Search result for

dunce

(31 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dunce-, *dunce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dunce[N] คนโง่, See also: คนสมองทึบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dunce(ดันซฺ) n. คนโง่,คนทึ่ม., See also: duncical adj. ดู dumper n. ดูdump duncish adj. ดู dumper n. ดูdump duncishly adv. ดู dumper n. ดูdump, Syn. dolt

English-Thai: Nontri Dictionary
dunce(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนปัญญาทึบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There isn't any, dunce!ไม่มีข้าศึกหรอก เด็กโง่ The Little Prince (1974)
Can you believe in the existence of such a colossal dunce?เชื่อไหมว่า จะมีคนโง่ชนิด ดักดานแบบนี้อยู่จริงๆ Wuthering Heights (1992)
What a dunce.ตาทึ่ม Sad Movie (2005)
Are you guys people or dunces?พวกเธอจะเป็นคนธรรมดาหรือคนโง่? Attack on the Pin-Up Boys (2007)
Cloche, dunce hat, death cap, coif, snood, barboosh, pugree, yarmulke, cockle hat, porkpie, tam o'shanter, billycock, bicorne, tricorne, bandeau, bongrace, fan-tail, night cap, Garibaldi, fez...หมวกไหมพรม หมวกแหลมสูง หมวกเห็ด หมวกโมก หมวกตาข่าย หมวกมาลา ผ้าโพก หมวกยิว หมวกประดับหอย หมวกแบน หมวกจุก หมวกบิลลี่ หมวกปีกขุนนาง หมวกพับสามชาย หมวกผูกผม หมวกแม่ชี หมวกกะลา หมวกใส่นอน หมวกโล้นไม่มีปีก หมวก... Alice in Wonderland (2010)
Can't believe I have to study with that stupid dunce. Let her be.ไม่อยากจะเชื่อว่าฉันต้องเรียนร่วมกับยัยโง่นั่น Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
I mean, these guys use, you know, like, a dunce to pull the trigger, right?ฉันหมายถึง คนพวกนี้มักจะใช้ นายคงรู้นะ อย่างเช่น ใช้พวกควายเหนี่ยวไกแทน ใช่ไหม Hermanos (2011)
I got shot in the dunce cap, Rufus.ฉันถูกยิงที่หมวก รูฟัส Death's Door (2011)
Even a financial dunce like myself knows you got to diversify, right?แม้แต่คนที่โง่เรื่องการเงินอย่างฉันยังรู้เลย ว่านายควรเอาเงินไปลงทุนในหลายๆบริษัทถูกมั้ย Risk (2012)
We're not gonna arrest anybody... just because some blonde dunce says so.We're not gonna arrest anybody... Just because some blonde dunce says so. Gone Girl (2014)
I asked, "Do you know whose fucking card game this is", you fucking dunce?ฉันถาม "รู้รึเปล่าว่านี่วงไพ่ของใคร" ไอ้หน้าโง่ Live by Night (2016)
That, and you wanted to put a fucking dunce like Digger in charge.แค่นั้นแหละ แล้วแก ก็จะให้คนโง่อย่างดิกเกอร์คุมงาน Live by Night (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce   FR: imbécile [m] ; simplet [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dunce    (n) (d uh1 n s)
dunces    (n) (d uh1 n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummkopf {m}; Idiot {m} | Dummköpfe {pl}; Idioten {pl}dunce | dunces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ダンスキャップ[, dansukyappu] (n) dunce cap; fool's cap [Add to Longdo]
間抜け[まぬけ, manuke] (adj-na,n) (uk) stupidity; idiot; dunce; blockhead; (P) [Add to Longdo]
岩蓮華[いわれんげ;イワレンゲ, iwarenge ; iwarenge] (n) (uk) Chinese dunce cap (species of succulent plant, Orostachys iwarenge) [Add to Longdo]
甚六[じんろく, jinroku] (n) dunce; blockhead [Add to Longdo]
痴れ者[しれもの, shiremono] (n) fool; dunce; idiot [Add to Longdo]
痴人[ちじん, chijin] (n) dunce; fool; idiot [Add to Longdo]
鈍間[のろま, noroma] (adj-na,n) blockhead; dunce; gullible (person); (P) [Add to Longdo]
呆気者;空け者[うつけもの, utsukemono] (n) (uk) fool; blockhead; idiot; dunce [Add to Longdo]
落ちこぼれ(P);落ち零れ[おちこぼれ, ochikobore] (n) (1) (sens) leftovers; odds and ends; pickings; (2) (sens) student who can't keep up in school; dunce; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dunce \Dunce\, n. [From Joannes Duns Scotus, a schoolman called
   the Subtle Doctor, who died in 1308. Originally in the phrase
   "a Duns man". See Note below.]
   One backward in book learning; a child or other person dull
   or weak in intellect; a dullard; a dolt.
   [1913 Webster]
 
      I never knew this town without dunces of figure.
                          --Swift.
   [1913 Webster]
 
   Note: The schoolmen were often called, after their great
      leader Duns Scotus, Dunsmen or Duncemen. In the revival
      of learning they were violently opposed to classical
      studies; hence, the name of Dunce was applied with
      scorn and contempt to an opposer of learning, or to one
      slow at learning, a dullard.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dunce
   n 1: a stupid person; these words are used to express a low
      opinion of someone's intelligence [syn: {dunce},
      {dunderhead}, {numskull}, {blockhead}, {bonehead},
      {lunkhead}, {hammerhead}, {knucklehead}, {loggerhead},
      {muttonhead}, {shithead}, {dumbass}, {fuckhead}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top