Search result for

droop

(54 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -droop-, *droop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
droop[VI] ห่อเหี่ยว, See also: ท้อแท้, หมดกำลังใจ, Syn. fail, languish
droop[VT] อ่อนแอ, See also: เหนื่อยอ่อน, อ่อนแรง, เพลีย, Syn. sag, swag, drop
droop down[PHRV] ก้มลงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline

English-Thai: Nontri Dictionary
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drooping characteristicwelding setชุดเชื่อมแรงดันลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's got a droopy eye, fat face, thick neck.เธอมีตาโปน หน้าอ้วน คอหนา Last Resort (2008)
Droop it down! Droop it down! Decline!ว่างมันลง ว่างมันลง แย่แล้ว District 9 (2009)
- I'm not sure... - Droopy, lardy arse.ออกข้างไปนิด, ห้อยไปหน่อย ตามชั้นทันมั้ย? Everyone (2009)
When Roy's spirits are drooping, the problem is global.ถ้ารอยหดหู่ ก็ปัญหาก็บานเเบอะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Are these your droopy white granny panties,jacob?หรือนี่เป็นกางเกงในของย่านาย เจค็อบ? Throwdown (2009)
Prayed to the Hindu god Urvashi that your bowels would loosen and your penis would droop like a willow tree.สวดมนต์ขอเทพของฮินดู ให้ท้องนายร่วง และไอ้จ้อนของนายเหมือนนกเขา ที่ขันไม่ขึ้น The Large Hadron Collision (2010)
Cheap suit and the... the bad breath and the droopy eyes.ชุดสูทราคาถูก แล้วก็... ลมหายใจเหม็น และสายตาห่อเหี่ยว Countdown (2010)
And I kept saying, hey, man, why are the eyes so droopy?แล้วผมจะพูดไปเรื่อยๆ เลยเพื่อน ว่าทำไมนายถึงสายตาห่อเหี่ยวนัก? Countdown (2010)
Couple weeks, he'll droop and die.มันจะตรอมใจตาย Broad Daylight (2010)
- Does my chi look a little droopy?-ชิของฉันดูเหี่ยว ๆ ไปหน่อยไหม The Lies Ill-Concealed (2011)
Mind drifting, eyelids drooping, and...ปล่อยใจล่องลอยไป ปิดตาลงแล้ว... Suspicion Song (2011)
And we get all cold, shivery and everything starts feeling droopy.เราเริ่มหนาวจนตัวสั่น แล้วทุกสิ่งรอบๆเริ่มรู้สึกห่อเหี่ยว Inside Out (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อย[V] droop, See also: hang down loosely, suspend, Syn. ห้อย, Example: รากไม้ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ, Thai definition: ห้อยเป็นทางๆ ลงมา
เสียกำลังใจ[V] despond, See also: droop, Syn. ท้อแท้ใจ, Example: หากเจ้านายคอรัปชั่นร่วมกับลูกน้องคนสนิท ข้าราชการที่สุจริตจะยิ่งเสียกำลังใจมากขึ้น
เสียขวัญ[V] sag, See also: droop, Syn. ขวัญหาย, เสียกำลังใจ, Example: ตัวประกันกำลังเสียขวัญ อย่าเพิ่งซักไซ้อะไรตอนนี้เลย, Thai definition: ทำให้รู้สึกท้อแท้ใจ
ตูบ[V] droop, See also: hang down, Syn. หลบลง, หุบลง, Ant. ตั้ง, บาน, Example: ใบหูข้างหนึ่งของเขาแทนที่มันจะกางเป็นปกติ กลับตูบติดเชื่อมกับหนังศีรษะมาแต่กำเนิด
หูตูบ[N] drooping ears, See also: looping ears, pendant ears, Ant. หูกาง, Thai definition: ใบหูตกห้อยลงมา (ใช้แก่หมา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
หูตูบ[n.] (hū tūp) EN: drooping ears   
เศร้าใจ[v.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop   
เสียกำลังใจ[v. exp.] (sīa kamlangjai) EN: despond ; droop ; be discouraged   FR: être découragé
ย้อย[v.] (yøi) EN: droop ; hang down loosely ; suspend   FR: pendre ; traîner

CMU English Pronouncing Dictionary
DROOP    D R UW1 P
DROOPY    D R UW1 P IY0
DROOPED    D R UW1 P T
DROOPING    D R UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
droop    (v) (d r uu1 p)
droops    (v) (d r uu1 p s)
drooped    (v) (d r uu1 p t)
drooping    (v) (d r uu1 p i ng)
droopingly    (a) (d r uu1 p i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たるたる[, tarutaru] (adj-no) (col) droopy (e.g. of skin); drooping [Add to Longdo]
萎える[なえる, naeru] (v1,vi) to wither; to droop; to be lame [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
下がり松[さがりまつ, sagarimatsu] (n) drooping pine [Add to Longdo]
下垂[かすい, kasui] (n,vs,adj-no) drooping; hanging down [Add to Longdo]
君子蘭[くんしらん, kunshiran] (n) clivia (esp. drooping clivia, Clivia nobilis); Kaffir lily (Clivia miniata) [Add to Longdo]
枝垂れる;垂れる[しだれる, shidareru] (v1,vi) to droop; to hang down; to weep [Add to Longdo]
枝垂桜;枝垂れ桜[しだれざくら, shidarezakura] (n) weeping cherry; shidare cherry; variety of cherry tree with drooping branches; Prunus itosakura [Add to Longdo]
糸桜[いとざくら, itozakura] (n) droopy-branch cherry tree [Add to Longdo]
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低垂[dī chuí, ㄉㄧ ㄔㄨㄟˊ, ] drooping; hanging low, #35,025 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droop \Droop\ (dr[=oo]p), v. i. [imp. & p. p. {Drooped}; p. pr.
   & vb. n. {Drooping}.] [Icel. dr[=u]pa; akin to E. drop. See
   {Drop}.]
   1. To hang bending downward; to sink or hang down, as an
    animal, plant, etc., from physical inability or
    exhaustion, want of nourishment, or the like. "The purple
    flowers droop." "Above her drooped a lamp." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       I saw him ten days before he died, and observed he
       began very much to droop and languish. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow weak or faint with disappointment, grief, or like
    causes; to be dispirited or depressed; to languish; as,
    her spirits drooped.
    [1913 Webster]
 
       I'll animate the soldier's drooping courage.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To proceed downward, or toward a close; to decline. "Then
    day drooped." --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droop \Droop\, v. t.
   To let droop or sink. [R.] --M. Arnold.
   [1913 Webster]
 
      Like to a withered vine
      That droops his sapless branches to the ground. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Droop \Droop\, n.
   A drooping; as, a droop of the eye.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 droop
   n 1: a shape that sags; "there was a sag in the chair seat"
      [syn: {sag}, {droop}]
   v 1: droop, sink, or settle from or as if from pressure or loss
      of tautness [syn: {sag}, {droop}, {swag}, {flag}]
   2: hang loosely or laxly; "His tongue lolled" [syn: {droop},
     {loll}]
   3: become limp; "The flowers wilted" [syn: {wilt}, {droop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top