Search result for

downtown

(42 entries)
(0.8503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -downtown-, *downtown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downtown[ADV] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ในเมือง, Syn. uptown
downtown[N] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ย่านดาวน์ทาวน์, Syn. uptown
downtown[ADJ] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ในเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downtownadv. ไปทางย่านศูนย์การค้าของเมือง -adj. เกี่ยวกับหรือตั้งอยู่ย่านศูนย์การค้าของเมือง n. ย่านศูนย์การค้าของเมือง, See also: down-tonwer n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
downtownย่านกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง 12 Angry Men (1957)
Martin, I know you got a lot of problems downtown but I've got problems at the house I wish you'd take care of.มาร์ติน ผมรู้ว่าคุณ มีปัญหาในดาวน์ทาวน์เยอะ... เเต่ผมมีปัญหาที่บ้าน ที่อยากให้คุณช่วยจัดการ Jaws (1975)
You bring the mice from downtown.คุณก็พาหนูจากชานเมือง An American Tail (1986)
"People travel uptown, downtown, on big long submarine.คนเดินทางด้วยเรือดำน้ำ... Punchline (1988)
And what I do, right, is I go downtown to carpet stores and I walk into the place and I say: "Hi.ผมไปร้านขายพรม ผมเดินเข้าไปและบอกว่า Punchline (1988)
- The Brooklyn thing? - No, the guy from downtown.เรื่องที่บรู๊คลินเหรอ ไม่, คนที่มาจากในเมือง Goodfellas (1990)
I'm here to pick up one of my men and take him downtown.ผมมาที่นี่เพื่อมารับคนของผม และพาเขาไปที่ดาวน์ทาวน์ Mannequin: On the Move (1991)
- We are downtown.- พวกเราก็อยู่ในดาวน์ทาวน์ไง Mannequin: On the Move (1991)
I mean down downtown. Way, way down. He's gonna be digging latrines for years.ผมหมายถึงล่างๆของดาวน์ทาวน์ ลงไปตอนล่างๆน่ะ เขาจะต้องไปขุดหลุมส้วมเป็นเวลา 1 ปี Mannequin: On the Move (1991)
We're live at Olympic Park, the brand-new bobsledding venue... just a few miles outside of downtown Calgary.เรารายงานสดอยู่ที่ โอลิมปิก ปาร์ค สนามแข่งบ๊อบสเลดใหม่ล่าสุด... ห่างจากตัวเมืองคาลการี่ เพียงไม่กี่ไมล์ Cool Runnings (1993)
He and Mr. Banes will meet you downtown. Good luck.เขากับคุณเบนส์จะไปพบกับคุณที่ชานเมือง โชคดี Junior (1994)
It's about time they cleaned up the trash downtown.ดี น่าจะกวาดล้างคนจรจัดซะที ก่อนที่เมืองเราจะแย่เหมือนที่อื่นๆ The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
downtownDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.
downtownDo you happen to know how to get downtown from here?
downtownExcuse me. How often do shuttle buses run to downtown N.Y?
downtownGive us a ride downtown.
downtownHaving nothing to do, he went downtown.
downtownI often go downtown on Sunday.
downtownLet's have lunch downtown and take in a show.
downtownMy mother went shopping downtown yesterday.
downtownOne day Mike and Jane went downtown to do some shopping.
downtownPlease tell me which bus to get to go downtown.
downtownPlease tell me which railway line to use from the airport to downtown.
downtownShe was born and brought up downtown.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลางกรุง[N] downtown, See also: center of the city, center of the town, Ant. ชานเมือง, นอกเมือง, Example: ห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่กลางกรุง, Thai definition: ย่านศูนย์การค้าของเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมือง[n.] (meūang) EN: city ; town ; downtown ; metropolis   FR: ville [f] ; métropole [f]
ในเมือง[adv.] (nai meūang) EN: downtown ; in the down   FR: en ville ; dans le centre

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWNTOWN    D AW1 N T AW0 N
DOWNTOWNS    D AW1 N T AW0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
downtown    (a) (d au1 n t au n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダウンタウン[, dauntaun] (n) downtown; (P) [Add to Longdo]
下町風[したまちふう, shitamachifuu] (n) downtown style [Add to Longdo]
商店街[しょうてんがい, shoutengai] (n) shopping district; shopping street; downtown [Add to Longdo]
町中[まちなか, machinaka] (n) downtown; (P) [Add to Longdo]
繁華街[はんかがい, hankagai] (n) business district; shopping district; bustling street; shopping centre; shopping center; downtown; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闹区[nào qū, ㄋㄠˋ ㄑㄩ, / ] downtown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 downtown
   adv 1: toward or in the lower or central part of town [ant:
       {uptown}]
   adj 1: of or located in the lower part of a town, or in the
       business center; "downtown Manhattan"; "delinquents
       roaming the downtown streets" [ant: {uptown}]
   n 1: the central area or commercial center of a town or city;
      "the heart of Birmingham's downtown" [syn: {business
      district}, {downtown}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top