Search result for

docketed

(40 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -docketed-, *docketed*, docket, dockete
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา docketed มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *docketed*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
docketรายงานกระบวนพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The police decided it'd be best to keep this off the main docket in order to avoid exactly the sort of chaos we have across the street;ทางตำรวจตัดสินใจว่า จะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับสำนวนคดีนี้ เพื่อป้องกันความโกลาหลวุ่นวาย ตามถนนที่เราข้ามมา Changeling (2008)
Every week I see overtime written on your dockets.ทุกอาทิตย์ฉันเห็นค่าล่วงเวลา เขียนไว้ในบัตรลงเวลาของนาย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
But that's unprofessional. What's on the docket?ขอบคุณมากๆ แต่มันดูไม่เป็นมืออาชีพเลย มีหมายกำหนดการอะไรบ้าง Iron Man 2 (2010)
She said our bail hearing's still on the Sanwa docket.เธอบอกว่าการพิจารณาค้ำประกันของพวกเรา ยังอยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลซันว่า The Push (2010)
We have a docket.เรามีเอกสารยืนยัน Self Fulfilling Prophecy (2011)
Nothing on the docket, friend.ไม่มีในรายงานเลยค่ะ The Bittersweet Science (2011)
Hold on. His name's listed in a legal docket.เดี๋ยวนะ เขามีชื่ออยู่ในรายชื่อพยาน Closing Time (2012)
Thank you for moving me up on the docket, Judge.ขอบคุณที่ช่วยผลักดันผม ในการพิจารณาคดีนะครับ ท่านผู้พิพากษา Meet the New Boss (2012)
As it stands, our docket is clear.ก็อย่างที่เห็น ยังไม่มีคดีอะไร Many Happy Returns (2012)
Docket 81941,รายการคดีเลขที่ 81941 Damaged (2012)
What's on the docket?มีอะไรในแฟ้มนั่น Firewall (2012)
Go upstairs to get on the docket.ขึ้นไปรับการพิจารณาคดี Kill Your Darlings (2013)
Let's go get on the docket.ไปที่รายงานพิจารณาคดี Kill Your Darlings (2013)
Docket ending 1-10-5-6, People vs. Thea Dearden Queen.คดีสิ้นสุด 1-12-5-6 ผู้คนกับเธีย แดร์เดน ควีน Vertigo (2013)
Well, I got nothing on the docket today.วันนี้ฉันไม่มีอะไรต้องทำ Happy Endings (2013)
One legal problem at a time. Docket ending 4587, State versus Queen.ขอแก้ปัญหากฎหมายไปทีละอย่างก่อนละกัน คดี 4587 ระหว่าง รัฐ และ คุณควีน Broken Dolls (2013)
I'm looking at the docket now, it says they were fitted this afternoon. 78 Romley Avenue West.ปากดีจริง ๆ ไอ้นั่น จับตาดูเขาดี ๆ หน่อย แครอล Sexy Rollercoasters (2017)
Yeah. No, that's what I meant. That's what it says on the docket.คือดูเหมือนพิธีกรรายการเด็ก ที่แต่งตัวในความมืด Sexy Rollercoasters (2017)
Docket number 704162.ทะเบียนคดี 704162 Goodfellas (1990)
Wait, what did you say the docket number was?รอเดี่ยว หมายเลขรายการคดีของคุณเบอร์อะไรนะ English, Fitz or Percy (2005)
You're his clerk, just get us on the docket.คุณเป็นเสมียน ยื่นเรื่องให้เราหน่อยสิ The Rat (2006)
Nick, you filed an eleventh hour motion, and Judge Kessler's docket is full this afternoon...นิค นายมายื่นเรื่องซะเฉียดฉิว และผู้พิพากษาเคสเลอร์ก็ไม่ว่างตลอดบ่าย The Rat (2006)
General manager Gerald Olin is well-versed in the hotel's tragic history, dryly reciting the docket of carnage like a bookkeeper discussing his ledger.2 ราย ถูกบีบคอตาย ผู้จัดการทั่วไป เจอรัลด์ โอลิน เป็นคนที่แต่งเรื่องประวัติโศกนาฏกรรม ในโรงแรมได้อย่างยอดเยี่ยม ท่องเรื่องความตายได้อย่างแม่นยำ เหมือนเป็นนักบัญชี 1408 (2007)
Diane Cosgrove got legal help with her divorce from a local nonprofit called Docket One.Diane Cosgrove hatte bei ihrer Scheidung rechtliche Hilfe durch eine gemeinnützige Organisation namens Docket One. The Deer Hunter (No. 93) (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCKET    D AA1 K AH0 T
DOCKETS    D AA1 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
docket    (v) (d o1 k i t)
dockets    (v) (d o1 k i t s)
docketed    (v) (d o1 k i t i d)
docketing    (v) (d o1 k i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laufzettel {m} (an Akten)docket [Add to Longdo]
Prozessliste {f}docket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レシート[, reshi-to] (n) receipt; docket (e.g. cash register); (P) [Add to Longdo]
回復用情報[かいふくようじょうほう, kaifukuyoujouhou] (n) {comp} docket [Add to Longdo]
事件表[じけんひょう, jikenhyou] (n) docket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回復用情報[かいふくようじょうほう, kaifukuyoujouhou] docket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Docket \Dock"et\, v. t. [imp. & p. p. {Docketed}; p. pr. & vb.
   n. {Docketing}.]
   1. To make a brief abstract of (a writing) and indorse it on
    the back of the paper, or to indorse the title or contents
    on the back of; to summarize; as, to docket letters and
    papers. --Chesterfield.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) To make a brief abstract of and inscribe in a book;
      as, judgments regularly docketed.
    (b) To enter or inscribe in a docket, or list of causes
      for trial.
      [1913 Webster]
 
   3. To mark with a ticket; as, to docket goods.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top