หรือคุณหมายถึง double-croß?
Search result for

double-cross

(34 entries)
(1.6422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -double-cross-, *double-cross*, double-cros
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
double-cross[VT] ทรยศ, See also: หักหลัง, Syn. beguile, cozen, dupe
double-cross[SL] หักหลัง, See also: ทรยศ
double-crosser[SL] คนทรยศ, See also: ผู้ทรยศ, คนหักหลัง
double-cross someone[IDM] หักหลัง, See also: ทรยศต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
double-crossvt. ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง, See also: double-crosser n. ดูdouble-cross

English-Thai: Nontri Dictionary
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส The Great Dictator (1940)
What I say will not be directed to the children of the double-cross but to the children of Israel!ทำไมผมต้องพูด เอาใจเด็กๆแห่ง ดับเบิล-คลอสด้วย แต่ จะพูดเพื่อเด็กๆ อิสราเอล The Great Dictator (1940)
We'll meet at the crossroads, and no double-crossing!เราจะพบกันที่ สี่แยก, และไม่มีคู่ข้าม! Pinocchio (1940)
I've been double-crossed!ฉันได้รับคู่ข้าม! ช่วยด้วย! Pinocchio (1940)
Whoever double-crosses me and leaves me alive he understands nothing about Tuco.ใครก็ตามที่หักหลังฉัน แล้วดันปล่อยให้ฉันมีชีวิตอยู่ แสดงว่ามันไม่รู้จักทูโคดี The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If lan tries to double-cross us, we can call the FBI and tell them right where you are.ถ้าเอียนพยายามหักหลังเรา, เราจะเรียก FBI แล้วบอกเขาว่าคุณอยู่ที่ไหน. National Treasure (2004)
They double-crossed me.พวกเขาหักหลังผมอีกต่อ The Key and the Clock (2006)
Like a double-cross.- Like a double-crossSona (2007)
That double-crossing, crooked creep.ไอ้อันธพาล จอมหักหลัง Snow Buddies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
double-crossDeceive me once, and I will forgive you; deceive me twice, and you're a double-crosser.
double-crossIn the underground, to double-cross any member means sure death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักหลัง[V] betray, See also: double-cross, cheat, be treacherous, Syn. ทรยศ, หลอกลวง, Example: เขาไม่น่าหักหลังผมเลยเพราะเราเป็นเพื่อนที่รักกันมาก, Thai definition: คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะหรือคนที่เป็นมิตรกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
double-cross    (v) - (d uh2 b l - k r o1 s)
double-crossed    (v) - (d uh2 b l - k r o1 s t)
double-crosses    (v) - (d uh2 b l - k r o1 s i z)
double-crossing    (v) - (d uh2 b l - k r o1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寝返り(P);寝がえり[ねがえり, negaeri] (n,vs) (1) (See 寝返りを打つ) turning over while sleeping in bed; (2) betrayal; double-crossing; (P) [Add to Longdo]
寝返る[ねがえる, negaeru] (v5r,vi) to change sides; to double-cross; to betray; (P) [Add to Longdo]
背負い投げを食う;背負投げを食う[せおいなげをくう, seoinagewokuu] (exp,v5u) to be betrayed unexpectedly; to be stabbed in the back; to be double-crossed [Add to Longdo]
複十字[ふくじゅうじ, fukujuuji] (n) double-crosspiece cross (symbol for tuberculosis prevention) [Add to Longdo]
裏切り行為[うらぎりこうい, uragirikoui] (n) act of treachery; breach of faith; stab in the back; double-cross [Add to Longdo]
裏切る[うらぎる, uragiru] (v5r,vt) to betray; to turn traitor to; to double-cross; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 double cross \double cross\, double-cross \double-cross\n.
   teh act of double-crossing; the betrayal or swindling of a
   collaborator or colleague.
 
   Syn: cross, betray.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 double cross \double cross\, double-cross \double-cross\v. t.
   to betray or swindle (a colleague); to promise (a
   collaborator) one thing and to treacherously do another, to
   the detriment of the collaborator.
 
   Syn: cross, betray.
     [PJC] double cross

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top