Search result for

dubious

(43 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dubious-, *dubious*, dubiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dubious[ADJ] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, Syn. doubtful, in doubt, questionable, Ant. definite, certain
dubiously[ADV] อย่างสงสัย
dubiousness[N] ความสงสัย, See also: ความไม่แน่ใจ, Syn. uncertainty, doubtfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound

English-Thai: Nontri Dictionary
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All I have achieved is a certain dubious celebrity among the prisoners.ที่ได้กลับมาคือการเป็นตัวปัญหา คนดังในหมู่นักโทษ Seven Years in Tibet (1997)
My mother here... thinks that being an actress is a dubious profession.แม่ของหนูที่นั่งอยู่นี้... คิดว่าการไปเป็นนักแสดง เป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนค่ะ. Millennium Actress (2001)
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง... The Dreamers (2003)
It sounds pretty fucking dubious.ไม่ค่อยแน่ใจ Alpha Dog (2006)
1. 65. . what a dubiously exact number1.65 เท่า ฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเลย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Where George Merchant secured permission to build his dubious mansion on Norris Avenue.ที่ซึ่งจอร์ชได้รับสิทธิ์ให้ดูแล เพื่อสร้างแมนชั่นเขา บนซอยนอริส Hot Fuzz (2007)
Brother Laxman, my wife's dubious reputation casts doubt upon my own.ลักษมณ์น้องข้า พฤติกรรมอันน่าสงสัย ของนาง ทำให้ตัวข้าถูกผู้คนสงสัยไปด้วย Sita Sings the Blues (2008)
No kiddie porn, no membership to illicit websites, no dubious emails, no chat room history.ไม่มีของลามกอนาจาร ไม่มีสมาชิกเวปผิดกฏหมาย ไม่มีอีเมล์น่าสงสัย ไม่มีประวัติของห้องแชท Memoriam (2008)
The case of Happy Bapetsi and the Dubious Daddy.ในคดีของคุณแฮปปี้ เบปุซชี่ และความคลุมครือของพ่อ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Case number one, Happy Bapetsi and the Dubious Daddy.คดีที่หนึ่ง แฮปปี้ เบปุซชี่และความคลุมครือของพ่อ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And you're acting dubious so Gu Jun Pyo hates you now, so you're being expelled, is that the truth?แล้วเธอก็ยังทำตัวน่าสงสัยอีก ตอนนี้ กูจุนพโยเขาเกลียดเธอแล้ว .. เพราะงั้น .. ตอนนี้เธอก็เลยกำลังจะถูกไล่ออก .. Episode #1.7 (2009)
You might look to your dubious parenting skills.ก็ลองดูความสามารถในการสั่งสอนเลี้ยงดูลูกของคุณดูละกัน Don't Walk on the Grass (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dubiousHe also brought out one more dubious conclusion.
dubiousHis reason for not going is still dubious.
dubiousStudents are expected to stay away from dubious places.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้สงสัย[ADJ] suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
ความไม่แน่นอน[N] uncertainty, See also: dubiousity, Syn. ความไม่เที่ยง, Ant. ความแน่นอน, Example: สังขารคือความไม่แน่นอนของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious   FR: suspect ; louche
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai jai) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious   FR: être dubitatif

CMU English Pronouncing Dictionary
DUBIOUS    D UW1 B IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dubious    (j) (d y uu1 b i@ s)
dubiously    (a) (d y uu1 b i@ s l ii)
dubiousness    (n) (d y uu1 b i@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fragwürdigkeit {f}dubious nature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious [Add to Longdo]
疑わしい節[うたがわしいふし, utagawashiifushi] (n) dubious points [Add to Longdo]
臭い奴[くさいやつ, kusaiyatsu] (n) dubious fellow [Add to Longdo]
真偽不明[しんぎふめい, shingifumei] (n) dubious; doubtful; of unknown authenticity [Add to Longdo]
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly [Add to Longdo]
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous [Add to Longdo]
不理[ふり, furi] (n) (dubious) unreasonable; irrational [Add to Longdo]
錬金術[れんきんじゅつ, renkinjutsu] (n) (1) alchemy; (2) making big money (implied, by dubious means); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, ] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dubious \Du"bi*ous\, a. [L. dubius, dubiosus, fr. duo two. See
   {Two}, and cf. {Doubt}.]
   1. Doubtful or not settled in opinion; being in doubt;
    wavering or fluctuating; undetermined. "Dubious policy."
    --Sir T. Scott.
    [1913 Webster]
 
       A dubious, agitated state of mind. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. Occasioning doubt; not clear, or obvious; equivocal;
    questionable; doubtful; as, a dubious answer.
    [1913 Webster]
 
       Wiping the dingy shirt with a still more dubious
       pocket handkerchief.         --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. Of uncertain event or issue; as, in dubious battle.
 
   Syn: Doubtful; doubting; unsettled; undetermined; equivocal;
     uncertain. Cf. {Doubtful}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dubious
   adj 1: fraught with uncertainty or doubt; "they were doubtful
       that the cord would hold"; "it was doubtful whether she
       would be admitted"; "dubious about agreeing to go" [syn:
       {doubtful}, {dubious}]
   2: open to doubt or suspicion; "the candidate's doubtful past";
     "he has a dubious record indeed"; "what one found uncertain
     the other found dubious or downright false"; "it was more
     than dubitable whether the friend was as influential as she
     thought"- Karen Horney [syn: {doubtful}, {dubious},
     {dubitable}, {in question(p)}]
   3: not convinced; "they admitted the force of my argument but
     remained dubious"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top