid Dynasty (of south Asia, approx. 1148-1215 CE) [Add to Longdo]
サイイド朝[サイイドちょう, saiido chou] (n) Sayyid Dynasty (of India, 1414-1451 CE) [Add to Longdo]
シュンガ[, shunga] (n) Shunga (dynasty of India, approx. 180-68 BCE); Sunga [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王朝[wáng cháo, ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] dynasty, #9,918 [Add to Longdo]
朝代[cháo dài, ㄔㄠˊ ㄉㄞˋ, ] dynasty; reign (of a king), #27,110 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dynasty \Dy"nas*ty\ (d[imac]"nas*t[y^] or d[i^]n"as*t[y^]; 277),
   n.; pl. {Dynasties} (-t[i^]z). [Gr. dynastei`a lordship, fr.
   dynastey`ein to hold power or lordship, fr. dyna`sths: cf. F.
   dynastie dynasty. See {Dynast}.]
   1. Sovereignty; lordship; dominion. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. A race or succession of kings, of the same line or family;
    the continued lordship of a race of rulers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynasty
   n 1: a sequence of powerful leaders in the same family

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top