Search result for

drop in

(59 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drop in-, *drop in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop in[PHRV] หย่อนไว้, See also: ใส่ไว้, หยอดไว้
drop in[PHRV] มาเยี่ยม (โดยไม่บอกล่วงหน้าหรืออย่างไม่เป็นทางการ), Syn. bring over
drop in[PHRV] ไม่เข้าร่วม (ระบบสังคมหรือการศึกษา)
drop into[PHRV] โยนเข้าไปใน, See also: โยนใส่, โยนเข้า, ขว้างเข้าไป
drop into[PHRV] หย่อนตัวลงใน (เช่น เตียง, เก้าอี้), See also: ทิ้งตัวลงใน
drop into[PHRV] เยี่ยมเยียนอย่างไม่เป็นทางการ, Syn. fall into, lapse into
drop in the ocean[IDM] จำนวนน้อยมาก
drop in the bucket[IDM] จำนวนน้อยมาก
drop in one's track[IDM] ตายทันที, See also: เสียชีวิตกะทันหัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drop in the Bottle Toyการหยิบของใส่ขวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry to drop in uninvited.ขอโทษที่ไม่ได้รับเชิญ Superhero Movie (2008)
Captain Jones said that the boy had been through some severe physical changes and asked me to drop in on him to reassure you in your time of motherly concern;สารวัตรโจนส์บอกว่า เด็กคนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่าง และขอให้ผมผ่านมาเช็คเขาหน่อย เพื่อให้คุณสบายใจในฐานะของคนเป็นแม่ Changeling (2008)
Drop in some more dry ice.ใส่ดรายไอซ์มากกว่านี้ Prison Break: The Final Break (2009)
In the future, I'd appreciate a little heads-up before you fellas drop in.ครั้งต่อไป ฉันหวังว่าอย่างน้อย คงจะตื่นให้เร็วก่อนที่พวกนายจะมาเยี่ยม Potlatch (2009)
You didn't drop in just to tear us a new hole.นายคงไม่ได้มาที่นี่ เพื่อเล่าเรื่องเศร้าแค่นั้นใช่มั๊ย? Good God, Y'All (2009)
Look, you can't just drop in on me...เดี๋ยวสิ จะมายกให้เป็นภาระพี่ไม่ได้นะ... Ohitori sama (2009)
- no. can't a daughter just drop in- เปล่า แต่ว่าลูกสาวแค่จะแวะมา Chapter Three 'Acceptance' (2009)
The tunnels drop into a storm drain.อุโมงค์ นำไปสู่ร่องน้ำทิ้ง ไป Resident Evil: Afterlife (2010)
- We drop into limbo.- การที่เราหล่นลงไปในปรภพ Inception (2010)
Sorry to drop in on you like this.ขอโทษนะที่มาหาโดยไม่บอกกล่าว Chuck Versus the Role Models (2010)
Think twice next time you want to drop in on someone's wave.คิดสักสองรอบน่ะ คราวหน้า หากจะแกล้ง ให้ใครจมใต้คลื่น Pilot (2010)
Cyclone in Florida, temperature drop in Detroit, wildfires in L.A.พายุไซโคลนในฟลอริด้า อุณหภูมิลดต่ำในดีทรอยต์ ไฟป่าในแอลเอ Swan Song (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drop inA drop in a bucket.
drop inBe sure to drop in at my house.
drop inBe sure to drop in on us if you come our way.
drop inBe sure to drop in to see us tomorrow evening.
drop inDrop in and see us when you're next in Kobe.
drop inDrop in and see us when you're next in Tokyo.
drop inDrop in at my house any time you want.
drop inDrop in now and again.
drop inDrop in on us when you next visit London.
drop inEvery now and then he drop in at this bookstore on his way home from the office.
drop inEvery time I drop in to visit, they constantly get in my hair.
drop inExcessive supply leads to a drop in prices.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวะเยี่ยม[V] visit, See also: drop in/by, call on, Syn. เยี่ยม, เยือน, เยี่ยมเยือน, ไปหา, ไปพบ, Example: แม่จะแวะเยี่ยมน้าที่โรงพยาบาลก่อนกลับบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หา[v.] (hā) EN: call ; visit ; see ; meet; call on ; visit ; drop in   FR: visiter ; rendre visite ; voir
หาสู่[v.] (hāsū) EN: visit ; call on ; drop in   
มาหา[v. exp.] (mā hā) EN: come to meet ; call on ; drop in on ; stop by ; visit   FR: venir voir qqn ; rendre visite à ; venir rencontrer
สู่[v.] (sū) EN: visit ; call on ; drop in on ; stop by ; look someone up   FR: rendre visite
แวะ[v.] (wae) EN: stop ; call at ; call on ; drop in ; break the journey ; make a side trip   FR: s'arrêter ; faire un arrêt
แวะเยี่ยม[v. exp.] (wae yīem) EN: visit ; drop in/by ; call on   FR: passer chez
เยือน[v.] (yeūoen) EN: visit ; pay a visit ; call on ; see ; drop in ; drop by ; stop by   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckabfall {m}drop in pressure [Add to Longdo]
quantitativer Leistungsabfall {m}drop in productivity [Add to Longdo]
qualitativer Leistungsabfall {m}drop in quality [Add to Longdo]
Temperaturabfall {m}; Temperatursturz {m}drop in the temperature; drop of temperature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
価格破壊[かかくはかい, kakakuhakai] (n,adj-no) sudden, wide-spread drop in prices [Add to Longdo]
寄る[よる, yoru] (v5r,vi) to visit; to drop in; to approach; (P) [Add to Longdo]
九牛の一毛[きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuunoichimou] (n) mere fraction; drop in the bucket [Add to Longdo]
九牛一毛[きゅうぎゅういちもう;きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuuichimou ; kyuugyuunoichimou] (n) a drop in the bucket (ocean); a small fraction (of); trifle [Add to Longdo]
垂らし込む[たらしこむ, tarashikomu] (v5m) to drop into, drop-by-drop [Add to Longdo]
雀の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount [Add to Longdo]
大海一滴[たいかいいってき, taikaiitteki] (n) a drop in the ocean (bucket) [Add to Longdo]
舞い込む[まいこむ, maikomu] (v5m,vi) to drop in; to happen to [Add to Longdo]
遊びに来る;遊びにくる[あそびにくる, asobinikuru] (exp,vk) (See 遊びに行く) to come and stay; to drop in; to visit [Add to Longdo]
立ち寄る(P);立寄る[たちよる, tachiyoru] (v5r,vi) to stop by; to drop in for a short visit; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上门[shàng mén, ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, / ] drop in; visit, #6,716 [Add to Longdo]
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] drop in price; devalued; to have one's status lowered, #56,955 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drop in
   v 1: visit informally and spontaneously; "We frequently drop by
      the neighbors' house for a cup of coffee" [syn: {drop by},
      {drop in}, {come by}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top