Search result for

dories

(271 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dories-, *dories*, dorie , dory
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dories มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dories*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Doris[SL] ผู้หญิงที่ธรรมดาๆ ไม่น่าสนใจ
adoringly[ADJ] อย่างรักและบูชา
deodorise[VT] ดับกลิ่น, See also: ขจัดกลิ่น, ระงับกลิ่น, Syn. freshen, fumigate
deodorize[VT] ดับกลิ่น, See also: ขจัดกลิ่น, ระงับกลิ่น, Syn. freshen, fumigate
deodorizer[N] ยาดับกลิ่น, See also: ยาระงับกลิ่น, Syn. deodorant
odoriferous[ADJ] ที่มีกลิ่นหอม, Syn. odorous, fragrant, Ant. stinking, foul
deodorization[N] วีธีดับกลิ่น, See also: การกำจัดกลิ่นเหม็น
odoriferously[ADV] โดยมีกลิ่นแรง, See also: อย่างมีกลิ่นหอม, อย่างสิ่งกลิ่นฉุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deodorise(ดีโอ'ดะไรซ) vt. ดับกลิ่น, See also: deodorisation n. ดูdeodorize deodorization n. ดูdeodorize
deodorize(ดีโอ'ดะไรซ) vt. ดับกลิ่น, See also: deodorisation n. ดูdeodorize deodorization n. ดูdeodorize
odoriferous(โอดะริฟ'เฟอรัส) adj. มีหรือให้กลิ่น (โดยเฉพาะที่เป็นกลิ่นหอม) ., See also: odoriferousness n., Syn. odorous

English-Thai: Nontri Dictionary
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
odoriferous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perspiratory gland; gland, sudoriparous; gland, sweatต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labradoriteแลบราโดไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sudoriferous๑. -นำเหงื่อ๒. -หลั่งเหงื่อ, -สร้างเหงื่อ [มีความหมายเหมือนกับ sudoriparous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudorific; diaphoretic; hidrotic๑. สารขับเหงื่อ๒. -ขับเหงื่อ [มีความหมายเหมือนกับ sudomotor] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudorific centre; centre, sweatศูนย์หลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudoriparous-หลั่งเหงื่อ, -สร้างเหงื่อ [มีความหมายเหมือนกับ sudoriferous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudoriparous abscessฝีต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudoriparous gland; gland, perspiratory; gland, sweatต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sweat centre; centre, sudorificศูนย์หลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sweat gland; gland, perspiratory; gland, sudoriparousต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odoriferous๑. กลิ่นหอม๒. มีกลิ่น, ส่งกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, sudoriparousฝีต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, sweat; centre, sudorificศูนย์หลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, sudorific; centre, sweatศูนย์หลั่งเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphoretic; hidrotic; sudorific๑. สารขับเหงื่อ๒. -ขับเหงื่อ [มีความหมายเหมือนกับ sudomotor] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, sudoriparous; gland, perspiratory; gland, sweatต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, sweat; gland, perspiratory; gland, sudoriparousต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, perspiratory; gland, sudoriparous; gland, sweatต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hidrotic; diaphoretic; sudorific๑. สารขับเหงื่อ๒. -ขับเหงื่อ [มีความหมายเหมือนกับ sudomotor] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Ecuadorianศิลปะเอกวาดอร์ [TU Subject Heading]
Arts, Ecuadorianศิลปกรรมเอกวาดอร์ [TU Subject Heading]
Sandoricumซานดอริคัม [TU Subject Heading]
Sandoricum koetjapeกระท้อน [TU Subject Heading]
Deodorized Soapสบู่อาบน้ำที่ขจัดกลิ่นตัว [การแพทย์]
Doridenดอริเดน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
odorization (n ) กระบวนการเติมกลิ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Doris.- Doris. The Owl and the Pussycat (1970)
It's Doris, the most undisciplined of our girlsมัน'Doris, undisciplined of ส่วนมาก เด็กผู้หญิงของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The Picture of Dorian Grey was very popular then.ยุคนั้นหนังของ ดอเรียน เกรย์โด่งดังมาก Oh, God! (1977)
I gave a 15-second impression of The Picture of Dorian Grey,ผมเลยมองหนังดอเรียน นาน 15 วินาที Oh, God! (1977)
Well, Doris, why didn't you tell me about this?ว่าไง ดอริส ทำไมไม่บอกฉันเล่า? Vampire Hunter D (1985)
Doris Ran. Can you take this job?ดอริส แรน คุณจะรับงานนี้มั้ย? Vampire Hunter D (1985)
Hey, Doris!เฮ้ ดอริส! Vampire Hunter D (1985)
Doris, I'm worried about you. I'm trying to help you.ดอริส ฉันอุตส่าห์เป็นห่วงเธอ ฉันพยายามจะช่วยนะ Vampire Hunter D (1985)
Doris was attacked by the Count!ดอริสถูกเคานท์ทำร้าย! Vampire Hunter D (1985)
Doris...you...?ดอริส.. เธอ.. ? Vampire Hunter D (1985)
There was a woman who was attacked by a Count, like Doris.มีผู้หญิงถูกเคานท์กัด เหมือนเธอ ดอริส Vampire Hunter D (1985)
Can you hold off Doris' punishment until I finish my assignment?ช่วยกรุณาระงับ การตัดสินดอริส ไปจนกว่าฉัน จะทำงานเสร็จได้มั้ย? Vampire Hunter D (1985)
Doris, don't worry. He'll come back. He looked like a man made from steel.ดอริส อย่ากังวลไปเลย เขาดูเป็นคนที่ แข็งแกร่งเอามากๆ Vampire Hunter D (1985)
Doris...are you in love with him? !ดอริส นี่เธอรักเขาเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
Well Doris, tomorrow, you can finally join an aristocrat's family.ว่ายังไง ดอริส พรุ่งนี้เจ้าจะได้เข้า ร่วมกับราชวงศ์ของเรา Vampire Hunter D (1985)
By the way, Doris, you seem to think that hunter will rescue you.จะว่าไป ดอริส อยากรู้มั้ยว่าเกิด อะไรขึ้นกับนักล่าของเจ้า Vampire Hunter D (1985)
Doris, look at them well. Don't you think it's exciting?ดอริส ดูพวกนั่นสิ ช่างน่าตื่นตาหรือมิใช่? Vampire Hunter D (1985)
Tomorrow is our wedding... my dear Doris...พรุ่งนี้คือวันแต่งงานของเรา ดอริสที่รัก Vampire Hunter D (1985)
Doris, it's me. Felingo!ดอริส นี่ฉันเอง เฟลิงโก้! Vampire Hunter D (1985)
Doris, can you turn off the switch for the barrier.ดอริส ช่วยปิดบาเรียก่อนได้มั้ย Vampire Hunter D (1985)
Doris, turn us around!ดอริส หันกลับเร็ว! Vampire Hunter D (1985)
Doris?ดอริส? Vampire Hunter D (1985)
You don't look so well, Doris?เธอดูไม่ดีเลยนะ ดอริส Vampire Hunter D (1985)
Doris!ดอริส! Vampire Hunter D (1985)
Mary looks over and gazes adoringly at Paddie.แมรี่ก็มองแพดดี้อย่างชื่นชมหลงไหล แล้วพูดว่า Good Will Hunting (1997)
I'm so sorry, Doris. I really am.ขอโทษที ดอร์ริส / ฉันก็เป็นอย่างนี้ American History X (1998)
Doris, you don't know the world your children are living in.ดอร์ริส คุณไม่รู้หรอกว่า/ลูกคุณอาศัยอยู่ในโลกแบบไหน American History X (1998)
What are you doing here, Doris?มาทำอะไรที่นี่ ดอริส? American History X (1998)
I'm sure he's fine. He's 16 years old, Doris.ฉันแน่ใจว่าเขาสบายดี / เขาอายุ 16 แล้วนะ ดอร์ริส American History X (1998)
These are the daggers of the Noldorin.นี่คือดาบสั้นแห่งโนลโดริน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Doris Crockford. I can't believe I'm meeting you at last.ดอริส ครอกฟอร์ด ไม่น่าเชื่อว่าจะได้พบคุณเข้าจนได้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
"This product contains no fragrance." This deodorizer doesn't smell."ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีกลิ่นหอม." ห้ามสูดกลิ่นยาดับกลิ่นนี้. Visitor Q (2001)
Hey, Doris. This is Chris Flynn.เฮ้ดอริส นี้เป็นคริสฟลินน์ Wrong Turn (2003)
Bidori, Kenya.เคนย่า Hotel Rwanda (2004)
Midori!มิโดริ! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Midori today.มิโดริ วันนี้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Midori!มิโดริจัง! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Midori!มิโดริ! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Madam Midori, I entrust my lord to you.คุณมิโดริ! ผมขอมอบความไว้วางใจท่านหัวหน้าให้คุณ. Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Midori!มิโดริ! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Hello, Doris.ฮํลโหล ดอริส Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Currently the enemy front extends... between Suribachi and the south landing... and Chidori airfield south.ขณะนี้ แนวหน้าข้าศึกกำลังรุกมา... ระหว่างเขา ซึริบาชิ และหาดยกพลขึ้นบก ทางฝั่งใต้... กับสนามบิน ชิโอริ ด้านใต้ Letters from Iwo Jima (2006)
A thousand men were lost... in a night attack along Chidori airfield.เสียกำลังพลไปเป็นพัน... ..ปะทะกันเมื่อคืนที่สนามบิน ชิโดริ Letters from Iwo Jima (2006)
I speak the Doric of the Werenvolk of Buchan County.ฉันพูดภาษาดอริคจากวอเรนโวลค์ แห่งเมืองบัคคาน Faith Like Potatoes (2006)
Dorita.โดริต้า Blair Waldorf Must Pie! (2007)
My name is Midorikawaผมชื่อ มิโดริคาว่า Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Mika. Oki agatte yokumiruto nankatadori tsukesojyanOki agatte yokumiruto nankatadori tsukesojyan Koizora (2007)
"'greater than all the jewels in India, an adoring heart. '""ยิ่งใหญ่กว่าเพชรพลอยในอินเดีย หัวใจที่บูชารัก" Becoming Jane (2007)
"delicate, sympathetic, loyal, untutored, adoring female heart.""บอบบาง เข้าอกเข้าใจ ซื่อสัตย์ และน่าหลงใหลของผู้หญิง" Becoming Jane (2007)
(SIGHS ADORINGLY)(Sighs ADORINGLY) Balls of Fury (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doriDoris is considerate of everybody's feelings.
doriMidori sometimes drops consonants.
doriI have just been to the Midori Bank.
doriMidori ate the most oranges.
doriIs it true that Midori plays the violin very well?
doriWas Midori skiing in Hokkaido then?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดับกลิ่น[V] deodorize, Example: ลูกเหม็นจะช่วยดับกลิ่นและทำให้ตู้เสื้อผ้าหอมพร้อมทั้งลดความอับชื้นได้, Thai definition: ทำให้กลิ่นเหม็นหมดไป
ทูนหัว[N] beloved, See also: adoring one, dear, darling, Syn. ที่รัก, สุดที่รัก, Thai definition: ผู้เป็นสุดที่รัก (คำกล่าวแสดงความรักใคร่)
หอม[ADJ] fragrant, See also: scented, aromatic, odoriferous, sweet-scented, Ant. เหม็น, Example: หญ้าหมักที่ดีควรมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นผักดองหรือมะม่วงดอง, Thai definition: มีกลิ่นดี
ฉุย[ADV] odoriferously, Syn. กรุ่น, Example: เมื่อเดินผ่านร้านอาหารได้กลิ่นอาหารหอมฉุยท้องก็ชักร้อง, Thai definition: อาการที่กลิ่นโชยมากระทบจมูก
ตูด[N] bottom, See also: behind, dories, bum, anus, Syn. ท้าย, Ant. หัว, Thai definition: ส่วนท้าย, ส่วนหาง
หอมฉุย[ADJ] sweet-scented, See also: aromatic, odoriferous, scented, balmy, perfumy, Syn. หอมกรุ่น, Ant. เหม็นหึ่ง, เหม็น, Example: กลิ่นอาหารหอมฉุยลอยมาตามลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับกลิ่น[v.] (dapklin) EN: deodorize   FR: désodoriser
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented   FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique
ไม้ดอกหอม[n. exp.] (māi døk høm) EN: flagrant flowering-plant   FR: plante odoriférante [f]
นกเปล้าเล็กหัวเทา[n. exp.] (nok plao lek hūa thao) EN: Little Green Pigeon   FR: Colombar odorifère [m]
ซามพ์โดเรีย[TM] (Sāmdōrīa) EN: Sampdoria   FR: Sampdoria [f] ; Sampdoria Gênes [f] ; UC Sampdoria [f]
ต่อมเหงื่อ[n. exp.] (tǿm ngeūa) EN: sweat gland   FR: glande sudoripare [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DORI    D AO1 R IY0
DORIN    D AO1 R IH2 N
DORIO    D AO1 R IY0 OW0
DORIA    D AO1 R IY0 AH0
DORIS    D AO1 R IH2 S
DORIE    D AO1 R IY0
DORIC    D AO1 R IH0 K
DORISE    D AO1 R AY0 Z
DORINE    D AO0 R IY1 N IY0
DORING    D AO1 R IH0 NG
DORICE    D AO1 R IH2 S
DORIAN    D AO1 R IY0 AH0 N
DORITY    D AO1 R AH0 T IY0
DORION    D AO0 R IY0 AO1 N
DORITOS    D AO2 R IY1 T OW0 Z
ADORING    AH0 D AO1 R IH0 NG
DORINDA    D AO0 R IY1 N D AH0
DORIANS    D AO1 R IY0 AH0 N Z
POLIDORI    P OW0 L IY0 D AO1 R IY0
SADDORIS    S AE1 D ER0 IH2 S
MONDADORI    M AA2 N D AH0 D AO1 R IY0
ECUADORIAN    EH2 K W AH0 D AO1 R IY0 AH0 N
STEVEDORING    S T IY1 V AH0 D AO2 R IH0 NG
AMBASSADORIAL    AE0 M B AE2 S AH0 D AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Doric    (j) (d o1 r i k)
Doris    (n) (d o1 r i s)
dories    (n) (d oo1 r i z)
adoring    (v) (@1 d oo1 r i ng)
adoringly    (a) (@1 d oo1 r i ng l ii)
deodorize    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z)
Ecuadorian    (n) (e2 k w @ d oo1 r i@ n)
deodorized    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z d)
deodorizes    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z i z)
Ecuadorians    (n) (e2 k w @ d oo1 r i@ n z)
deodorizing    (v) (d ii1 ou1 d @ r ai z i ng)
odoriferous    (j) (ou2 d @ r i1 f @ r @ s)
ambassadorial    (j) (a1 m b a2 s @ d oo1 r i@ l)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みどり, midori] (adj) สีเขียว
踊り[おどり, odori] (n) การเต้นรำ (เต้นตามแบบตามวัฒนธรรมเก่าแก่ ถ้าเป็นเต้นในดิสโก้มักใช้ว่า ダンス), See also: Related: ダンス
地鶏[じどり, jidori] (n) ไก่บ้าน
盆踊り[ぼんおどり, bon'odori] (n) การร่ายรำบงโอะโดะริ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
頭取[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
頭取[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
風見鶏[かざみどり, kazamidori] กังหันลม
風見鶏[かざみどり, kazamidori] (n ) กังหันลม
雨宿り[あめやどり, ameyadori] (n ) ที่หลบฝน
自撮り棒[่ีじどりぼう, ] (n ) ไม้เซลฟี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Desodorierung {f}deodorization [Add to Longdo]
anbeten; verehren; über alles lieben | anbetend; verehrend | angebetet; verehrt | er/sie betet an; er/sie verehrt | ich/er/sie betete an; ich/er/sie verehrteto adore | adoring | adored | he/she adores | I/he/she adored [Add to Longdo]
bewundern | bewundernd | bewundertto adore | adoring | adored [Add to Longdo]
desodorieren | desodorierend | desodoriert | desodorierteto deodorize | deodorizing | deodorizes | deodorized [Add to Longdo]
desodorierend; geruchtilgenddeodorant [Add to Longdo]
desodorierendes Mittel | desodorierende Mitteldeodorizer | deodorizers [Add to Longdo]
dorisch {adj}Doric [Add to Longdo]
dorisch {adj} (Tonart) [mus.]Dorian [Add to Longdo]
duftend {adv}odoriferously [Add to Longdo]
hypodorisch {adj}Hypodorian [Add to Longdo]
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept [Add to Longdo]
schweißtreibend {adj}sudorific; diaphoretic [Add to Longdo]
wohlriechendodoriferous [Add to Longdo]
Salvadoriente {f} [ornith.]Salvadori's Duck [Add to Longdo]
Salvadorihabicht {m} [ornith.]Doria's Goshawk [Add to Longdo]
Salvadoribussard {m} [ornith.]African Red-tailed Buzzard [Add to Longdo]
Salvadorifasan {m} [ornith.]Salvadori's Pheasant [Add to Longdo]
Salvadorizwergpapagei {m} [ornith.]Salvadori's Fig Parrot [Add to Longdo]
Salvadorinachtschwalbe {f} [ornith.]Salvadori's Nightjar [Add to Longdo]
Salvadoriameisen-schlüpfer {m} [ornith.]Salvadori's Antwren [Add to Longdo]
Salvadoribülbül {m} [ornith.]Lesser Brown Bulbul [Add to Longdo]
Salvadoribrillenvogel {m} [ornith.]Enggano White-eye [Add to Longdo]
Salvadorihonigfresser {m} [ornith.]White-tufted Honeyeater [Add to Longdo]
Trauerkassike {f} [ornith.]Ecuadorian Black Cacique [Add to Longdo]
Salvadoriastrild {m} [ornith.]Ethiopean Crimson-wing [Add to Longdo]
Gelbrückenweber {m} [ornith.]Salvadori's Weaver [Add to Longdo]
Salvadorikrähe {f} [ornith.]Australian Crow [Add to Longdo]
Ekuadorianer {m}; Ekuadorianerin {f}Ecuadorean [Add to Longdo]
ekuadorianisch {adj}Ecuadorean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
そに鳥[そにどり, sonidori] (n) (arch) (See 川蝉・1) kingfisher [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
たまさか鳥;偶さか鳥[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
みどりの日;緑の日(iK)[みどりのひ, midorinohi] (n) Greenery Day (national holiday; May 4) [Add to Longdo]
もんどり打つ;翻筋斗打つ[もんどりうつ, mondoriutsu] (v5t) to turn a somersault [Add to Longdo]
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River) [Add to Longdo]
アイドゥリ;アイドリ[, aidouri ; aidori] (adv) idly [Add to Longdo]
アイドリング[, aidoringu] (n) idling [Add to Longdo]
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei [Add to Longdo]
アシュアリッドリ[, ashuariddori] (adv) assuredly [Add to Longdo]
アドリブ[, adoribu] (n,adj-no) ad lib (lat [Add to Longdo]
アメリカンドリーム[, amerikandori-mu] (n) American dream [Add to Longdo]
アメリカ緋鳥[アメリカひどり;アメリカヒドリ, amerika hidori ; amerikahidori] (n) (uk) American wigeon (Anas americana) [Add to Longdo]
アリドリ科;蟻鳥科[アリドリか(アリドリ科);ありどりか(蟻鳥科), aridori ka ( aridori ka ); aridorika ( ari tori ka )] (n) Thamnophilidae (antbird family) [Add to Longdo]
アルドリン[, arudorin] (n) aldrin [Add to Longdo]
アンナ蜂鳥[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna) [Add to Longdo]
アンバンドリング[, anbandoringu] (n) unbundling [Add to Longdo]
イベントドリブン[, ibentodoribun] (n) {comp} event driven [Add to Longdo]
イベントドリブンプログラミング[, ibentodoribunpuroguramingu] (n) {comp} event-driven programming [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
インドリ[, indori] (n) indri (short-tailed lemur) (Indri indri) [Add to Longdo]
ウィザードリー[, uiza-dori-] (n) {comp} Wizardry [Add to Longdo]
ウェイジドリフト[, ueijidorifuto] (n) wage drift [Add to Longdo]
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink) [Add to Longdo]
エイドリス[, eidorisu] (n) {comp} EDLIS [Add to Longdo]
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre [Add to Longdo]
エフェドリン[, efedorin] (n) ephedrine [Add to Longdo]
エラーハンドリング[, era-handoringu] (n) {comp} error handling [Add to Longdo]
エンドリン[, endorin] (n) endrin [Add to Longdo]
オールドリベラリスト[, o-rudoriberarisuto] (n) old liberalist [Add to Longdo]
カードリーダー[, ka-dori-da-] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カドリール[, kadori-ru] (n) quadrille [Add to Longdo]
カラバラ[, karabara] (n) ballads sung by Karashima Midori [Add to Longdo]
ガドリニウム[, gadoriniumu] (n) gadolinium (Gd) [Add to Longdo]
キーボードリセット[, ki-bo-dorisetto] (n) {comp} keyboard reset [Add to Longdo]
キッチンドリンカー[, kicchindorinka-] (n) kitchen drinker [Add to Longdo]
キャッチアンドリリース[, kyacchiandoriri-su] (n) catch and release (fishing) [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
クマドリキンチャクフグ[, kumadorikinchakufugu] (n) shy toby (Canthigaster ocellicincta) [Add to Longdo]
クロコダイルモニター;クロコダイル・モニター[, kurokodairumonita-; kurokodairu . monita-] (n) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia [Add to Longdo]
コールドリセット[, ko-rudorisetto] (n) {comp} cold reset [Add to Longdo]
コインランドリー[, koinrandori-] (n) laundromat (wasei [Add to Longdo]
コンドリオソーム[, kondorioso-mu] (n) chondriosome [Add to Longdo]
コンドリオゾーム[, kondoriozo-mu] (n) chondriosome [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[, konbaindorinkusetto] (n) {comp} combined link set [Add to Longdo]
サーチ&リカバリー[サーチアンドリカバリー, sa-chiandorikabari-] (n) search and recovery [Add to Longdo]
サーチ&リカバリー・ダイブ;サーチ&リカバリーダイブ[サーチアンドリカバリー・ダイブ(サーチ&リカバリー・ダイブ);サーチアンドリカバリーダイブ(サーチ&リカバリーダイブ), sa-chiandorikabari-. daibu ( sa-chi & rikabari-. daibu ); sa-chiandorikabari-daibu ] (n) search and recovery dive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations [Add to Longdo]
千鸟渊国家公墓[Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄠˇ ㄩㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, / ] Chidori ga fuchi, national war cemetery in Tokyo; also called Tomb of the Unknown Soldier [Add to Longdo]
多力多滋[Duō lì duō zī, ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄗ, ] Doritos (brand of tortilla chips) [Add to Longdo]
大使级[dà shǐ jí, ㄉㄚˋ ㄕˇ ㄐㄧˊ, 使 / 使] ambassadorial [Add to Longdo]
尼厄丽德[Ní è lì dé, ㄋㄧˊ ㄜˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ, / ] Nereids (Greek sea nymphs, fifty daughters of Nereus and Doris); Nereid, moon of Neptune [Add to Longdo]
深情款款[shēn qíng kuǎn kuǎn, ㄕㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄢˇ ㄎㄨㄢˇ, ] loving; caring; adoring [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
ドリフト[どりふと, dorifuto] drift [Add to Longdo]
バーコードリーダ[ばーこーどりーだ, ba-ko-dori-da] bar-code reader [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation [Add to Longdo]
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
後戻り[あともどり, atomodori] backtrack (vs) [Add to Longdo]
先取り[さきどり, sakidori] prefetch (vs) [Add to Longdo]
戻り[もどり, modori] return (from a procedure) [Add to Longdo]
戻り値[もどりち, modorichi] return value, return(ed) value [Add to Longdo]
フォワードリンク[ふぉわーどりんく, fowa-dorinku] forward link [Add to Longdo]
ウィザードリー[ういざーどりー, uiza-dori-] Wizardry [Add to Longdo]
エイドリス[えいどりす, eidorisu] EDLIS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
位取り[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]
日取り[ひどり, hidori] (festgesetzter)-Tag [Add to Longdo]
段取り[だんどり, dandori] Programm, Plan, Vorbereitung [Add to Longdo]
渡り鳥[わたりどり, wataridori] Zugvogel [Add to Longdo]
生け捕り[いけどり, ikedori] das_Fangen, Gefangennahme [Add to Longdo]
盆踊り[ぼんおどり, bon'odori] Bon-Tanz [Add to Longdo]
[みどり, midori] gruen [Add to Longdo]
緑色[みどりいろ, midoriiro] gruen, gruene_Farbe [Add to Longdo]
足取り[あしどり, ashidori] -Gang, Schritt [Add to Longdo]
踊り[おどり, odori] -Tanz [Add to Longdo]
踊り場[おどりば, odoriba] Tanzsaal, Treppenabsatz [Add to Longdo]
踊り子[おどりこ, odoriko] Taenzerin [Add to Longdo]
踊り狂う[おどりくるう, odorikuruu] in_Ekstase_tanzen [Add to Longdo]
逆戻り[ぎゃくもどり, gyakumodori] ruecklaeufige_Bewegung, Rueckfall [Add to Longdo]
雄鳥[おんどり, ondori] -Hahn, maennlicher_Vogel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dory \Do"ry\, n.; pl. {Dories}. [Named from 1st color, fr. F.
   dor['e]e gilded, fr. dorer to gild, L. deaurare. See
   {Deaurate}, and cf. {Aureole}.]
   1. (Zool.) A European fish. See {Doree}, and {John Doree}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The American wall-eyed perch; -- called also
    {dor['e]}. See {Pike perch}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dory \Do"ry\, n.; pl. {Dories}.
   A small, strong, flat-bottomed rowboat, with sharp prow and
   flaring sides.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top