Search result for

drive a

(54 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drive a-, *drive a*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drive at[PHRV] ขับไปด้วยความเร็ว
drive away[PHRV] ขับออกไป, See also: ขับจากไป, Syn. drive off
drive away[PHRV] ขับไล่ (ความรู้สึก) ไปให้พ้น, Syn. drive off
drive away at[PHRV] ขับหนีไป
drive away at[PHRV] ทำงานหนัก
drive a hard bargain[IDM] พยายามต่อรองอย่างมากหรืออย่างหนัก
drive a wedge between[IDM] ไม่เห็นด้วย (ระหว่าง), See also: ขัดแย้งกันระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drive aA:ไดรฟ์เอหมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This may shock you, but I can still drive a car.แต่คงไม่ถึงขนาดจูงมือฉันเดินหรอกนะ, สมอลวิลล์. Committed (2008)
This sword will drive a rift between Baegeuk and King Daeso.ดาบเล่มนี้จะผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างแพกิอุกและกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
Can you drive a boat?คุณขับเรือได้นะ? Passengers (2008)
I don't know how to drive a boat.ฉันไม่รู้วิธีขับเรือ. Episode #1.8 (2008)
I sent them to my hard drive at home instead.ส่งมันไปเก็บไว้ที่ hard drive ที่บ้านฉันแทน 24: Redemption (2008)
- Maybe we'll just drive around the block.-บางทีเราอาจจะขับไปรอบๆตึกก่อน Marley & Me (2008)
From there you can transfer to a local or drive across the border;จากที่นั่น คุณสามาถเปลี่ยนไปขบวนชานเมือง หรือขับรถไปที่ชายแดนได้ Changeling (2008)
Sometimes we'd just drive around for hours, till we found somebody;บางครั้งเราก็ขับรถไปรอบๆ เป็นชั่วโมง จนกระทั่งเราพบใครสักคน Changeling (2008)
But she does drive a Porsche.แต่เธอขับปอร์เช่เชียวนะ The House Bunny (2008)
God, I love a woman who can drive a truck.- รักจังเลยแม่สาวรถปรรทุก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
How do you know I drive a Prius?คุณมีแสงเป็นคำว่าพีอัส Bedtime Stories (2008)
You roughed them up the other day, so they're gonna ride in the front and drive and you're going to be in the back with me.นายต้องหยาบคายกับพวกเขาหน่อย ในวันอื่นๆอีก เขาต้องขับ ที่ด้านหน้าและขับ และนายเข้าไป ข้างในด้านเบาะหลังกับฉัน Fighting (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drive aAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
drive aBob can drive a car, too.
drive aCan you drive a car?
drive aCan your brother drive a car?
drive aCan your mother drive a car?
drive aDo you know how to drive a car?
drive aDrive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.
drive aFasten your seat belts when you drive a car.
drive aHe asked her how to drive a car tomorrow.
drive aHe can drive a car.
drive aHe does not know how to drive a car.
drive aHe is a right person who can drive a hard bargain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขับ[V] drive away, See also: expel, Syn. ไล่, ขับไล่, Example: คณะปฏิวัติขับรัฐบาลออกแล้วร่างกฎหมายใหม่, Thai definition: ต้อนให้ไป, บังคับให้ไป
ไสหัว[V] drive away, See also: dispel, drive off, chase away, Syn. ขับไล่, ไล่ส่ง, Example: ตำรวจดีควรยกย่อง แต่ตำรวจชั่วๆ ก็ควรจะไสหัวไปซะ, Thai definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ
ตัดหน้า[V] run pass in front of (a car), See also: drive a car past in front of another's car, Syn. ผ่านหน้า, Example: เด็กเล็กไม่ควรวิ่งตัดหน้ารถเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้, Thai definition: ผ่านหน้าในระยะกระชั้นชิด
เฉด[V] drive away, See also: expel, dismiss, Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไล่ไสส่ง, Ant. เชิญ, เชื้อเชิญ, Example: ผมถูกเฉดออกจากงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss   FR: renvoyer ; chasser
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขับ [v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off   FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับรถ[v.] (khaprot) EN: drive ; drive a vehicle   FR: conduire ; conduire un véhicule
ขับรถยนต์ [v.] (khap rotyon) EN: drive a car   FR: conduire une voiture
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite

Japanese-English: EDICT Dictionary
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
車を転がす[くるまをころがす, kurumawokorogasu] (exp,v5s) (col) to drive a car [Add to Longdo]
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big [Add to Longdo]
打っ飛ばす;ぶっ飛ばす[ぶっとばす, buttobasu] (v5s,vt) (1) to strike (as to send flying); to beat; to knock; (2) to jump with force; to leap; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive at full speed (e.g. a car) [Add to Longdo]
退ける;斥ける;却ける[しりぞける, shirizokeru] (v1,vt) to repel; to drive away; to repulse; to reject [Add to Longdo]
値切る[ねぎる, negiru] (v5r,vt) to drive a bargain; to beat down the price; to haggle; (P) [Add to Longdo]
虫送り[むしおくり, mushiokuri] (n) torch procession to drive away crop-eating insects [Add to Longdo]
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.) [Add to Longdo]
追い散らす;追散らす[おいちらす, oichirasu] (v5s,vt) to drive away; to scatter; to rout [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驾车[jià chē, ㄐㄧㄚˋ ㄔㄜ, / ] drive a vehicle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top