Search result for

dusky

(49 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dusky-, *dusky*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dusky(ดัส'คี) adj. ค่อนข้างมืด,สลัว,เป็นเงาคล้ำ,ดำ,มืดมน., See also: duskily adv. ดูdusky duskiness n. ดูdusky, Syn. dark,shadowy,gloomy

English-Thai: Nontri Dictionary
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you need a replacement, I've been told that I have a dusky alto.นี่ถ้าเธอจะหาคนใหม่นะ ฉันบอกแล้วว่าฉันมีเสียงที่สุขุมนุ่มลึก Boom Crunch (2009)
I know it's not too good to be all matchy-matchy, but you and your... dusky little bloodbeast are totally at odds with my decor.ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องดี แต่ทั้งหมดนี่มันอยู่ระหว่างการแข่งขัน แต่คุณและของคุณ... สัตว์เลือดดำคล้ำเล็กน้อย Trouble (2010)
¶¶ Do you hope to pluck this dusky jewel? ¶¶คุณอยากดึงอัญมณีสีดำนี่หรือไง Hell-O (2010)
Besides, you have nothing to worry about, because now I'm the dusky half of Koothrapenny.อีกอย่าง พวกนายไม่เห็นต้องกลุ้มอะไร เพราะตอนนี้ฉันเป็น กึ่งๆ คูธาเพนนี The Skank Reflex Analysis (2011)
I'm not hanging out in some bunker... while you slink around and save the planet... with dusky international femme fatales.ผมไม่ได้ห้อยออกมาในที่กำบังบางอย่าง ... ในขณะที่คุณหลบลี้หนีหน้าไปรอบ ๆ และบันทึกดาวเคราะห์ ... กับ femme fatales คล้ำระหว่างประเทศ. RED 2 (2013)
Dusky?มอ RED 2 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ำมืด[ADJ] dark, See also: dusky, nightly, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: เรือดมันออกมาหากินในเวลาค่ำมืด
ชอ่ำ[ADJ] dark, See also: dusky, gloomy

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky   FR: noir ; obscur
ค่างแว่นถิ่นใต้[n. exp.] (khāng waen thin tāi) EN: Dusky Langur   
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky   
นกเดินดงอกลาย[n. exp.] (nok doēn dong ok lāi) EN: Dusky Thrush ; Naumann's Thrush   FR: Grive de Naumann [f] ; Grive à ailes rousses [f] ; Merle de Naumann [m] ; Grive Merle Naumann [f] ; Merle à queue rousse [m]
นกเค้าใหญ่สีคล้ำ[n. exp.] (nok khao yai sī khlam) EN: Dusky Eagle Owl   FR: Grand-duc de Coromandel [m] ; Grand-duc sombre [m]
นกกระจิ๊ดสีคล้ำ[n. exp.] (nok krajit sī khlam) EN: Dusky Warbler   FR: Pouillot brun [m] ; Pouillot sombre [m] ; Pouillot fuligineux [m]
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ[n. exp.] (nok nāng-aen phā sī khlam) EN: Dusky Crag-Martin   FR: Hirondelle concolore [f]
นกพญาปากกว้างสีดำ[n. exp.] (nok phayā pāk kwāng sī dam) EN: Dusky Broadbill   FR: Eurylaime corydon [m] ; Eurylaime sombre [m]
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim   FR: nuageux ; couvert

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dusky    (j) (d uh1 s k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
düster; dunkel {adj} | düsterer; dunkler | am düstersten; am dunkelstendusky | duskier | duskiest [Add to Longdo]
Dunkellaubsänger {m} [ornith.]Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus) [Add to Longdo]
Naumanndrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush (Turdus naumanni); Naumann's Thrush [Add to Longdo]
Rostflügeldrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush [Add to Longdo]
Großfußhuhn {n} [ornith.]Dusky Scrub Fowl [Add to Longdo]
Papuateichhuhn {n} [ornith.]Dusky Moorhen [Add to Longdo]
Lavamöwe {f} [ornith.]Dusky Gull [Add to Longdo]
Goodsontaube {f} [ornith.]Dusky Pigeon [Add to Longdo]
Trauerturteltaube {f} [ornith.]Dusky Turtle Dove [Add to Longdo]
Weißbürzellori {m} [ornith.]Dusky Lory [Add to Longdo]
Veilchenpapagei {m} [ornith.]Dusky Parrot [Add to Longdo]
Schweifkuckuck {m} [ornith.]Dusky Long-tailed Cuckoo [Add to Longdo]
Koromandeluhu {m} [ornith.]Dusky Eagle Owl [Add to Longdo]
Bergnachtschwalbe {f} [ornith.]Dusky Nightjar [Add to Longdo]
Grünmusketier {n} [ornith.]Dusky Starfrontlet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どす黒い[どすぐろい, dosuguroi] (adj-i) darkish; dusky [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
ダスキー・スパインフット;ダスキースパインフット[, dasuki-. supainfutto ; dasuki-supainfutto] (n) dusky spinefoot (Siganus luridus, species of rabbitfish from the Western Indian Ocean) [Add to Longdo]
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata) [Add to Longdo]
ドタブカ[, dotabuka] (n) dusky shark (Carcharhinus obscurus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
ハナジロチョウチョウウオ[, hanajirochouchouuo] (n) black butterflyfish (Chaetodon flavirostris); dusky butterflyfish [Add to Longdo]
パールクロミス;ダスキーテールクロミス[, pa-rukuromisu ; dasuki-te-rukuromisu] (n) duskytail chromis (Chromis pelloura) [Add to Longdo]
ブルーアクシルクロミス[, buru-akushirukuromisu] (n) blue-axil chromis (Chromis caudalis); dusky puller [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昏暗[hūn àn, ㄏㄨㄣ ㄢˋ, ] dusky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dusky \Dusk"y\, a.
   1. Partially dark or obscure; not luminous; dusk; as, a dusky
    valley.
    [1913 Webster]
 
       Through dusky lane and wrangling mart. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. Tending to blackness in color; partially black;
    dark-colored; not bright; as, a dusky brown. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       When Jove in dusky clouds involves the sky.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The figure of that first ancestor invested by family
       tradition with a dim and dusky grandeur.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. Gloomy; sad; melancholy.
    [1913 Webster]
 
       This dusky scene of horror, this melancholy
       prospect.               --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   4. Intellectually clouded.
    [1913 Webster]
 
       Though dusky wits dare scorn astrology. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dusky
   adj 1: lighted by or as if by twilight; "The dusky night rides
       down the sky/And ushers in the morn"-Henry Fielding; "the
       twilight glow of the sky"; "a boat on a twilit river"
       [syn: {dusky}, {twilight(a)}, {twilit}]
   2: naturally having skin of a dark color; "a dark-skinned
     beauty"; "gold earrings gleamed against her dusky cheeks"; "a
     smile on his swarthy face"; "`swart' is archaic" [syn: {dark-
     skinned}, {dusky}, {swart}, {swarthy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top