Search result for

dupe

(49 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dupe-, *dupe*
Possible hiragana form: づぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dupe[N] คนที่ถูกหลอกลวง, See also: คนโง่, ผู้ตกเป็นเหยื่อ, เหยื่อ, Syn. fool, butt, chump
dupe[VT] หลอกลวง, See also: ลวง, โกง, ลวงให้หลงกล, Syn. cheat, fool, victimize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dupe(ดูพ) n. คนที่ถูกหลอกลวงได้ง่าย,หมู,คนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนอื่น. vt. หลอก,ลวง,ต้ม,ใช้เป็นเครื่องมือ,ลวง., See also: dupability n. ดูdupe dupable adj. ดูdupe duper n. ดูdupe, Syn. gull
dupery(ดิว'เพอรี) n. การหลอกลวง,การต้ม,ภาวะที่ถูกหลอกลวง,การใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือ,ภาวะที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
dupe(n) คนถูกหลอกลวง,คนถูกหลอกใช้,คนถูกต้มตุ๋น,หมู
dupe(vt) หลอกลวง,หลอกใช้,ลวง,ล่อลวง,ต้มตุ๋น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But when they find out that they've been duped?แล้วถ้าพวกมันรู้ว่าเราโดนหลอกล่ะ ? Quantum of Solace (2008)
An old grandma who looked as if she wouldn't harm a fly called me a penciI-pushing capitalist dupe.ยายแก่ๆที่ดูเหมือนว่า เธอไม่เป็นภัยต่อแมลง เรียกฉันว่าเสมียนหน้าโง่ Julie & Julia (2009)
Dupeczka!ดูเป๊กสก้า New York Sucks (2009)
Means that Garwood got duped.หมายความว่า การ์วูดเป็นกับดัก Fallen (2010)
Don't dupe me into making you my wife.เธอพยายามจะให้ฉันเป็นสามีเธอหรือ? Episode #1.6 (2010)
Thomas duped me as well.โธมัสก็หลอกฉันเหมือนกัน Turnabout (2011)
A tawdry illusion to dupe humans!รีบพาสี่เซียนหนีไปจากนี้ ข้าจะล่อเข้าไว้ ระวังตัวด้วย! The Sorcerer and the White Snake (2011)
He'll realize he's been duped as soon as we release the pathogen and Americans start getting sick.เขารู้ว่าเขาจะถูกหลอก ทันทีที่เราปล่อยเชื้อโรค และคนอเมริกาเริ่มป่วย The Beginning of the End (2011)
We're being duped.เราติดกับแล้ว Nightfall (2011)
Yeah, I guess the fact that he won't be around to dupe other women was an added benefit.ใช่ ฉันเดาว่า ที่เขาไม่อยู่หลอก สาวๆต่อก็เป็น ผลพลอยได้สินะ Til Death Do Us Part (2012)
I'm not just sorry. I'm super duper, very sorry!ผมก็ไมได้อยากจะแค่ขอโทษ ผมขอโทษจริง ๆ Episode #1.1 (2012)
I dupe this guy, he fires me in five seconds.ถ้าผมหลอกเขา เขาก็ไล่ผมออก ใน 5 วิแน่ New Car Smell (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dupeHe was duped by being fed false information.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยักท่า[V] trick, See also: dupe, outwit, fool, Syn. ยึกยัก, Example: เขายักท่าอยู่นานกว่าจะยอมชดใช้หนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception   FR: affectation [f] ; duperie [f]
หลอก[v.] (løk) EN: hoodwink ; bluff   FR: tromper ; duper ; bluffer
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ตกหลุม[v. exp.] (tok lum) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of   
ตกหลุมพราง[v. exp.] (tok lumphrāng) EN: fall into a trap ; be trapped ; be ensnared ; be duped ; be taken in ; be tricked ; be made a fool of   
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes   FR: bluffer ; duper ; tromper
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink   FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat   FR: détourner des fonds
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat   FR: proie [f] ; victime [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUPE    D UW1 P
DUPED    D UW1 P T
DUPEE    D UW2 P IY1
DUPER    D UW1 P ER0
DUPES    D UW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dupe    (v) (d y uu1 p)
duped    (v) (d y uu1 p t)
dupes    (v) (d y uu1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey) [Add to Longdo]
一杯食わされる[いっぱいくわされる, ippaikuwasareru] (exp,v1) to be taken in; to be duped; to be deceived [Add to Longdo]
鴨にする[かもにする, kamonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) (col) (See 鴨・2,鴨る・1) to easily attain victory; (2) (See 鴨る・2) to dupe; to swindle [Add to Longdo]
鴨る[かもる, kamoru] (v5r) (1) (uk) (col) (See 鴨) to easily attain victory; to eat one's opponent alive; (2) to bilk; to swindle; to dupe [Add to Longdo]
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) [Add to Longdo]
走狗[そうく, souku] (n) hound; hunting dog; running dog; dupe; tool of another person; cat's-paw [Add to Longdo]
謀る[たばかる, tabakaru] (v5r,vt) (1) (uk) (arch) to work out a plan of deception; to scheme; to take in; to dupe; (2) to think up a plan; to think over a plan; (3) to discuss; to consult [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dupe \Dupe\ (d[=u]p), n. [F., prob. from Prov. F. dupe, dube; of
   unknown origin; equiv. to F. huppe hoopoe, a foolish bird,
   easily caught. Cf. Armor. houp['e]rik hoopoe, a man easily
   deceived. Cf. also {Gull}, {Booby}.]
   One who has been deceived or who is easily deceived; a gull;
   as, the dupe of a schemer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dupe \Dupe\, v. t. [imp. & p. p. {Duped} (d[=u]pt); p. pr. & vb.
   n. {Duping}.] [Cf. F. duper, fr. dupe. See {Dupe}, n.]
   To deceive; to trick; to mislead by imposing on one's
   credulity; to gull; as, dupe one by flattery.
   [1913 Webster]
 
      Ne'er have I duped him with base counterfeits. --
                          Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dupe
   n 1: a person who is tricked or swindled [syn: {victim}, {dupe}]
   v 1: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted
      everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe},
      {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put
      one over}, {put one across}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dupe [dypə]
   deceivedperson; deceivedone
   victim
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top