Search result for

doom

(67 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doom-, *doom*
Possible hiragana form: どおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doom[VT] กำหนด, See also: ตัดสิน, ชี้ชะตา, Syn. condemn
doom[N] คำพิพากษา, See also: คำตัดสิน, Syn. condemnation, judgement
doom[N] เคราะห์ร้าย, See also: เคราะห์กรรม, ความหายนะ, ชะตากรรม, ความตาย, Syn. fate, destiny
doomed[ADJ] ซึ่งถูกกำหนดไว้, See also: ซึ่งถูกตัดสินไว้
doom to[PHRV] (ชะตา) กำหนดให้, See also: ตัดสินให้, พิพากษาให้, Syn. foredoom to, sentence to
doomday[N] วันตัดสินโลก, See also: วันสิ้นโลก, Syn. Judgement Day, Armageddon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
doomsday(ดูมซ'เดย์) n. วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย,วันที่พระเจ้าพิพากษามนุษย์ทั้งหลายในโลก, Syn. domesday,Judgment Day
crack of doomn. วันโลกาวินาศ. สัญญาณของวันโลกาวินาศ
foredoom(ฟอร์ดูม') vt. ถูกลิขิตล่วงหน้า,ถูกกำหนดล่วงหน้า,ถูกกำหนดวาระสุดท้ายล่วงหน้า. n. วาระสุดท้ายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
doom(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ลงโทษ,ชี้ชะตา
doomsday(n) วันโลกแตก,วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย
foredoom(vt) ชี้ชะตา,ลิขิตไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doomคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู dome] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just because you two are making a doomed attemptแค่เพราะพวกเธอพยายามอย่างมาก Pret-a-Poor-J (2008)
We're doomed.ตายแน่เรา Destroy Malevolence (2008)
I welcome you to your doom.ขอต้อนรับสู่ความตาย Lair of Grievous (2008)
We're doomed.ซวยล่ะสิ Bombad Jedi (2008)
Then the Kingdom is doomed.ถ้างั้นอาณาจักรนี้ก็สิ้นหวัง To Kill the King (2008)
We are doomed.เราแย่แน่ The Forbidden Kingdom (2008)
All computers are doomed to make mistakes.@ คอมพ์เครื่องไหนก็อาจทำผิดพลาดได้ WarGames: The Dead Code (2008)
Then we are doomedเราตายแน่ Three Kingdoms (2008)
Or was he horribly lost and doomed to a terrible death?หรือว่าเขากำลังหลงทางและถูกลิขิตให้มาตายในที่เลวร้ายอย่างนี้? Doubt (2008)
- It sounds like doomsday. - Oh, shh.ดูเหมือนจะเป็นจุดจบ โอ City of Ember (2008)
Your father thought it was doomsday too.พ่อคุณคิดว่า มันจะเป็น วันวินาศด้วย City of Ember (2008)
So... what do you want to watch- "Xanadu" or "satan's doom"?นายอยากดูเรื่องอะไร "ซานาดู" หรือ "ซานต้าดูม"? Eggtown (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doomThose gloom and doom economists aren't worth their salt.
doomHe was doomed to life-long poverty.
doomThe enterprise was doomed to failure.
doomThe plan was doomed to failure from the start.
doomHis doom is sealed.
doomI wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาระสุดท้าย[N] doom, Example: เขาเข้าวัดสงบจิตใจเพราะรู้ว่าวาระสุดท้ายใกล้มาถึงแล้ว, Thai definition: เวลาสิ้นสุดของการมีวิตอยู่หรือการคงอยู่
โลกาวินาศ[ADJ] doomsday, See also: judgement day, Syn. โลกาพินาศ, Ant. อธิบดี, Example: วันโลกาวินาศมาถึงโลกจะถูกทำลายหมด จะไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่, Thai definition: สูญสิ้นความเจริญ สวัสดิมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลิงกัลป์[n.] (phloēngkan) EN: holocaust on doomsday   
วันประลัยโลก[n. exp.] (wan pralai lōk) EN: doomsday   FR: jour du jugement [m] ; fin des temps [f]
วาระ[n.] (wāra) EN: destiny ; doom ; death   FR: destin [m] ; perte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOOM    D UW1 M
DOOMS    D UW1 M Z
DOOMED    D UW1 M D
DOOMING    D UW1 M IH0 NG
DOOMSDAY    D UW1 M Z D EY2
DOOMSAYER    D UW2 M S EY1 ER0
DOOMSAYERS    D UW2 M S EY1 ER0 Z
DOOMSAYING    D UW2 M S EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doom    (v) (d uu1 m)
dooms    (v) (d uu1 m z)
doomed    (v) (d uu1 m d)
dooming    (v) (d uu1 m i ng)
Doomsday    (n) (d uu1 m z d ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドームズデー[, do-muzude-] (n) doomsday; domesday [Add to Longdo]
ドゥーム[, dou-mu] (n) doom [Add to Longdo]
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine [Add to Longdo]
金輪際[こんりんざい, konrinzai] (adv,n) the deepest bottom of the earth; never; not ... at all; on no account; for all the world; till doomsday [Add to Longdo]
上がったり[あがったり, agattari] (exp) (See 上がる・あがる・13) doomed; in a bad state; poor (e.g. business); (P) [Add to Longdo]
尽未来際[じんみらいさい;じんみらいざい, jinmiraisai ; jinmiraizai] (n-adv,n) to the end of time; to the crack of doom; for ever and ever [Add to Longdo]
悲運[ひうん, hiun] (n) sad fate; tragic doom; ill fate [Add to Longdo]
飛んで火に入る夏の虫[とんでひにいるなつのむし, tondehiniirunatsunomushi] (exp) (id) rushing to one's doom; (like a) moth flying into the flame [Add to Longdo]
百年目[ひゃくねんめ, hyakunenme] (n) the hundredth year; doomed [Add to Longdo]
命運[めいうん, meiun] (n) fate; doom; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
末日[Mò rì, ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] doomsday; Judgment day (in Christian mythology), #13,258 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドゥーム[どうーむ, dou-mu] Doom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doom \Doom\ (d[=oo]m), n. [As. d[=o]m; akin to OS. d[=o]m, OHG.
   tuom, Dan. & Sw. dom, Icel. d[=o]mr, Goth. d[=o]ms, Gr.
   qe`mis law; fr. the root of E. do, v. t. [root]65. See {Do},
   v. t., and cf. {Deem}, {-dom}.]
   1. Judgment; judicial sentence; penal decree; condemnation.
    [1913 Webster]
 
       The first dooms of London provide especially the
       recovery of cattle belonging to the citizens. --J.
                          R. Green.
    [1913 Webster]
 
       Now against himself he sounds this doom. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That to which one is doomed or sentenced; destiny or fate,
    esp. unhappy destiny; penalty.
    [1913 Webster]
 
       Ere Hector meets his doom.      --Pope.
    [1913 Webster]
 
       And homely household task shall be her doom.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Ruin; death.
    [1913 Webster]
 
       This is the day of doom for Bassianus. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Discriminating opinion or judgment; discrimination;
    discernment; decision. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And there he learned of things and haps to come,
       To give foreknowledge true, and certain doom.
                          --Fairfax.
 
   Syn: Sentence; condemnation; decree; fate; destiny; lot;
     ruin; destruction.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doom \Doom\, v. t. [imp. & p. p. {Doomed}; p. pr. & vb. n.
   {Dooming}.]
   1. To judge; to estimate or determine as a judge. [Obs.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To pronounce sentence or judgment on; to condemn; to
    consign by a decree or sentence; to sentence; as, a
    criminal doomed to chains or death.
    [1913 Webster]
 
       Absolves the just, and dooms the guilty souls.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To ordain as penalty; hence, to mulct or fine.
    [1913 Webster]
 
       Have I tongue to doom my brother's death? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To assess a tax upon, by estimate or at discretion. [New
    England] --J. Pickering.
    [1913 Webster]
 
   5. To destine; to fix irrevocably the destiny or fate of; to
    appoint, as by decree or by fate.
    [1913 Webster]
 
       A man of genius . . . doomed to struggle with
       difficulties.             --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doom
   n 1: an unpleasant or disastrous destiny; "everyone was aware of
      the approaching doom but was helpless to avoid it"; "that's
      unfortunate but it isn't the end of the world" [syn:
      {doom}, {doomsday}, {day of reckoning}, {end of the world}]
   v 1: decree or designate beforehand; "She was destined to become
      a great pianist" [syn: {destine}, {fate}, {doom},
      {designate}]
   2: pronounce a sentence on (somebody) in a court of law; "He was
     condemned to ten years in prison" [syn: {sentence},
     {condemn}, {doom}]
   3: make certain of the failure or destruction of; "This decision
     will doom me to lose my position"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOOM
     Decentralised Object Orientated Machine
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top