Search result for

dormant

(39 entries)
(0.7414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dormant-, *dormant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dormant[ADJ] ซึ่งหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว, See also: ซึ่งหยุดกิจกรรมชั่วคราว, Syn. inactive, potential, resting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet,inactive ,static

English-Thai: Nontri Dictionary
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dormantหลับ, สงบอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dormantพักตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormant bud; latent bud; resting budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormant partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ใช่ตัวกระทำการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dormant volcanoภูเขาไฟสงบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dormantสภาพปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just dormant... as in sleeping.ในขณะที่การนอนหลับ Dante's Peak (1997)
Some kind of dormant defense mechanism.มีบางอย่างนิดหน่อย กลไกป้องกันการรุกราน Resident Evil (2002)
The Corvinus strain itself, which we learned was hidden away in the genetic code of his human descendants and passed along in its dormant form down through the ages to Michael Corvin.เรารู้ว่ายีนส์โควีนัส ถูกซ่อนในยีนส์ของมนุษย์ที่เป็นลูกหลานของเค้า และส่งมาในรูปแบบตายตัว Underworld (2003)
It lies dormant for seven years, then blooms for just six months.มันนอนสงบนิ่งตลอด 7 ปีที่ผ่านมา และเพิ่งจะบานเมื่อ 6 เดือนก่อน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Dormant objects.วัตถุที่ยังไม่เปิดเผย The Key and the Clock (2006)
The conscious Jean, whose powers were always in her control, and the dormant side.เป็นบุคลิคภาพที่ในกลุ่มพวกเรา ให้คำนิยามว่า 'ฟินิกส์' X-Men: The Last Stand (2006)
First of all, this account has been dormant for three years.อย่างแรกเลย บัญชีนี้ หยุดกิจกรรมไป 3 ปี Bang, Bang, Your Debt (2007)
It's still up there- dormant, but presumed operational.มันยังลอยนิ่งอยู่ข้างบน แต่มันสามารถใช้งานได้จริง Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Dormant- Perhaps a parasite.บางทีอาจเป็นปรสิต The Ghost Network (2008)
It could lay dormant- Five organ systems hit.ก็เท่ากับมีภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิด 5 ระบบอวัยวะที่ถูกทำลาย Not Cancer (2008)
Drugs could have set offa dormant neurological condition.ยาสามารถไปเกาะตัวที่ระบบประสาท Adverse Events (2008)
Don't worry. ln the dormant stage, no virus will be a threat.ไม่ต้องห่วง ช่วงที่เชื้อโรคกำลังฝักเชื้อนะ มันยังไม่มีฤทธิ์อะไรนที่น่ากลัว Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dormantMt. Asama is now dormant.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: talk in one's sleep ; have a nightmare   FR: parler en dormant
ติดตาย[adj.] (tittāi) EN: fixe ; dormant   

CMU English Pronouncing Dictionary
DORMANT    D AO1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dormant    (j) (d oo1 m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruhezeit {f}dormant season [Add to Longdo]
Ruhezustand {m}dormant state; resting state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休火山[きゅうかざん, kyuukazan] (n) dormant volcano [Add to Longdo]
休眠[きゅうみん, kyuumin] (n,vs,adj-f) idle; dormant [Add to Longdo]
休眠芽[きゅうみんが, kyuuminga] (n) dormant bud; latent bud [Add to Longdo]
休眠期[きゅうみんき, kyuuminki] (n) dormant season [Add to Longdo]
茎茶;莖茶(oK)[くきちゃ, kukicha] (n) tea made from twigs pruned from the tea plant during its dormant season [Add to Longdo]
焼け山[やけやま, yakeyama] (n) burnt mountain; dormant volcano [Add to Longdo]
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死账[sǐ zhàng, ㄙˇ ㄓㄤˋ, / ] dormant bank account [Add to Longdo]
蛰虫[zhé chóng, ㄓㄜˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] dormant insect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dormant \Dor"mant\, n. [See {Dormant}, a.] (Arch.)
   A large beam in the roof of a house upon which portions of
   the other timbers rest or " sleep." --Arch. Pub. Soc. --
   Called also {dormant tree}, {dorman tree}, {dormond}, and
   {dormer}. --Halliwell. Dormer

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dormant
   adj 1: in a condition of biological rest or suspended animation;
       "dormant buds"; "a hibernating bear"; "torpid frogs"
       [syn: {dormant}, {hibernating(a)}, {torpid}]
   2: (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct ; "a dormant
     volcano" [syn: {dormant}, {inactive}] [ant: {active}]
   3: lying with head on paws as if sleeping [syn: {dormant(ip)},
     {sleeping}]
   4: inactive but capable of becoming active; "her feelings of
     affection are dormant but easily awakened" [syn: {abeyant},
     {dormant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top