Search result for

dwell

(105 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dwell-, *dwell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dwell[VI] คำนึงถึง, See also: ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง
dwell[VI] อาศัย, See also: อยู่พัก, พำนัก, อาศัยอยู่, Syn. reside, live, lodge, Ant. leave, go, depart
dweller[N] ผู้อยู่อาศัย, See also: ผู้อาศัย, Syn. inhabitant, indweller
dwell at[PHRV] อาศัยอยู่ที่
dwell in[PHRV] อาศัยอยู่ใน
dwell in[PHRV] ครอบงำ
dwell on[PHRV] อาศัย (คำโบราณ), Syn. dwell upon
dwell on[PHRV] กังวลหรือคิดมากเกี่ยวกับ, Syn. think about
dwell on[PHRV] พูดหรือเขียนยืดยาวเกี่ยวกับ
dwelling[N] บ้าน, See also: ที่อยู่, ที่พักอาศัย, Syn. house, residence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
dwelling(ดเวล'ลิง) n. ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พำนัก
in-dwell(อินดฺเวล') v. ดำรงอยู่ใน,อาศัยอยู่,มีอยู่ใน., See also: indweller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dwell(vi) พำนัก,พักพิง,อาศัย,พักอยู่
dweller(n) ผู้พำนัก,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนักพักพิง,ผู้อาศัย
dwelling(n) ที่พำนัก,ที่พักพิง,ที่อาศัย,ที่อยู่อาศัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dwell angle; dwell; dwell periodมุมดเวลล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwell meterมาตรมุมดเวลล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwell period; dwell; dwell angleมุมดเวลล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwell time; hold timeเวลากดค้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dwell; dwell angle; dwell periodมุมดเวลล์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwellingเคหสถาน, ที่อยู่อาศัย [ดู mansion-house] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwellingที่อยู่อาศัย, เคหสถาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dwellingที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dwelling defenceการป้องกันสิทธิในเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwelling unitหน่วยที่อยู่อาศัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dwelling หน่วยที่อาศัย
หน่วยทางสถิติของอาคารสถานที่ที่ซึ่งครัวเรือน หนึ่งเป็นผู้ครอบครอง [สิ่งแวดล้อม]
Dwellingsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Theesa swamp dwellers just like meesa.พวกที่อยู่ในหนองน้ำนี่ ก็เหมือนๆ กันกับข้าซ่านั่นแหล่ะ Bombad Jedi (2008)
So Christ may dwell in your hearts with faith.พระบุตรจงสถิตอยูกับ... . Rambo (2008)
You will have plenty of regrets to dwell on.แม่อาจต้องมีความเสียดายมากพอให้กังวล Episode #1.9 (2008)
I'm not dwelling on the past. I don't think you should either.ผมไม่อยากพูดถึงอดีต เหมือนคุณนั่นแหละ Quantum of Solace (2008)
... Formless, nameless, the true master dwells within.ไร้รูปแบบ ไร้นาม หากแต่เป็นสุดยอดแห่งวิชา The Forbidden Kingdom (2008)
We fight against the leeches that dwell among your own peopleเราต่อสู้เพื่อกำจัดเหลือบไร.. ที่เดินไปมาอยู่ในหมู่พวกแกเองนั่นแหละ! The Breath (2009)
...And the angels who lost their dignity, but abandoned their own dwellings,...นางฟ้านี่ใคร? หมดศรัทธาในตัวเอง, แต่ปิดกั้นตัวเองด้วย dwelling [Rec] 2 (2009)
AND I WILL DWELL IN THE HOUSE OF THE LORD FOREVER."ว่าไง เจเจ House on Fire (2009)
* there's a land that is fairer than day * * and by faith * * we can see it afar * * for the father * * waits over the way * * to prepare us * * a dwelling place there *นี่คือดินดานที่เที่ยงตรงกว่าวัน และโดยศรัทธา พวกเราสามารถเหงมันได้แต่ไกล Desert Cantos (2009)
It should read: "The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard'และหมาป่าก็อาศัยอยู่กับเจ้าแกะน้อย, Everyone (2009)
Something unknowable that dwells in the soul,อะไรบางอย่างที่ยากจะหยั่งรู้ ที่หยั่งลึกลงในวิญญาณเรา Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Now, one of Ammut's names is The Dweller In Amentet.ตอนนี้ หนึ่งในชื่อของแอมมุท คือ เวลลอร์ในอเมนเทท Episode #3.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dwellA sound mind dwells in a sound body. [Proverb]
dwellCity dwellers have a higher death rate than do country people.
dwellDon't dwell on your past failures.
dwellDon't dwell on your past mistakes!
dwellDon't dwell too much upon the subject.
dwellHe dwells in the country.
dwellHe dwells on his past failures.
dwellHe is always dwelling on the pleasures of the past.
dwellIn a past-oriented society, people dwell on the past and on tradition.
dwellI try not to dwell on the past.
dwellI will not dwell any longer upon this subject.
dwellNo one dwells in this house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลัง[CLAS] dwelling, See also: house, Example: แบบสถาปัตยกรรมของอาคารแต่ละหลังในกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย, Thai definition: ลักษณนามเรียกเรือน หรือสิ่งที่มีลักษณะอย่างเรือน
เคหสถาน[N] homestead, See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house, Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: เคหสถานของเขาช่างโอ่อ่าเสียเหลือเกิน, Thai definition: ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัย และหมายความรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม
พำนัก[V] dwell, See also: reside, live, abide, inhabit, Syn. อยู่, พัก, อาศัย, พักพิง, Example: ราชสกุลโรมานอฟที่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนใหญ่พำนักอยู่ในยุโรป
วนาวาส[N] forest dwelling, See also: dwelling place in the forest, Syn. วนาศรม, Thai definition: ที่อยู่ในป่า, Notes: (สันสกฤต)
วนาศรม[N] forest dwelling, See also: dwelling place in the forest, Syn. วนาวาส, Thai definition: ที่อยู่ในป่า
โอก[N] dwelling, See also: residence, house, home, Syn. ที่อยู่, Thai definition: ที่อยู่, Notes: (บาลี)
สิงสถิต[V] dwell, See also: reside, live, Syn. อาศัย, สิง, สถิต, Example: วิญญาณของมารร้ายยังสิงสถิตอยู่ในศาลเจ้าร้าง, Thai definition: เข้าไปอาศัยอยู่
ตัวเรือน[N] house, See also: dwelling, building, residence, abode, Syn. ตัวบ้าน, Example: บริเวณบ้านที่พูดถึงคงไม่ได้หมายความรวมถึงตัวเรือนที่อยู่, Count unit: เรือน, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
ตัวเรือน[N] house, See also: dwelling, building, residence, abode, Syn. ตัวบ้าน, Example: บริเวณบ้านที่พูดถึงคงไม่ได้หมายความรวมถึงตัวเรือนที่อยู่, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย
ทำเนียบ[N] residence, See also: dwelling, official residence, Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก, Example: เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เดือนนี้ ได้มีการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ, Thai definition: ที่พักทางราชการของผู้มีตำแหน่งสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาวาส[n.] (āwāt) EN: dwelling place ; residence ; home ; habitation   FR: habitation [f]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chāo døi) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people   FR: montagnards [mpl]
ดาวดึงส์ [n.] (dāodeung) EN: second heaven where Indra dwells   

CMU English Pronouncing Dictionary
DWELL    D W EH1 L
DWELLE    D W EH1 L
DWELLS    D W EH1 L Z
DWELLED    D W EH1 L D
DWELLER    D W EH1 L ER0
DWELLEY    D W EH1 L IY0
DWELLERS    D W EH1 L ER0 Z
DWELLING    D W EH1 L IH0 NG
DWELLINGS    D W EH1 L IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dwell    (v) (d w e1 l)
dwells    (v) (d w e1 l z)
dweller    (n) (d w e1 l @ r)
dwellers    (n) (d w e1 l @ z)
dwelling    (v) (d w e1 l i ng)
dwellings    (n) (d w e1 l i ng z)
dwelling-house    (n) - (d w e1 l i ng - h au s)
dwelling-houses    (n) - (d w e1 l i ng - h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verweilzeit {f}dwell time; holding time; retention time; detention time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India) [Add to Longdo]
ドゥエリング[, doueringu] (n) dwelling [Add to Longdo]
ドエリング[, doeringu] (n) dwelling [Add to Longdo]
ドエル[, doeru] (n) dwell [Add to Longdo]
引っ越し(P);引越(io);引越し(io)[ひっこし, hikkoshi] (n,vs) moving (dwelling, office, etc.); changing residence; (P) [Add to Longdo]
隠宅[いんたく, intaku] (n) retreat; dwelling for someone in seclusion [Add to Longdo]
浦人[うらびと, urabito] (n) seaside dweller [Add to Longdo]
仮の宿り[かりのやどり, karinoyadori] (n) temporary dwelling; this transient world [Add to Longdo]
仮設住宅[かせつじゅうたく, kasetsujuutaku] (n) temporary dwelling; temporary housing [Add to Longdo]
仮宅[かりたく, karitaku] (n) temporary dwelling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寓所[yù suǒ, ㄩˋ ㄙㄨㄛˇ, ] dwelling [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] dwelling on top of wooden stakes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwell \Dwell\, v. i. [imp. & p. p. {Dwelled}, usually contracted
   into {Dwelt} (?); p. pr. & vb. n. {Dwelling}.] [OE. dwellen,
   dwelien, to err, linger, AS. dwellan to deceive, hinder,
   delay, dwelian to err; akin to Icel. dvelja to delay, tarry,
   Sw. dv[aum]ljas to dwell, Dan. dv[ae]le to linger, and to E.
   dull. See {Dull}, and cf. {Dwale}.]
   1. To delay; to linger. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To abide; to remain; to continue.
    [1913 Webster]
 
       I 'll rather dwell in my necessity.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thy soul was like a star and dwelt apart.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. To abide as a permanent resident, or for a time; to live
    in a place; to reside.
    [1913 Webster]
 
       The parish in which I was born, dwell, and have
       possessions.             --Peacham.
    [1913 Webster]
 
       The poor man dwells in a humble cottage near the
       hall where the lord of the domain resides. --C. J.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   {To dwell in}, to abide in (a place); hence, to depend on.
    "My hopes in heaven to dwell." --Shak.
 
   {To dwell on} or {To dwell upon}, to continue long on or in;
    to remain absorbed with; to stick to; to make much of; as,
    to dwell upon a subject; a singer dwells on a note.
    [1913 Webster]
 
       They stand at a distance, dwelling on his looks and
       language, fixed in amazement.     --Buckminster.
 
   Syn: To inhabit; live; abide; sojourn; reside; continue;
     stay; rest.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwell \Dwell\, v. t.
   To inhabit. [R.] --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dwell
   v 1: think moodily or anxiously about something [syn: {brood},
      {dwell}]
   2: originate (in); "The problems dwell in the social injustices
     in this country" [syn: {dwell}, {consist}, {lie}, {lie in}]
   3: inhabit or live in; be an inhabitant of; "People lived in
     Africa millions of years ago"; "The people inhabited the
     islands that are now deserted"; "this kind of fish dwells
     near the bottom of the ocean"; "deer are populating the
     woods" [syn: {populate}, {dwell}, {live}, {inhabit}]
   4: exist or be situated within; "Strange notions inhabited her
     mind" [syn: {dwell}, {inhabit}]
   5: come back to; "Don't dwell on the past"; "She is always
     harping on the same old things" [syn: {harp}, {dwell}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top