Search result for

domination

(37 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domination-, *domination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domination[N] การมีอำนาจเหนือกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
domination(ดอมมะเน'เชิน) n. การครอบงำ,การมีอำนาจเหนือ,การมีอิทธิพลเหนือ,การปกครอง,การควบคุม, Syn. jurisdiction

English-Thai: Nontri Dictionary
domination(n) การครอบครอง,การปกครอง,การครอบงำ,การควบคุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dominationการครอบงำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dominationการครอบงำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anakin Skywalker and his weary battle group are all that stands between the system and domination by the droid army.อนาคิน สกายวอล์เกอร์ และหน่วยรบที่อิดโรยของเขา จำต้องอยู่ระหว่างระบบดาว ภายใต้การครอบงำจากกองทัพดรอยด์ Downfall of a Droid (2008)
World domination is waiting my grasp!การควบคุมทุกอย่างกำลังอยู่ในมือของฉัน Bolt (2008)
corruption and promiscuity over our country and bringing back foreign domination over the Islamic Republic of Kamistan.โกงและความไม่แน่นอนในประเทศของเรา และนําต่างประเทศมาไว้ในอํานาจอีก ภายใต้ สาธารณรัฐอิสลามคาร์มิสถาน Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
This unsub wants total domination over them.คนร้ายได้ควบคุมพวกเธออย่างเบ็ดเสร็จ The Uncanny Valley (2010)
The Ring; a nefarious criminal organization hell-bent on world domination.เดอะริง องค์กรอาชญากรรมเลวทราม มีความตั้งใจที่จะครอบครองโลก ฉันรู้แค่นี้แหล่ะ Chuck Versus the Subway (2010)
Aka werewolf domination.หมาป่าก็จะมีอำนาจเหนือกว่า Crying Wolf (2011)
World domination by day, debauchery by night.มีอำนาจเหนือโลกในตอนกลางวัน มึนเมาเสเพลในตอนกลางคืน Riding in Town Cars with Boys (2011)
Their obsession with killing and domination has culminated in what we've seen today.ความหลงใหลในการฆ่า และการครอบงำของพวกเขา ได้นำไปสูจุดสูงสุด ที่พวกเราได้เห็นวันนี้ Hit (2012)
I'll just follow the scent of hair spray and world domination.โอเค ฉันน่าจะลองตามกลิ่น สเปรย์ฉีดผมดู นั่นน่าจะง่ายสุด My Brother's Keeper (2012)
- World domination?ครองโลกเหรอ! Dangerous Territory (2013)
All I know about the Thule is that they were this twisted, secret fraternity, hell-bent on world domination, that sponsored the early days of the Nazi Party.สิ่งที่ฉันรู้เกียวกับทูลล์ คือมันเป็นสมาคมลับที่ผิดศีลธรรม ที่มีอิทธิพลของโลก Everybody Hates Hitler (2013)
My goal is to re-brand our image so that the "global" refers to world view, not world domination.งั้นคำว่า โกลบอล คือ การมองเห็นทั้งโลก ไม่ไช่การครอบครองทั้งโลก Collusion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dominationI guess she's into bondage and domination. [XXX]
dominationThey take this negative way of protesting against adult domination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักรวรรดินิยม[N] imperialism, See also: domination, Syn. ลัทธิล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าเมืองขึ้น, Example: การพัฒนาของไอเอ็มเอฟเป็นประโยชน์ต่อทุนนิยมและ จักรวรรดินิยมเท่านั้น, Thai definition: ลัทธิขยายอาณาเขตและอำนาจปกครองของรัฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūapkhum) EN: mastery ; domination   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMINATION    D AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domination    (n) (d o2 m i n ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Domination {f} | Dominationen {pl}ascendence | ascendences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
左右[さゆう(P);そう(ok);さう(ok), sayuu (P); sou (ok); sau (ok)] (n,vs) (1) left and right; (2) influence; control; domination; (P) [Add to Longdo]
世界制覇[せかいせいは, sekaiseiha] (n) domination of the world; world hegemony [Add to Longdo]
世界征服[せかいせいふく, sekaiseifuku] (n,vs) world conquest; world domination; taking over the world [Add to Longdo]
制覇[せいは, seiha] (n,vs) conquest; domination; mastery; (P) [Add to Longdo]
男尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] (n) male domination of women; male chauvinism; subjection of women; (P) [Add to Longdo]
跳梁[ちょうりょう, chouryou] (n,vs) jumping about; rampancy; domination [Add to Longdo]
跳梁跋扈[ちょうりょうばっこ, chouryoubakko] (n,vs) being rampant; domination [Add to Longdo]
覇業[はぎょう, hagyou] (n) domination; supremacy [Add to Longdo]
跋扈[ばっこ, bakko] (n,vs) rampancy; prevalence; domination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Domination \Dom`i*na"tion\, n. [F. domination, L. dominatio.]
   1. The act of dominating; exercise of power in ruling;
    dominion; supremacy; authority; often, arbitrary or
    insolent sway.
    [1913 Webster]
 
       In such a people, the haughtiness of domination
       combines with the spirit of freedom. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. A ruling party; a party in power. [R.] --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. A high order of angels in the celestial hierarchy; --
    a meaning given by the schoolmen.
    [1913 Webster]
 
       Thrones, dominations, princedoms, virtues, powers.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domination
   n 1: social control by dominating
   2: power to dominate or defeat; "mastery of the seas" [syn:
     {domination}, {mastery}, {supremacy}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Domination [doːmiːnaːtiːoːn] (n) , s.(f )
   ascendence
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top