Search result for

dub

(111 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dub-, *dub*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dub[VT] ขนานนาม, See also: ตั้งฉายา, ตั้งชื่อเล่นให้, Syn. surname, nickname, name, designate
dub[VT] ขัดให้เรียบ, See also: ทำให้เรียบ, ถูให้เรียบ, แต่งให้เรียบ
dub[VT] แตะไหล่เบาๆ (เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน), Syn. confer a knighthood, knight, title
dub[VT] พากย์, See also: บรรยาย
dub[N] เสียงที่อัดลงบนแผ่นฟิล์ม
dub[VT] อัดเสียง, See also: อัดเสียงลงบนแผ่นฟิล์ม, อัดเทป
dub[VT] ตี, See also: แทง, ทิ่ม
dub[VT] รัวกลอง, See also: ตีกลอง
dub[VI] รัวกลอง, See also: ตีกลอง
dub in[PHRV] ใส่เสียง, See also: อัดเสียงให้กับ (ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
dubiety(ดูไบ'อิที) n. ความสงสัย,ความแคลงใจ,สิ่งที่สงสัย., Syn. dubiosity, Syn. doubt
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
dubitation(ดูบิเท'เชิน) n. ความสงสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
dub(vt) ให้ฉายา,ขนานนาม,แต่งตั้ง,เรียกขาน
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
indubitable(adj) เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dubiofossilซากดึกดำบรรพ์ปริศนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dubitante (L.)น่าสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dubเสียงของหัวใจเสียงที่สอง [การแพทย์]
Dubbing of motion picturesการพากย์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Dubbing of television programsการพากย์รายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Duberney's Fracture of Iliumกระดูกปีกตะโพกตอนหน้าหัก [การแพทย์]
Dubin Johnson's Diseaseโรคของดูบินจอห์นสัน [การแพทย์]
Dublin Core Metadataดับลินคอร์เมทาดาทา
ดับลินคอร์เมทาดาทา เป็นหลักเกณฑ์ของการลงเมทาดาทาสำหรับเอกสารบนเว็บ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีสารสนเทศจำนวนมหาศาล ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าของผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช้เพียงภาษาเอชทีเอ็มแอล ในการกำหนดรูปแบบการแสดงผลและเชื่อมโยงข้อมูลเท่านั้น ไม่มีโครงสร้างมาตรฐานสำหรับสืบค้นที่ระบุเขตข้อมูล คณะทำงานดับลินคอร์ซึ่งประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ทำงานด้านสร้างข้อมูลในเว็บของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และหลายประเทศในยุโรปต่างประสบปัญหาและเห็นว่าการสร้างสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีการกำหนดคำจำกัดความตามมาตรฐาน เพื่อช่วยให้สืบค้นสารสนเทศได้เนื้อหาตรงกับความต้องการได้ ในปี ค.ศ. 1995 คณะทำงานดับลินคอร์จึงได้ประชุมกันครั้งแรกที่เมืองดับลิน รัฐโอไฮโอ และกำหนดชุดหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย สำหรับใช้พรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้เจ้าของผลงานจัดทำเมทาดาทาด้วยตนเอง และสามารถสืบค้นร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างระบบ ปัจจุบันดับลินคอร์ได้รับการประกาศเป็นมาตรฐานสากล ISO 15836 และมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา NISO Z39.85 ดับลินคอร์ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางและเป็นพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ ในโครงการต่างๆ หรือห้องสมุดต่างๆ มากมาย หน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ต้นฉบับ (แหล่งที่มา) ภาษา เรื่องที่เกี่ยวข้อง และขอบเขต

หน่วยข้อมูลย่อย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ ผู้เขียน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สำนักพิมพ์ ผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้นๆ และสิทธิ

หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่สร้างผลงาน ประเภทของเนื้อหา รูปแบบของการนำเสนอผลงาน และตัวบ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร

ดับลินคอร์เมทาดาทา 15 เขตข้อมูล ได้แก่

1. Title ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อหนังสือ ชื่อวารสาร โดยทั่วไปใช้ชื่อที่รู้จักแพร่หลายอย่างเป็นทางการ

2. Creator ผู้รับผิดชอบการจัดทำต้นฉบับเนื้อหาทรัพยากร หมายรวมถึง บุคคล องค์กร หรือหน่วยบริการ ปกติชื่อเจ้าของงานควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

3. Subject หัวเรื่องของเนื้อหา จะแสดงด้วยคำสำคัญ วลีสำคัญ หรือรหัสหมวดวิชาที่กล่าวถึงทรัพยกร

4. Description คำอธิบายย่อเนื้อหาของทรัพยากร เป็นบทคัดย่อจากเนื้อหาของทรัพยากรที่เจ้าของงานหรือผู้อื่นเป็นผู้จัดทำ

5. Publisher ผู้รับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิตทรัพยากรขึ้น หมายรวมถึง บุคคล องค์กรหรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้สำนักพิมพ์ที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

6. Contributor ผู้รับผิดชอบร่วมให้มีการสร้างหรือผลิตด้านเนื้อหาทรัพยากร หมายรวมถึงบุคคล องค์กรหรือหน่วยบริการ ปกติควรใช้ชื่อที่มีตัวตนเป็นรูปธรรมหรือหน่วยงานที่มีอยู่จริง

7. Date ปีที่จัดพิมพ์เผยแพร่เอกสารในรูปสิ่งพิมพ์ แนะนำให้ใช้แบบแผน ISO 8601 yyyy-mm-dd

8. Type ประเภททรัพยากร ชนิดของเนื้อหาหรือประเภทของสารสนเทศ

9. Format รูปลักษณ์ของทรัพยากร

10. Identifier รหัสทรัพยากรสารสนเทศ รหัสที่ใช้ระบุว่าหมายถึงทรัพยากรรายการนั้น เช่น URL UR ISBN หรือเลขเรียกหนังสือ (Call no.)

11. Source การอ้างอิงต้นฉบับของทรัพยากรซึ่งเป็นที่มาของการแปลง แปร หรือแปลทรัพยากรสู่รูปแบบปัจจุบัน

12. Language ภาษาที่ใช้เรียบเรียงเนื้อหา

13. Relation การอ้างอิงถึงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

14. Coverage ระยะเวลาหรือขอบเขตเนื้อหาของทรัพยากร

15. Rights ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิในทรัพยากรนั้นๆ

ตัวอย่าง Dublin Core ในเอกสารเว็บ

<b>Dub</b>lin Core

การที่ดับลินคอร์เมทาดาทาเป็นที่นิยมใช้ เนื่องจาก ผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องใช้หน่วยข้อมูลย่อยทั้งหมด สามารถเลือกใช้เท่าที่จำเป็นหรือต้องการ สามารถใช้หน่วยข้อมูลซ้ำได้ สามารถเพิ่มขยายหน่วยข้อมูลได้ตามความจำเป็น และใช้งานได้หลากหลายระบบ (Interoperability) และเป็นสากล

บรรณานุกรม:

Dublin Core Metadata Initiative. [Online]. Available: http://dublincore.org/ Accessed: 2012-05-26.

Dublin Core Tutorial. [Online]. Available: http://www.tutorialsonline.info/Common/DublinCore.html. Accessed: 2012-05-26. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dubowitz Scoreการตรวจลักษณะภายนอกและลักษณะทางระบบประสาทของทาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was from Dublin.เธอมาจากดับลินท์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But as long as we remain unmarried any child I gave you would be dubbed "bastard."แต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้สมรส ลูกคนใดที่หม่อมชั้นมอบให้แก่ฝ่าบาท จะถูกตราหน้าว่าเป็น "ลูกนอกกฏหมาย" The Other Boleyn Girl (2008)
Yeah, well, listen, I got into Dubai a little bit early.ฟังนะ ผมมาถึงดูไบก่อนแล้ว Body of Lies (2008)
Dubai International. I'm on my way back.สนามบินดูไบ กำลังจะกลับบ้าน Body of Lies (2008)
The photograph was taken last week in the Cyclone Club in Dubai.ภาพนี้ได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว จากคลับในดูไบ Body of Lies (2008)
colonel Dubaku, we are just leaving the township now, sir.ผู้พันดูบากู ตอนนี้ เรากำลังออกจากเขตชุมชนแล้วครับท่าน 24: Redemption (2008)
DUBAKU: You will learn to fight like men.พวกเธอจะได้เรียนรู้วิธีต่อสู้อย่างชายชาตรี 24: Redemption (2008)
DUBAKU [OVER PHONE] : This is Colonel Dubaku.นี่ผู้พัน ดูบาคู 24: Redemption (2008)
colonel Dubaku.ผู้พัน ดูบาคู 24: Redemption (2008)
DUBAKU [OVER RADIO] : The bus is from the American school.รถบัสจากโรงเีีรียนอเมริกัน 24: Redemption (2008)
-Good. JUMA: colonel Dubaku.ดีมาก พันเอก Dubaku 24: Redemption (2008)
colonel Dubaku, look.ท่าน ดูบากู ดูนั่น 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dubMrs. Smith, I'd like to introduce a friend of mine, Pierre Dubois.
dubAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
dubHe also brought out one more dubious conclusion.
dubHis reason for not going is still dubious.
dubStudents are expected to stay away from dubious places.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้สงสัย[ADJ] suspicious, See also: dubious, doubtful, skeptical, Example: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด, Thai definition: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
พากย์[V] dub, Syn. พากย์หนัง, Example: หล่อนชอบฟังเขาเปลี่ยนเสียงยามที่เขาพากย์การ์ตูน, Thai definition: ให้เสียงต่างๆ ตามบทของตัวละครแต่ละตัวที่แสดงในภาพยนตร์ เป็นต้น
พากย์หนัง[V] dub, Syn. พากย์, Example: เขาพากย์หนังสนุก ไม่ว่าจะเป็นหนังจีน หนังไทย หนังฝรั่ง, Thai definition: ให้เสียงต่างๆ ตามบทของตัวละครแต่ละตัวที่แสดงในภาพยนตร์ เป็นต้น
อัดเสียง[V] dub, Thai definition: บันทึกเสียงลงในฟิล์ม
ความไม่แน่นอน[N] uncertainty, See also: dubiousity, Syn. ความไม่เที่ยง, Ant. ความแน่นอน, Example: สังขารคือความไม่แน่นอนของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับลิน[n. prop.] (Daplin) EN: Dublin   FR: Dublin
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
ดูไบ[n. prop.] (Dūbai) EN: Dubai   FR: Dubai
ดุบเนียม[n.] (dupnīem) EN: dubnium   FR: dubnium [m]
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng songsai) EN: undoubtedly ; doubtlessly   FR: indubitablement ; incontestablement ; soyez certain
พากย์[v.] (phāk) EN: dub   FR: doubler (un film)
พากย์หนัง[v. exp.] (phāk nang) EN: dub   FR: doubler (un film)
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious   FR: suspect ; louche

CMU English Pronouncing Dictionary
DUB    D AH1 B
DUBA    D UW1 B AH0
DUBY    D UW1 B IY0
DUBE    D UW1 B
DUBS    D AH1 B Z
DUBHI    D UW1 B IY0
DUBAY    D AH1 B EY0
DUBAS    D UW1 B AH0 Z
DUBIE    D AH1 B IY0
DUBAI    D UW0 B AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dub    (v) (d uh1 b)
dubs    (v) (d uh1 b z)
Dubai    (n) (d uu b ai1)
Dublin    (n) (d uh1 b l i n)
dubbed    (v) (d uh1 b d)
dubbin    (n) (d uh1 b i n)
dubbing    (v) (d uh1 b i ng)
dubiety    (n) (d y uu1 b ai1 @ t ii)
dubious    (j) (d y uu1 b i@ s)
Dubliner    (n) (d uh1 b l i n @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dubiose {n}; Dubiosesbad debt [Add to Longdo]
Dublette {f}duplicate copy [Add to Longdo]
Dublette {f}doublet [Add to Longdo]
Tollpatsch {m}dub [Am.] [Add to Longdo]
Duboislaubsänger {m} [ornith.]Dubois' Leaf Warbler [Add to Longdo]
Duboispfäffchen {n} [ornith.]Dubois' Seedeater [Add to Longdo]
Dublin; Baile Átha Cliath (Hauptstadt von Irland)Dublin; Baile Átha Cliath (capital of Ireland) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテレコ[, atereko] (n) (abbr) (from 当て + recording) dubbing; voice over [Add to Longdo]
オーバーダビング[, o-ba-dabingu] (n) overdubbing [Add to Longdo]
オーバーダブ[, o-ba-dabu] (n) overdub [Add to Longdo]
スクリブルドエンゼル[, sukuriburudoenzeru] (n) scribbled angelfish (Chaetodontoplus duboulayi) [Add to Longdo]
ズビニ鉤虫[ズビニこうちゅう, zubini kouchuu] (n) Old World hookworm (Ancylostoma duodenale) (from Dubini hookworm) [Add to Longdo]
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P) [Add to Longdo]
ダブ[, dabu] (n) (1) dab; (2) dove; (3) dub [Add to Longdo]
ドブニウム[, dobuniumu] (n) dubnium (Db) [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, ] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript [Add to Longdo]
杜布罗夫尼克[Dù bù luó fū ní kè, ㄉㄨˋ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ, / ] Dubrovnik (city in Croatia) [Add to Longdo]
杜拜[dù bài, ㄉㄨˋ ㄅㄞˋ, ] Dubai [Add to Longdo]
杜本内[Dù běn nèi, ㄉㄨˋ ㄅㄣˇ ㄋㄟˋ, / ] Dubonnet (name); Dubonnet (red vermouth aperitif wine) [Add to Longdo]
都伯林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland; also written 都柏林 [Add to Longdo]
都柏林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland [Add to Longdo]
配音[pèi yīn, ㄆㄟˋ , ] dubbing (filmmaking) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dub \Dub\ (d[u^]b), v. t. [imp. & p. p. {Dubbed} (d[u^]bd); p.
   pr. & vb. n. {Dubbing}.] [AS. dubban to strike, beat
   ("dubbade his sunu . . . to r[imac]dere." --AS. Chron. an.
   1086); akin to Icel. dubba; cf. OF. adouber (prob. fr. Icel.)
   a chevalier, Icel. dubba til riddara.]
   1. To confer knighthood upon; as, the king dubbed his son
    Henry a knight.
    [1913 Webster]
 
   Note: The conclusion of the ceremony was marked by a tap on
      the shoulder with the sword.
      [1913 Webster]
 
   2. To invest with any dignity or new character; to entitle;
    to call.
    [1913 Webster]
 
       A man of wealth is dubbed a man of worth. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To clothe or invest; to ornament; to adorn. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His diadem was dropped down
       Dubbed with stones.          --Morte
                          d'Arthure.
    [1913 Webster]
 
   4. To strike, rub, or dress smooth; to dab; as:
    (a) To dress with an adz; as, to dub a stick of timber
      smooth.
      [1913 Webster]
    (b) To strike cloth with teasels to raise a nap.
      --Halliwell.
    (c) To rub or dress with grease, as leather in the process
      of cyrrying it. --Tomlinson.
    (d) To prepare for fighting, as a gamecock, by trimming
      the hackles and cutting off the comb and wattles.
      [1913 Webster]
 
   {To dub a fly}, to dress a fishing fly. [Prov. Eng.]
    --Halliwell.
 
   {To dub out} (Plastering), to fill out, as an uneven surface,
    to a plane, or to carry out a series of small projections.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dub \Dub\ (d[u^]b), v. i.
   To make a noise by brisk drumbeats. "Now the drum dubs."
   --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dub \Dub\ (d[u^]b), v. t.
   1. to add sound to an existing recording, audio or video; --
    often used with in. The sound may be of any type or of any
    duration.
    [PJC]
 
   2. to mix together two or more sound or video recordings to
    produce a composite recording.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dub \Dub\, n.
   A blow. [R.] --Hudibras.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dub \Dub\, n. [Cf. Ir. d['o]b mire, stream, W. dwvr water.]
   A pool or puddle. [Prov. Eng.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dubb \Dubb\, n. [Ar.] (Zool.)
   The Syrian bear. See under {Bear}. [Written also {dhubb}, and
   {dub}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dub
   n 1: the new sounds added by dubbing
   v 1: give a nickname to [syn: {dub}, {nickname}]
   2: provide (movies) with a soundtrack of a foreign language
   3: raise (someone) to knighthood; "The Beatles were knighted"
     [syn: {knight}, {dub}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top