หรือคุณหมายถึง dü to?
Search result for

due to

(48 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -due to-, *due to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
due to[ADJ] เนื่องจาก, See also: เพราะ, สาเหตุจาก, Syn. owing to, caused

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ Airplane! (1980)
The law is due to take effect from April 6.กฎหมายจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน Gandhi (1982)
Half the work we do... goes down the toilet due to contamination.ต้องทิ้งหมด เพราะมีการปนเปื้อน Day of the Dead (1985)
And it's due tomorrow Tomorrow?มันน่าอายมากเลยอ่ะ Full House (1987)
It's all due to Jonathan Switcher.ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลงานของ โจนาธาน สวิทช์เชอร์... Mannequin (1987)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
This area is being cordoned off due to a terrorist bombing.พื้นที่นี้ถูกปิดอันเนื่อง มาจากมีการวางระเบิด Akira (1988)
I'm due to get out of here, and I have had it with assholic behavior.ฉันอยากจะออกไปข้างนอกซะที เบื่อที่นี่เต็มแก่ล่ะ The Bodyguard (1992)
...I'm sorry, but due to circumstances beyond our control...ผมมีความเสียใจ.. ที่จะต้องเรียนว่ามีเหตุสุดวิสัย.. The Bodyguard (1992)
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ Toy Story (1995)
Due to earth's rotation, we're in line with Vega only hours a day.เนื่องจากการหมุน ของโลกเราอยู่ใน Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
due toA thousand yen is due to you.
due toAt the moment they think that the accident is due to his carelessness.
due toBut, unfortunately, the game was called off due to rain.
due toCorporate borrowings from financial institutions are rising due to low interest rate.
due toDemand for imported cars is increasing due to lower prices.
due toDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
due toDue to a lack of balance the ship turned over.
due toDue to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.
due toDue to bad weather the plane was late.
due toDue to circumstances, I gave up the idea of going to university.
due toDue to his high grades, he will inevitably be accepted to the university.
due toDue to ill-health of the web-manager, loss of motivation and other circumstances I have decided that it is not possible to continue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดย[CONJ] because, See also: due to, Syn. เพราะว่า, เพราะ, Example: เขาทำไป โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดย[conj.] (dōi) EN: due to ; because ; in accordance with   
โดยเหตุที่[X] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of   FR: d'autant que
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai phit) EN: due to a misunderstanding   
ด้วย[X] (dūay) EN: with ; by ; through ; due to   FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; dû à ; de
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind   FR: devoir
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomphat) EN: illness believed to be due to black magic   
เนื่อง[conj.] (neūang) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of   FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
เนื่องด้วย[conj.] (neūangdūay) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; on account of   FR: du fait de ; à cause de ; vu
เนื่องจาก[v.] (neūangjāk) EN: be due to ; be a result of ; arise from   FR: résulter de ; découler de
เนื่องจาก[conj.] (neūangjāk) EN: because (of) ; due to the fact that ; owing to ; due to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for   FR: par suite de ; dû à ; à cause de

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
saisonbedingt {adv}due to seasonal influences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense [Add to Longdo]
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this [Add to Longdo]
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
できちゃった婚;出来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 出来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
とあって[, toatte] (conj) due to the fact that; because of [Add to Longdo]
に依る;に因る;に拠る[による, niyoru] (exp,v5r) (uk) by means of; due to; because of; according to [Add to Longdo]
に因って;に依って[によって, niyotte] (exp) (uk) according to; by (means of); due to; because of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top