Search result for

donkey

(49 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donkey-, *donkey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
donkey[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. idiot, imbecile, dope, Ant. genius, sage
donkey[N] ลา, Syn. ass, burro
donkey work[N] งานที่ยากลำบาก, See also: งานหนัก, งานใช้แรงงาน, Syn. spadework
donkey-work[IDM] งานน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: งานหนัก
donkey's ages[IDM] นานมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: นานมาแล้ว
donkey's years[IDM] นานมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: นานมาแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donkey(ดอง'คี) n. ลา,คนโง่,คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม
donkey workn. งานที่น่าเบื่อที่สุด,งานประจำที่น่าเบื่อที่สุด
donkey yearn. นานมาแล้ว,หลายปี

English-Thai: Nontri Dictionary
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donkey Raisesขี่หลังเขย่งเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Donkey!เจ้าลา! Shrek Forever After (2010)
You can do that playing pin the tail on the donkey.คุณสามารถหาเข็มในหางลาได้ The Itch (2008)
For chrissakes, move the donkey.ให้ตาย ไล่ลาไปที Body of Lies (2008)
Ten years ago I was doing bong hits and playing Donkey Kong.10 ปีที่แล้วตอนผมเล่นตีแตก เล่นดองกี้ คอง Marley & Me (2008)
The man with the rescue donkey's leaving in five minutes, if you haven't gotten a ride, hurry up.- ขอบคุณครับครูใหญ่ -ไม่วันนี้ฉันเป็นแม่ Bedtime Stories (2008)
I'm gonna pay the donkey guy.ไม่, เค้กนั่น Bedtime Stories (2008)
What did she make, donkey cake?กลิ่นอย่างกับปุ๋ย! Bedtime Stories (2008)
- he's probably in mexico taking a donkey show tour.-เขาอาจจะอยู่ในเม็กซิโก คุยกับลิงอยู่ Dex Takes a Holiday (2009)
- We done caught us a donkey! - Been waiting for you.นานๆจับสาวได้ที เอาให้หายอยากซักทีเถอะ Terminator Salvation (2009)
You don't mean to tell me you're taking the side of a common donkey?ไม่ได้ตั้งใจจะบอกฉันว่าหมอเข้าข้างคนดำใช่ไหม Frankie & Alice (2010)
I lie here awake, tormented, while out there evil lurks, probably playing Donkey Kong on my classic Nintendo.ฉันเอนตัวนอนบนเตียง แต่นอนไม่หลับ ช่างทรมาน ขณะที่ข้างนอกมีปีศาจซ่อนตัวอยู่ บางทีมันอาจจะกำลังเล่นเกมดองกี้คอง ในเครื่องนินเทนโดของฉัน The Bozeman Reaction (2010)
It's made out of donkey piss but it's not bad.ดูเหมือนทำจากเยี่ยวลา.. แต่รสชาติก็ไม่เลวนะ Guadalcanal/Leckie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donkeyDonkeys are tough animals.
donkeyHe insulted me by calling me a donkey.
donkeyHorses are distinct from donkeys.
donkeyThat is not a horse but a donkey.
donkeyThe newest staff members get all the donkey work when they're at the bottom of the ladder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลา[N] donkey, Example: ลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūaktang) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote   FR: bulletin de vote [m]
ลา[n.] (lā) EN: donkey ; ass   FR: âne [m] ; baudet [m] (fam.) ; bourrique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DONKEY    D AA1 NG K IY0
DONKEYS    D AA1 NG K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donkey    (n) (d o1 ng k ii)
donkeys    (n) (d o1 ng k i z)
donkey-work    (n) - (d o1 ng k i - w @@ k)
donkey-jacket    (n) - (d o1 ng k i - jh a k i t)
donkey-jackets    (n) - (d o1 ng k i - jh a k i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esel {m} [zool.] | Esel {pl}donkey | donkeys [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドンキー[, donki-] (n) donkey [Add to Longdo]
耳貝[みみがい;ミミガイ, mimigai ; mimigai] (n) (uk) ass's ear abalone (Haliotis asinina); donkey's ear abalone [Add to Longdo]
兎馬;驢[うさぎうま;ろ(驢), usagiuma ; ro ( ro )] (n) donkey [Add to Longdo]
福笑い[ふくわらい, fukuwarai] (n) game like "pin the tail on the donkey" [Add to Longdo]
驢車[ろしゃ, rosha] (n) (obsc) donkey cart [Add to Longdo]
驢馬[ろば;ロバ, roba ; roba] (n,adj-no) (uk) donkey; ass [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿胶[ē jiāo, ㄜ ㄐㄧㄠ, / ] donkey hide glue (used in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
[lǘ, ㄌㄩˊ, / ] donkey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Donkey \Don"key\ (d[o^][ng]"k[y^]), n.; pl. {Donkeys}
   (d[o^][ng]"k[i^]z). [Prob. dun, in allusion to the color of
   the animal + a dim. termination.]
   1. An ass; or (less frequently) a mule.
    [1913 Webster]
 
   2. A stupid or obstinate fellow; an ass.
    [1913 Webster]
 
   {Donkey engine}, a small auxiliary engine not used for
    propelling, but for pumping water into the boilers,
    raising heavy weights, and like purposes.
 
   {Donkey pump}, a steam pump for feeding boilers,
    extinguishing fire, etc.; -- usually an auxiliary.
 
   {Donkey's eye} (Bot.), the large round seed of the {Mucuna
    pruriens}, a tropical leguminous plant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 donkey
   n 1: the symbol of the Democratic Party; introduced in cartoons
      by Thomas Nast in 1874
   2: domestic beast of burden descended from the African wild ass;
     patient but stubborn [syn: {domestic ass}, {donkey}, {Equus
     asinus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top