Search result for

download

(38 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -download-, *download*, downloa
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
download(ดาวน์' โลด) n. การส่งข้อมูลหรือโปรแกรมจากระบบที่ใหญ่กว่าไปสู่ระบบที่เล็กกว่า, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่า) หรือในบางกรณี อาจหมายถึงบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
downloadบรรจุลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downloadบรรจุลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downloadดาวน์โหลด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Downloadดาวน์โหลด

คำว่า ดาวน์โหลด มีหลายความหมาย เช่น หมายถึง บรรจุลง การก๊อบปี้ การโอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่า หรือบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไป ดาวน์โหลดหมายถึงการรับไฟล์ และอัปโหลดหมายถึงการส่งไฟล์

ลักษณะการดาวน์โหลด มีหลากหลายมาก ทั้งเรื่องการศึกษาและความบันเทิง เช่น ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดหนัง หรือดาวน์โหลดลงโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ดาวน์โหลดริงโทน เป็นต้น

สำหรับในด้านห้องสมุด คำว่า ดาวน์โหลด ส่วนใหญ่หมายถึง การดาวน์โหลดบทความหรือเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) และ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) โดยเฉพาะการดาวน์โหลดบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวนครั้งในการดาวน์โหลด แสดงถึงสถิติการใช้ข้อมูล เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าที่สำคัญในการจัดหาหรือบอกรับได้อีกวิธีหนึ่ง ที่ห้องสมุดใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการใช้ต่อผู้บริหาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Downloadบรรจุลง, การส่งข้อมูลจากแม่ข่ายไปยังเครือข่าย

เขียนทับศัพท์เป็น ดาวน์โหลด [คอมพิวเตอร์]

Downloadingการบรรจุลง [TU Subject Heading]
Downloading of dataการบรรจุลงข้อมูล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The day you hacked into the NASA mainframe and downloaded classified information, that was the day that you gave up those rights.วันที่คุณได้เข้าไปล้วงความลับข้อมูลหลักของนาซ่า และได้ดาว์นโหลดใบสมัครงาน นั่นเป็นวันที่ คุณละทิ้งความถูกต้องแล้ว Odyssey (2008)
I'm gonna show you something nasty I downloaded.ชั้นมีอะไรให้นายดู บางอย่างที่ชั้นดาวน์โหลดมา Superhero Movie (2008)
But, like downloading quality porn from the internet, progress bar's gonna tell me when it's time to rock and roll.แต่ชั้นชอบดาวน์โหลดหนังแหล่มๆ จากเนทมากกว่า แถบสถานะจะบอกผมว่า เมื่อไหร่จะถึงเวลา Breaking and Entering (2008)
Like I said, I can't read the content without downloading the device, but... unless this Tuxhorn's got, like, a 50,000-hour TiVo, then, yeah, I think we got it.นอกจากว่าจะมีเวลาสัก/Nห้าหมื่นชั่วโมงคงไหว ข้อมูลไม่มีประโยชน์/Nถ้าเราขาดมัน Breaking and Entering (2008)
I'm gonna download something. I need it analyzed. Right now.ฉันกำลังจะดาวน์โหลดบางอย่างอยากให้นายช่วยวิเคราะห์ตอนนี้เลย Taken (2008)
When I think about them, you know, out there in their rooms, on the streets, utilising public transportation downloading pornography, ordering their lives out of catalogs shitting out processed foods, cashing welfare checks opining, bitching, moaning, consuming, copulating and multiplying.เวลาที่ผมคิดถึงพวกเขา คุณรู้ไหม ข้างนอกนั่นน่ะ ในห้องของเขา บนถนน บนยวดยานขนส่งสาธารณะ กำลังดาวน์โหลดหนังโป๊ สั่งชีวิตจากแคตาล็อค Pathology (2008)
Roland downloaded the card.โรแลนด์ดาวน์โหลดข้อมูลบนการ์ด Shut Down (2008)
All right, download that.โอเค ดาวน์โหลดมาซะ Five the Hard Way (2008)
I already downloaded the card onto my laptop, and... and I can build another device.ฉันดาวน์โหลดการ์ดมาที่คอมฉันแล้ว แล้วก็... ฉันทำเครื่องนั่นใหม่ได้ Five the Hard Way (2008)
We download the card onto the laptopเราดาวน์โหลดข้อมูลลงแล็บท๊อป The Price (2008)
Please wait while direction are downloadedรอสักครู่กำลังดาวโหลดเส้นทาง Fast & Furious (2009)
DOWNLOADING DATA COORDINATESดาวน์โหลดที่ตั้ง Fast & Furious (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
downloadAre there any knacks, or good sites, for downloading Japanese software?
downloadOn some OS's you get gibberish for filenames with full-width characters so when downloading please change to a suitable filename.
downloadWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุไว้[v. exp.] (banju wai) EN: download   
ดาวน์โหลด[v.] (dāolōt) EN: download   FR: télécharger
โหลด[v.] (lōt) EN: load ; download   FR: charger ; télécharger

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWNLOAD    D AW1 N L OW2 D
DOWNLOADED    D AW1 N L OW2 D AH0 D
DOWNLOADING    D AW1 N L OW2 D IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
DL[ディーエル, dei-eru] (n) {comp} (See ダウンロード) download [Add to Longdo]
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P) [Add to Longdo]
ダウンロード[, daunro-do] (n,vs) {comp} download; (P) [Add to Longdo]
ダウンロードコンテンツ[, daunro-dokontentsu] (n) downloadable content (e.g. for a video game) (wasei [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 download
   v 1: transfer a file or program from a central computer to a
      smaller computer or to a computer at a remote location
      [ant: {upload}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 download
  vt.
 
   To transfer data or (esp.) code from a far-away system (especially a larger
   host system) over a digital communications link to a nearby system
   (especially a smaller client system. Oppose {upload}.
 
   Historical use of these terms was at one time associated with transfers
   from large timesharing machines to PCs or peripherals (download) and
   vice-versa (upload). The modern usage relative to the speaker (rather than
   as an indicator of the size and role of the machines) evolved as machine
   categories lost most of their former functional importance.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top