Search result for

dupe

(49 entries)
(0.1193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dupe-, *dupe*
Possible hiragana form: づぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dupe    [N] คนที่ถูกหลอกลวง, See also: คนโง่, ผู้ตกเป็นเหยื่อ, เหยื่อ, Syn. fool, butt, chump
dupe    [VT] หลอกลวง, See also: ลวง, โกง, ลวงให้หลงกล, Syn. cheat, fool, victimize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dupe(ดูพ) n. คนที่ถูกหลอกลวงได้ง่าย,หมู,คนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนอื่น. vt. หลอก,ลวง,ต้ม,ใช้เป็นเครื่องมือ,ลวง., See also: dupability n. ดูdupe dupable adj. ดูdupe duper n. ดูdupe, Syn. gull
dupery(ดิว'เพอรี) n. การหลอกลวง,การต้ม,ภาวะที่ถูกหลอกลวง,การใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือ,ภาวะที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
dupe(n) คนถูกหลอกลวง,คนถูกหลอกใช้,คนถูกต้มตุ๋น,หมู
dupe(vt) หลอกลวง,หลอกใช้,ลวง,ล่อลวง,ต้มตุ๋น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes, duped.- Duped? - Yes, duped. The Ugly American (1963)
Armstrong and his dupe Richardson, who carried the bomb.อาร์มสตรองและผู้ที่ถูกล่อลวงของเขา ริชาร์ดผู้ดำเนิ? In the Name of the Father (1993)
You try to make a dupe out of me!เธอพยามจะ ล่อลวงฉันหรือไย The Nightmare Before Christmas (1993)
In the light of your abnormal and abonimable state, and your refusal to see you have been duped into a hogwash alternative lifestyle,แสงแห่งความผิดปรกติและวิปริตได้แผ่ออกมา และเธอปฎิเสธขอกล่าวหาในเรื่องการหลอกลวง พร้อมที่จะดิ่งไปสู่เส้นทางชีวิตที่โสมม Latter Days (2003)
Records show that you made a dupe of the surveillance tape.ในบันทึกบอกว่าคุณขอเทปวีดิโอวงจรปิดไป Allen (2005)
Tape you gave me's a dupe.เทปที่คุณให้มามันเป็นของปลอม English, Fitz or Percy (2005)
I mean, how could Dexter and Batista be so easily duped by Lila?ก็ดูสิ ทั้งเด็กซ์เตอร์ทั้งบาทิสต้า ติดบ่วงไลล่าง่ายๆ อย่างนั้นได้ไง Left Turn Ahead (2007)
I Got Duped On This Apartment.หนูโดนต้นตุ๋นเรื่องอพาร์ทเมนท์ The Manhattan Project (2008)
But when they find out that they've been duped?แล้วถ้าพวกมันรู้ว่าเราโดนหลอกล่ะ ? Quantum of Solace (2008)
An old grandma who looked as if she wouldn't harm a fly called me a penciI-pushing capitalist dupe.ยายแก่ๆที่ดูเหมือนว่า เธอไม่เป็นภัยต่อแมลง เรียกฉันว่าเสมียนหน้าโง่ Julie & Julia (2009)
Dupeczka!ดูเป๊กสก้า New York Sucks (2009)
Means that Garwood got duped.หมายความว่า การ์วูดเป็นกับดัก Fallen (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dupeHe was duped by being fed false information.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักท่า    [V] trick, See also: dupe, outwit, fool, Syn. ยึกยัก, Example: เขายักท่าอยู่นานกว่าจะยอมชดใช้หนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception   FR: affectation [f] ; duperie [f]
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff   FR: tromper ; duper ; bluffer
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ตกหลุม[v. exp.] (tok lum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of   
ตกหลุมพราง[v. exp.] (tok lumphrāng) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of   
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes   FR: bluffer ; duper ; tromper
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink   FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat   FR: détourner des fonds
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat   FR: proie [f] ; victime [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUPE    D UW1 P
DUPED    D UW1 P T
DUPEE    D UW2 P IY1
DUPER    D UW1 P ER0
DUPES    D UW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dupe    (v) (d y uu1 p)
duped    (v) (d y uu1 p t)
dupes    (v) (d y uu1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey) [Add to Longdo]
一杯食わされる[いっぱいくわされる, ippaikuwasareru] (exp,v1) to be taken in; to be duped; to be deceived [Add to Longdo]
鴨にする[かもにする, kamonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) (col) (See 鴨・2,鴨る・1) to easily attain victory; (2) (See 鴨る・2) to dupe; to swindle [Add to Longdo]
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe [Add to Longdo]
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) [Add to Longdo]
走狗[そうく, souku] (n) hound; hunting dog; running dog; dupe; tool of another person; cat's-paw [Add to Longdo]
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dupe \Dupe\ (d[=u]p), n. [F., prob. from Prov. F. dupe, dube; of
   unknown origin; equiv. to F. huppe hoopoe, a foolish bird,
   easily caught. Cf. Armor. houp['e]rik hoopoe, a man easily
   deceived. Cf. also {Gull}, {Booby}.]
   One who has been deceived or who is easily deceived; a gull;
   as, the dupe of a schemer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dupe \Dupe\, v. t. [imp. & p. p. {Duped} (d[=u]pt); p. pr. & vb.
   n. {Duping}.] [Cf. F. duper, fr. dupe. See {Dupe}, n.]
   To deceive; to trick; to mislead by imposing on one's
   credulity; to gull; as, dupe one by flattery.
   [1913 Webster]
 
      Ne'er have I duped him with base counterfeits. --
                          Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dupe
   n 1: a person who is tricked or swindled [syn: {victim}, {dupe}]
   v 1: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted
      everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe},
      {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put
      one over}, {put one across}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dupe [dypə]
   deceivedperson; deceivedone
   victim
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top