หรือคุณหมายถึง dülling?
Search result for

duelling

(85 entries)
(2.2918 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duelling-, *duelling*, duell
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา duelling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *duelling*)
English-Thai: Nontri Dictionary
duellist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Duelling pistols.- Duellpistolen. The Big Country (1958)
You know, no one remembers exactly what that last duel was about.Niemand weiss genau, worum es bei seinem letzten Duell ging. The Big Country (1958)
You don't know each other well enough to fight a duel.Ihr kennt euch noch nicht gut genug für ein DuellThe Big Country (1958)
If you definitely need to do it, do it individually.Wenn ihr es schon notwendig wollen, dann individuellEve Wants to Sleep (1958)
I'LL BE IN MY MAKE-UP ROOM.Es ist das Duell der Monster. How to Make a Monster (1958)
The tariff considerations would no longer be affected by internal evaluations nor- and I can't emphasize this too strongly would any single currency be obliged to look to another for its health and stability.... durch individuelle Abwertungen nicht mehr berührt werden. Und wenn ich es noch einmal zusammenfassen darf Keine andere Währung wäre gezwungen, Indiscreet (1958)
- Duel.- DuellMe and the Colonel (1958)
Shooting matches in a crowded saloon like this can be dangerous.Duelle in einem überfüllten Saloon können gefährlich sein. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
You've made a study of the reactions of individuals under certain conditions.Du hast individuelle Reaktionen unter bestimmten Bedingungen studiert. Teacher's Pet (1958)
My Lord, do you really think a duel is appropriate with the child present?(lacht) Mein Herr, ist ein Duell das richtige Schauspiel für dieses Kind? Le Bossu (1959)
Afraid to fight man to man?Hast du Angst vor einem DuellThe Human Condition II: Road to Eternity (1959)
Near the Duelling Oaks at the end of Esplanade Street.In die Nähe der Duell-Eichen am Ende der Esplanade Straße. Suddenly, Last Summer (1959)
And those trees are the Duelling Oaks and that tormented figure is the girl, Catherine, losing her honour.Und diese Bäume sind die Duell-Eichen... und das gequälte Wesen ist die kleine Catherine, die gerade... entehrt wird. Suddenly, Last Summer (1959)
Delusions the world was devouring her that she was being raped by a man with duelling pistols.Wahnvorstellungen... dass die Welt sie verschlingen will... dass sie von einem Mann mit Duell-Pistolen vergewaltigt wurde. Suddenly, Last Summer (1959)
- The Duelling Oaks.- Die Duell-Eichen. Suddenly, Last Summer (1959)
It began after the Duelling Oaks.Es fing an... damals nach den Duell-Eichen. Suddenly, Last Summer (1959)
"Where did she think she was going, back to the Duelling Oaks?""Wo wollte sie eigentlich hin, zurück zu den Duell-Eichen?" Suddenly, Last Summer (1959)
- When they met. It was a duel. But Marles lost that day.- Und als die beiden sich trafen, da war's ein Duell, bei dem Marles den Kürzeren zog. The Red Circle (1960)
I'd hate to look at a coward over a duelling' pistol.Ich duelliere mich nicht gern mit Feiglingen. The Alamo (1960)
As you know, duelling is against the law.Wie Sie wissen, ist Duellieren verboten. Can-Can (1960)
He then saw rising the statue of the governor a distinguished man that he had killed in a duel.Da zeichnete sich plötzlich das Denkmal des Gouverneurs vor ihm ab. Ein angesehener alter Mann, den er vor kurzem bei einem Duell getötet hatte. The Devil's Eye (1960)
No, it was a duel.Nein, es war ein DuellThe Grass Is Greener (1960)
I was only saying that if the morals of this century get any worse, it might be a good thing to reintroduce dueling.Wie ich schon sagte, wenn die Moral unseres Jahrhunderts noch weiter absinkt, wäre es doch nicht schlecht, wieder Duelle einzuführen. The Grass Is Greener (1960)
Surely they'd accept dueling as a deterrent against divorce.Wenn Atomwaffen ein Abschreckungsmittel gegen den Krieg sind, dann müsste das Duell als Abschreckung gegen die Scheidung akzeptiert werden. The Grass Is Greener (1960)
The only reason you refuse to fight a duel with me, is because you think it's too unconventional.Sie lehnen ein Duell mit mir nur ab, weil Sie glauben, es sei zu unkonventionell. The Grass Is Greener (1960)
Nonsense, it goes on all the time.Unsinn, Duelle gibt es überall. The Grass Is Greener (1960)
What's the Cold War but a duel.Der kalte Krieg ist auch ein DuellThe Grass Is Greener (1960)
The two-party political system. Competitive enterprise, rival firms, human relationships, the Davis Cup, they're all forms of dueling.Das Zweiparteiensystem, der Wettbewerb in der Wirtschaft, rivalisierende Firmen, zwischenmenschliche Beziehungen, das sind alles Duelle. The Grass Is Greener (1960)
A 20 pound salmon on the end of your line, and you know as well as I do you're in for a hell of a duel.Wenn Sie einen 20-Pfund-Lachs an der Angel haben, kommt es zu einem DuellThe Grass Is Greener (1960)
And the duel, although admittedly a little dramatic, seems to be the most satisfactory and decisive way of setting about it.Auch wenn ein Duell etwas dramatisch erscheint, ist es bestimmt die befriedigendste Art in einem solchen Fall vorzugehen. The Grass Is Greener (1960)
! Charles and I had a duel. I missed him.- Charles und ich hatten ein Duell, und ich habe ihn verfehlt. The Grass Is Greener (1960)
A duel?Ein DuellThe Grass Is Greener (1960)
- You and Charles fought a duel?Charles und du, ihr habt euch duelliert? The Grass Is Greener (1960)
Anyway, you're not suppose to have a duel without a doctor.Es gibt sowieso kein Duell ohne einen Arzt. The Grass Is Greener (1960)
If I accepted, then he promised to discuss the whole thing after.Er versprach mir, nach dem Duell alles zu besprechen. The Grass Is Greener (1960)
We wanted to have it outside, but that would've meant waiting until there was light, and I didn't want to keep Sellers up.Wir wollten uns im Freien duellieren. Aber wir hätten warten müssen, bis es hell wird, und Sellars wollte nicht so lange aufbleiben. The Grass Is Greener (1960)
Although I admit a duel was an essential part of an effort to try to preserveKeineswegs. Aber ich gestehe, dass das Duell zur Rettung der Ehe beitragen sollte. The Grass Is Greener (1960)
What I cannot understand is why you had to fight a duel.Aber ich kann nicht verstehen, warum du dich unbedingt duellieren musstest. The Grass Is Greener (1960)
I thought that a duel would be just the ticket.Ich dachte, ein Duell wäre die richtige Fahrkarte. The Grass Is Greener (1960)
But then what's the point of fighting a duel?Aber wozu dann überhaupt das DuellThe Grass Is Greener (1960)
- About dueling and the divorce rate.- Womit? Mit Duellen und der Scheidungsrate. The Grass Is Greener (1960)
I could claim a foul, and demand a replay.Ich könnte darauf bestehen, dass das Duell wiederholt wird. The Grass Is Greener (1960)
This lively interest led to a duel. The result was officially listed as a tie, but Jean-Marc took a short sabbatical in New York.Dieses Interesse führte zu einem Duell, das offiziell unentschieden ausging, aber Jean-Marc zog es vor, für eine Zeit nach New York zu fahren. Let's Make Love (1960)
- Challenge him to a duel.- Fordere ihn zum Duell heraus! Kwiecien (1961)
- Are duels permitted?- Ist das Duell erlaubt? Kwiecien (1961)
You want a duel!Du willst dich duellieren. Kwiecien (1961)
I want a duel.Ich will mich duellieren. Kwiecien (1961)
When this mess is over, we'll shoot.Machen wir Schluß mit dem Mist, dann können wir uns duellieren. Kwiecien (1961)
God, first and foremost, is an experimental, individual reality, different for each of us. And incommunicable.Gott ist vor allem eine experimentelle Wirklichkeit, individuell, für jeden von uns anders, nicht mitteilbar. Léon Morin, Priest (1961)
Fight a duel,Uns duellieren... Le combat dans l'île (1962)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเดี่ยว[n. exp.] (hǿng dīo) EN: single room   FR: chambre individuelle [m]
ค่อย[X] (khǿi) EN: little by little ; graduellement   FR: petit à petit ; graduellement ; doucement
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
เป็นลำดับ[adv.] (pen lamdap) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually   FR: progressivement ; graduellement
เสรีภาพส่วนบุคคล[n. exp.] (sērīphāp suanbukkhon) EN: individual liberty   FR: liberté individuelle [f]
ทยอย[adv.] (thayøi) EN: one by one ; graduellement   
ทีละน้อย[adv.] (thīla nøi) EN: gradually ; little at a time ; little by little   FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement

CMU English Pronouncing Dictionary
DUELL    JH UW1 L
DUELL    D UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duelled    (v) (d y uu1 @ l d)
duelling    (v) (d y uu1 @ l i ng)
duellist    (n) (d y uu1 @ l i s t)
duellists    (n) (d y uu1 @ l i s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
individuell(adj) เฉพาะบุคคล, แต่ละบุคคล, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Duell {n}duel [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}dueler | duelers [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}duelist | duelists [Add to Longdo]
Problemlösung {f} | individuelle Problemlösung | schnelle, temporäre Problemlösungproblem solution; solution | individual solution | kludge [Add to Longdo]
sich duellieren (mit)to fight a duel (with) [Add to Longdo]
duellierenddueling [Add to Longdo]
duelliertedueled [Add to Longdo]
individuellindividual [Add to Longdo]
individuell; einzeln {adv}individually [Add to Longdo]
individuell; angepasst; entsprechend den Wünschen hergerichtetcustomized [Add to Longdo]
individuell herrichten; individuell einrichten; anpassento customize [Add to Longdo]
interindividuell {adj}interindividual; between individuals [Add to Longdo]
intraindividuell {adj}intraindividual; within the individual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
決闘者[けっとうしゃ, kettousha] (n) duellist; duelist; dueller; dueler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伽罗瓦[Jiā luó wà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄚˋ, / ] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist [Add to Longdo]
伽罗华[Jiā luó huà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist; also written 伽羅瓦|伽罗瓦 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こ, ko] INDIVIDUELL, (Numeralklassifikator fuer versch. Gegenstaende) [Add to Longdo]
独特[どくとく, dokutoku] eigenartig, originell, individuell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Dueling \Du"el*ing\, n.
     The act or practice of fighting in single combat. Also adj.
     [Written also {duelling}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top