หรือคุณหมายถึง dütto?
Search result for

duetto

(5 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duetto-, *duetto*
Possible hiragana form: づえっと
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duetto(ดูเอท',ดูเอท'โท) n. เพลงสำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน, See also: duettist n.

Japanese-English: EDICT Dictionary
デュエット[, deyuetto] (n) duet; duetto; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duetto \Du*et"to\, n. [It., fr. It & L. duo two. See {Two}.]
   See {Duet}.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 duet
 
 1. (müz.) : duet, duetto.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 duo
 
 1. (önek), (müz.) duet, duetto
 2. çift, eş
 3. (önek) iki.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top