Search result for

dominance

(35 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dominance-, *dominance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dominance[N] การปกครอง, See also: สภาวะการครอบครอง, อำนาจ, Syn. supermacy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dominance(ดอม'มะเนินซฺ) n. การปกครอง,การมีอำนาจเหนือ,การครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ., See also: dominancy n. ดูdominance, Syn. command,power,rule,authority
predominance(พรีดอม'มิเนินซฺ) n. ความมีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ,ความเหนือกว่า,ความมีมากกว่า,ความเด่น., Syn. predominancy

English-Thai: Nontri Dictionary
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
predominance(n) ความเด่น,ความมีอำนาจเหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dominanceภาวะครอบงำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dominanceความเด่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dominanceลักษณะข่ม [การแพทย์]
Dominance, Cerebralภาวะสมองซีกเด่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The violence, the dominance. Is human nature.ความรุนแรง ความอยากเอาชนะ Nมันเป็นธรรมชาติมนุษย์อยู่แล้ว.. Gamer (2009)
Typically has less to do With the crime Than the power and dominance The attacker feels From the act itself.แต่มันก็ยังเป็นคำถามที่เรา ควรถามครอบครัวพวกเขาตอนที่สอบปากคำอยู่ดี Conflicted (2009)
This form of male rape is About power and dominance. It is not about Sexual orientation.พวกเขาจะลงมือกับผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้นำ ที่คิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นสิทธิของเขา Conflicted (2009)
That asserted dominance.เรื่องการจาม Introduction to Film (2009)
"lines of influence, dominance and suasion."เส้นแบ่งแห่งอิทธิพล การครอบงำ และการโน้มน้าวใจ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Influence, dominance and suasion.อิทธิพล การครอบงำ และการโน้มน้าวใจ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
We're the last company standing between them and total energy dominance.เรากำลัง บริษัท สุดท้ายที่ยืนอยู่ระหว่างพวกเขาและการปกครองของพลังงานทั้งหมด Inception (2010)
Not somebody that he needed to feel dominance over.ไม่มีใครที่เขาต้องการ รู้สึกมีอำนาจเหนือกว่า ...A Thousand Words (2010)
It was used in a dominance display against the Egyptians, as I recall.มันถูกใช้ในการต่อต้านอียิปต์ เท่าที่ฉันนึกได้นะ The Third Man (2010)
He's proving his dominance over his rival by obliterating their mate.เขาต้องการตรวจสอบความสามารถในการควบคุมคู่แข่ง ด้วยการทำลายคนรักของเหยื่อ Compromising Positions (2010)
These patterns are how he maintains dominance in a world he feels powerless in, both sexually and socially.รูปแบบคือ เขาจัดการการปกครองยังไง ในโลกที่เขาไม่มีพลัง ทั้งเรื่องเซ็กและสังคม Compromising Positions (2010)
She'll react the same way to anyone challenging her husband's dominance.กับใครก็ตามที่ท้าทายอำนาจ ของสามีเธออยู่ Compromising Positions (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMINANCE    D AA1 M AH0 N AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dominance    (n) (d o1 m i n @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
顕性[けんせい, kensei] (n,adj-no) (obsc) (See 優性) dominance [Add to Longdo]
女性上位[じょせいじょうい, joseijoui] (n,adj-no) female dominance; female supremacy [Add to Longdo]
男性上位[だんせいじょうい, danseijoui] (n,adj-no) male dominance; male supremacy [Add to Longdo]
直接支配[ちょくせつしはい, chokusetsushihai] (n) immediate dominance; ID [Add to Longdo]
優位[ゆうい, yuui] (adj-na,n) predominance; ascendancy; superiority; (P) [Add to Longdo]
優位性[ゆういせい, yuuisei] (n) predominance [Add to Longdo]
優越[ゆうえつ, yuuetsu] (n,vs) supremacy; predominance; being superior to [Add to Longdo]
優越性[ゆうえつせい, yuuetsusei] (n) supremacy; predominance [Add to Longdo]
優性[ゆうせい, yuusei] (n) (1) dominance; (adj-no) (2) dominant [Add to Longdo]
優性の法則[ゆうせいのほうそく, yuuseinohousoku] (n) (See メンデルの法則,優劣の法則) (Mendel's) law of dominance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dominance \Dom"i*nance\, Dominancy \Dom"i*nan*cy\, n.
   Predominance; ascendency; authority.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dominance
   n 1: superior development of one side of the body [syn:
      {laterality}, {dominance}]
   2: the state that exists when one person or group has power over
     another; "her apparent dominance of her husband was really
     her attempt to make him pay attention to her" [syn:
     {dominance}, {ascendance}, {ascendence}, {ascendancy},
     {ascendency}, {control}]
   3: the organic phenomenon in which one of a pair of alleles
     present in a genotype is expressed in the phenotype and the
     other allele of the pair is not
   4: the power or right to give orders or make decisions; "he has
     the authority to issue warrants"; "deputies are given
     authorization to make arrests"; "a place of potency in the
     state" [syn: {authority}, {authorization}, {authorisation},
     {potency}, {dominance}, {say-so}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top