Search result for

drifting

(40 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drifting-, *drifting*, drift
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
driftingการบังคับเลี้ยวไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drifting dust or drifting sandฝุ่นฟุ้ง หรือทรายฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting or blowing dust or sandฝุ่น หรือทรายพัดฟุ้ง ฝุ่น หรือทรายพัดลอยละล่อง [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting Snow พริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป
เกิดเนื่องจากหิมะถูกลมพัดพาลอยละล่องไปสูงจาก พื้นดินเล็กน้อย ไม่เกิน 6 ฟุต ทัศนวิสัยในแนวระดับสายตาพอมองเห็นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Drifting snowพริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting snow and blowing snowพริ้วหิมะ และหิมะฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, you're drifting dangerously close to cocky.- คิดเหรอว่านายจะไม่เจอปัญหา? - คิดว่าฉันทำได้น่า. Committed (2008)
drifting.ลอยเท้งเต้ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They say in a mining village, there are aggrieved ghosts drifting around.พวกเขาพูดกันในหมู่บ้างเหมืองฯ, ว่ามีผีที่เศร้าโศกเร่ร่อนอยู่โดยรอบ Episode #1.7 (2008)
Fine, then. It's you and Mom. You're drifting out to sea.งั้นก็ได้ นี่คือเธอและแม่ พวกเธอถูกโยนลงทะเล Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm not sure why I'm taking this personally, but why are Reggie and I drifting out to sea?แม่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องยุ่งเรื่องส่วนตัวนี่ แต่ว่า ทำไมแม่กับเร็จจี้ ถึงถูกโยนลงทะเล Dead Like Me: Life After Death (2009)
It seems to be drifting towards the center of the territory.ดูเหมือนว่าจะลอยไป ศูนย์กลางของพื้นที่นี้. District 9 (2009)
Well,in layman's terms, drifting in and out of consciousness is better than fully comatose.ว่าง่ายๆ ก็คือ สลึมสลือก็ยังดีกว่าโคมาเต็มขั้น Being Alive (2009)
You're drifting away from dan and your family,เธอถอยห่างออกจากแดนและครอบครัวเธอ The Grandfather: Part II (2009)
# Pools of sorrow, waves of joy # # are drifting through my open mind ## Pools of sorrow, waves of joy # # are drifting through my open mind # Scary Monsters and Super Creeps (2009)
- What, living in trailers, drifting from town to town?อะไรกันล่ะ ใช้ชีวิตอยู่บน รถเทรลเลอร์ เคลื่อนจาก เมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
I sense them drifting away.ข้าสัมผัสได้ว่าพวกเขาจากไปแล้ว Weapons Factory (2009)
Just like that, like drifting in a street race,ในเวลานั้น Postman to Heaven (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
driftingDrifting off to sleep again, the same dream returned, three times in all.
driftingMany young Japanese people are drifting aimlessly in life.
driftingThe boat was drifting in the ocean.
driftingThe ships was drifting at the mercy of the waves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคว้งคว้าง[ADV] adrift, See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly, Syn. ไร้จุดหมาย, เลื่อนลอย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เรื่องราวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในสังคมที่กำลังมีปัญหาและคนมีสภาพจิตใจที่ลอยเคว้งคว้าง, Thai definition: ไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
เท้งเต้ง[ADV] driftingly, See also: floatingly, Syn. ลอยอยู่, ค้างอยู่, Example: เขาปล่อยกระทงให้ลอยเท้งเต้งในน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีจุดหมาย[adj.] (mai mī jutmāi) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIFTING    D R IH1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drifting    (v) (d r i1 f t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[, fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
漂う小舟[ただようこぶね, tadayoukobune] (n) drifting boat [Add to Longdo]
漂失[ひょうしつ, hyoushitsu] (n,vs) drifting away (and going lost) [Add to Longdo]
漂着[ひょうちゃく, hyouchaku] (n,vs) drifting ashore; (P) [Add to Longdo]
漂泊[ひょうはく, hyouhaku] (n,vs) roaming; drifting about; wandering [Add to Longdo]
漂流[ひょうりゅう, hyouryuu] (n,vs) drifting; drift; (P) [Add to Longdo]
漂流船[ひょうりゅうせん, hyouryuusen] (n) drifting ship [Add to Longdo]
浮き雲;浮雲[うきぐも, ukigumo] (n) (1) drifting or floating cloud; (2) instability [Add to Longdo]
浮流[ふりゅう, furyuu] (n,vs) floating about; drifting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] drifting aimlessly all over the place (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drift \Drift\, v. i. [imp. & p. p. {Drifted}; p. pr. & vb. n.
   {Drifting}.]
   1. To float or be driven along by, or as by, a current of
    water or air; as, the ship drifted astern; a raft drifted
    ashore; the balloon drifts slowly east.
    [1913 Webster]
 
       We drifted o'er the harbor bar.    -- Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. To accumulate in heaps by the force of wind; to be driven
    into heaps; as, snow or sand drifts.
    [1913 Webster]
 
   3. (mining) to make a drift; to examine a vein or ledge for
    the purpose of ascertaining the presence of metals or
    ores; to follow a vein; to prospect. [U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drifting
   adj 1: continually changing especially as from one abode or
       occupation to another; "a drifting double-dealer"; "the
       floating population"; "vagrant hippies of the sixties"
       [syn: {aimless}, {drifting}, {floating}, {vagabond},
       {vagrant}]
   n 1: aimless wandering from place to place

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top