Search result for

dynamite

(35 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dynamite-, *dynamite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynamite[VT] ระเบิด, Syn. destroy, demolish annihilate, atomize
dynamite[N] ระเบิด
dynamiter[N] ระเบิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dynamite(ได'นะไมทฺ) n. วัตถุระเบิดแรงสูง,ผู้ที่น่าดู,สิ่งที่มีลักษณะพิเศษ. vt. ระเบิดหรือทำลายด้วยไดนาไมท์., See also: dynamiter n. ดูdynamite dynamitic adj. ดูdynamite

English-Thai: Nontri Dictionary
dynamite(n) ดินระเบิด,วัตถุระเบิด
dynamite(vt) ระเบิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Dynamite Rolling Thunder Punch!"ไดนาไมท์โรริ่งทันเดอร์ พันซ์" Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I enjoy dynamite and gunpowder and gasoline.ฉันสนุกกับ ไดนาไมต์ ดินปืน The Dark Knight (2008)
We need dynamite. Got any?เราต้องการไดนาไมท์ เอาติดตัวมาบ้างมั๊ย? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Boom goes the dynamite.น่าฟัดจริงๆเลยผับผ่า Wanted (2008)
The dynamite, all this dynamite!นั้นระเิบิด. ระเบิดทั้งหมดเลย ออกไปจากนี่ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Now, last summer, we received a dynamite young woman here from Cornell.ทีนี้ เมื่อหน้าร้อนที่แล้ว เราได้ ผู้หญิงไฟแรงคนนึงเพิ่งจบจาก คอร์เนล มาร่วมงาน Up in the Air (2009)
I know a dynamite hypnotherapist.ฉันรู้จักนักสะกดจิตบำบัดที่เก่งอยู่คนหนึ่ง Debate 109 (2009)
But it's theatrical dynamite! - Whoo! - Bravo!แต่นั่นล่ะไดนามิคของละคร! กรีนเดล! Interpretive Dance (2010)
¶ like dynamite Communication Studies (2010)
He'd throw a stick of dynamite in the water and watch the fish float to the top.เขาปาระเบิดลงไปในน้ำ และเฝ้ารอดูให้ปลา ลอยฟ่องมาบนน้ำ Queen Sacrifice (2010)
My daughter Hanna makes a dynamite seafood stew, every Sunday night, so if you're free, we'd love to be able to welcome you properly to our town.ลูกสาวผมฮันน่า ทำสตูทะเล ทุกคืนวันอาทิตย์ แล้วถ้าคุณว่าง เราจะยินดีต้อนรับคุณสู่เมืองนี้ Butterfly (2010)
I thought dynamite fishing is illegal in these parts sheriff?ฉันคิดว่า ไดนาไมค์ หยุดเรื่องนี้ได้ ใช่มั้ย นายอำเภอ Piranha 3D (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dynamiteThe dynamite went off with a bang.
dynamiteWe blew up a huge rock with dynamite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไดนาไมต์[N] dynamite, Example: ไดนาไมต์เป็นวัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง, Thai definition: ดินระเบิดอย่างร้ายแรงประเภทหนึ่ง ประกอบด้วยดินฟูชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่ากีเซลกัวร์ (kieselguhr) ชุบสารไนโทรกลีเซอรีนซึ่งเป็นวัตถุระเบิดแล้วอัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ, Notes: (อังกฤษ)
ระเบิดทำลาย[N] demolition bomb, See also: dynamite, high - explosive bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุดินระเบิดอย่างแรง มักมีขนาดใหญ่ มีอำนาจทำลายสูง
ดินระเบิด[N] dynamite, See also: explosive powder, highly explosive gunpowder, Syn. ดินปืน, ดินสำลี, ดินดำ, ลูกปืน, Example: เขาซื้อดินระเบิดมาทำดอกไม้ไฟ, Thai definition: ดินปืนอย่างแรงใช้สำหรับระเบิดให้แตกทำลายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินระเบิด[n.] (dinraboēt) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder   FR: explosif [m] ; dynamite [f]
ดินสำลี[n.] (dinsamlī) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite   

CMU English Pronouncing Dictionary
DYNAMITE    D AY1 N AH0 M AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynamite    (v) (d ai1 n @ m ai t)
dynamited    (v) (d ai1 n @ m ai t i d)
dynamites    (v) (d ai1 n @ m ai t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイナマイト[, dainamaito] (n) dynamite; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代拿买特[dài ná mǎi tè, ㄉㄞˋ ㄋㄚˊ ㄇㄞˇ ㄊㄜˋ, / ] dynamite (loan) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dynamite \Dy"na*mite\, n. [Gr. ? power. See {Dynamic}.] (Chem.)
   An explosive substance consisting of nitroglycerin absorbed
   by some inert, porous solid, as infusorial earth, sawdust,
   etc. It is safer than nitroglycerin, being less liable to
   explosion from moderate shocks, or from spontaneous
   decomposition.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Explosive \Ex*plo"sive\, n.
   1. An explosive agent; a compound or mixture susceptible of a
    rapid chemical reaction, as {gunpowder}, {TNT},
    {dynamite}, or {nitro-glycerine}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A sound produced by an explosive impulse of the breath;
    (Phonetics) one of consonants p, b, t, d, k, g, which are
    sounded with a sort of explosive power of voice.
 
   Note: [See Guide to Pronunciation, [root] 155-7, 184.]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynamite
   n 1: an explosive containing nitrate sensitized with
      nitroglycerin absorbed on wood pulp
   v 1: blow up with dynamite; "The rock was dynamited"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dynamite [dinamit]
   dynamite
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top