Search result for

draw out

(32 entries)
(0.0852 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draw out-, *draw out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw out[PHRV] ดึงออกมา, See also: ชักออกมา, ควักออกมา, Syn. get out, pull out, take out, take out of
draw out[PHRV] ยืดออกไป, Syn. pull out
draw out[PHRV] ทำให้ยืดออกไป
draw out[PHRV] ถอยออกจาก, See also: ถอนออกจาก, Syn. pull out
draw out[PHRV] ทำให้เห็นหรือรู้เกี่ยวกับ, Syn. bring out
draw out[PHRV] กระตุ้นให้พูดคุย, Syn. bring out, come out of, fetch out, lead out
draw out[PHRV] ทำให้เล่าเรื่อง
draw out[PHRV] ถอนเงินจาก, Syn. get out, get out of, take out, take out of

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I went to the railroad station, I got there, and suddenly, I had to draw out my pistol.ฉันไปที่สถานีรถไฟฉันไปที่นั่น และจู่ ๆ ฉันต้องดึงปืนออก Idemo dalje (1982)
Alone in the dark with nothing but your thoughts, time can draw out like a blade.อยู่คนเดียวในที่มืดที่ไม่มีอะไร แต่ความคิดของคุณ เวลาสามารถวาดออกมาเหมือนใบมีด The Shawshank Redemption (1994)
I'll just slice the scrotal sack and draw out a fluid sample.เดี๋ยวฉันจะแล่ถุงอัณฑะออกแล้วก็เอาตัวอย่างของเหลวออกมานะ Ending Happy (2007)
A writer's best tool is the ability to draw out a subject's secret and use it.เครื่องมือที่ดีที่สุดของนักเขียนทุกคนคือความาสามารถ ในการดึงเอาความลับของตัวละครออกมาและใช้มัน The Serena Also Rises (2008)
I'm certain can draw out Scofield.ฉันมั่นใจ ว่าฉันจะลากตัวสกอฟิล์มาให้ได้ Killing Your Number (2009)
Djinn are hard to draw out.มันยากที่จะล่อจินออกมา Exile on Main St. (2010)
You see, Djinn are easier to draw out when you got bait.ฟังนะ จะล่อจินออกมาได้ง่าย ถ้านายมีเหยื่อ Exile on Main St. (2010)
One he's been able to draw out.คนที่เขาสามารถกำจัดได้ One Way (2010)
You and you alone can draw out that sword.ท่านคนเดียวเท่านั้น จะดึงดาบออกจากหินได้ The Sword in the Stone: Part Two (2011)
Emily and I have a plan in motion to infiltrate Grayson Global and to draw out the Initiative.เอมีลี่และฉัน มีแผนการเคลื่อนไหว เข้าไปแทรกซึมในเกรย์สัน โกลด์บอล และยืดระยะเวลาพวกInitiativeออกไป Penance (2012)
Emily and I have a plan to infiltrate Grayson Global, to draw out the Initiative.เอมีลี่และฉันมีแผนการณ์\เข้าไปแทรกซึมที่เกรย์สันโกลบอลด์ เพื่อออกจากองค์กรอินนิเชียลทิฟ Revelations (2012)
Yeah, but in order to do that, we have to draw out Trask.ใช่ แต่เพื่อการนั้น เราต้องล่อทราสก์ออกมา Masquerade (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
draw outWhy does it draw out lunch every day?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอื้อน[V] draw out the note, Syn. อื้น, เอิ้น, เรียก, ร้องเรียก, เอ่ย, Example: พ่อเอ่ยปากราวจะเอื้อนเอ่ยคำพรอันประเสริฐให้แก่ลูก, Thai definition: ออกเสียงไปตามทำนองที่ไม่มีเนื้อร้อง, ยืดหรือลากเสียงออกไปให้เข้ากับจังหวะของทำนองเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควัก[v.] (khwak) EN: scoop out ; dig out ; gouge ; draw out   FR: extraire ; retirer
งัด[v.] (ngat) EN: draw out ; pull out ; fish out   
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch   FR: prolonger ; faire durer

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] (v5r,vt) to pull out; to draw out; to disconnect [Add to Longdo]
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔毒[bá dú, ㄅㄚˊ ㄉㄨˊ, ] draw out pus by applying a plaster to the affected area [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] draw out; let hanging [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draw out
   v 1: cause to speak, "Can you draw her out--she is always so
      quiet"
   2: lengthen in time; cause to be or last longer; "We prolonged
     our stay"; "She extended her visit by another day"; "The
     meeting was drawn out until midnight" [syn: {prolong},
     {protract}, {extend}, {draw out}]
   3: make more sociable; "The therapist drew out the shy girl"
   4: deduce (a principle) or construe (a meaning); "We drew out
     some interesting linguistic data from the native informant"
     [syn: {educe}, {evoke}, {elicit}, {extract}, {draw out}]
   5: remove as if by suction; "aspirate the wound" [syn:
     {aspirate}, {draw out}, {suck out}]
   6: remove, usually with some force or effort; also used in an
     abstract sense; "pull weeds"; "extract a bad tooth"; "take
     out a splinter"; "extract information from the telegram"
     [syn: {extract}, {pull out}, {pull}, {pull up}, {take out},
     {draw out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top