Search result for

doch

(44 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doch-, *doch*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are entering the Doches Suiteเรากำลังเข้าไปห้องดอชเชส สูท The Tourist (2010)
- Minute! - Gib mir doch mein Buch zurück!แปปนึง Gib mir doch mein Buch zuruck! The Blind Banker (2010)
The other is the Dochraid.อีกคนก็ ด็อกฮเรด With All My Heart (2012)
But be warned, Merlin - the Dochraid cannot be trusted.แต่เจ้าต้องจำไว้ให้ดีว่า ด็อกฮเรด ไว้ใจไม่ได้ With All My Heart (2012)
I come to petition the Dochraid.ข้ามาเพื่อขอร้องด็อกฮเรด With All My Heart (2012)
I am the Dochraid!ข้าคือด็อกฮเรด With All My Heart (2012)
You dare challenge me, the ancient Dochraid?เจ้าบังอาจท้าทายข้า ด็อกฮเรดแห่งยุคโบราณรึ? With All My Heart (2012)
I wish you no further harm, Dochraid.ข้าหวังว่าท่านจะไม่เป็นอันตรายมากไปกว่านี้นะ ด็อกฮเรด With All My Heart (2012)
Thank you, great Dochraid. Thank you.ขอบใจท่านมาก ด็อกฮเรดผู้ยิ่งใหญ่ \\ ขอบใจ With All My Heart (2012)
Over there. Over there ! Kommen Sie Doch.ไปทางโน้น Schindler's List (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินโดจีน [n. prop.] (Indōjīn) EN: Indochina   FR: Indochine [f]
อินโดจีน ฝรั่งเศส[n. prop.] (Indōjīn Farangsēt) EN: French Indochina   
กรณีพิพาทอินโดจีน [n. exp.] (karanī phiphāt Indōjīn) FR: conflit indochinois [m]
กระจ้อน[n.] (krajǿn) EN: Indochinese Ground Squirrel   
แหลมอินโดจีน[n. prop.] (laēm Indōjīn) EN: Indochinese Peninsula ; Indochina   FR: Indochine [f] ; Péninsule indochinoise[f]
งูดินใหญ่อินโดจีน [n. exp.] (ngū din yai Indōjīn) EN: Diard's Blind Snake ; Indochinese Blind Snake   
นกเฉี่ยวบุ้งกลาง[n. exp.] (nok chīo bung klāng) EN: Indochinese Cuckooshrike   FR: Échenilleur d'Indochine [m]
นกจาบฝนปีกแดง[n. exp.] (nok jāp fon pīk daēng) EN: Indochinese Bushlark ; Rufous-winged Lark   FR: Alouette rousse [f] ; Alouette d'Indochine [f] ; Alouette du Siam [f]
นกสาลิกาเขียวหางสั้น[n. exp.] (nok sālikā khīo hāng san) EN: Indochinese Green Magpie ; Short-tailed Magpie ; Yellow-breasted Magpie   FR: Pirolle à ventre jaune [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCHOW    D OW1 CH AW0
DOCHERTY    D AA1 CH ER0 T IY0
DOCHTERMAN    D AA1 K T ER0 M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
dochใช้เน้นว่าเชื่อเช่นนั้น เช่น Du weißt doch meine Telefonnummer, nicht wahr? เธอรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉัน ไม่ใช่หรือ
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Docht {m} | Dochte {pl}wick | wicks [Add to Longdo]
Dochtschmierung {f}wick lubrication [Add to Longdo]
Doch!Yes, I do! [Add to Longdo]
Doch, ich sehe es.Yes, I see it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip [Add to Longdo]
どちみち[, dochimichi] (n) whichever; whatever [Add to Longdo]
どちらか;どっちか[, dochiraka ; docchika] (n) (どっちか is more colloquial) either; one (of the two) [Add to Longdo]
どちらかと言うと[どちらかというと, dochirakatoiuto] (exp) (uk) (See どちらかと言えば) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
どちらかと言えば[どちらかといえば, dochirakatoieba] (exp) (See どちらかと言うと) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
どちら共[どちらとも, dochiratomo] (n) (uk) (See 共・とも・3) both [Add to Longdo]
どちら様;何方様[どちらさま, dochirasama] (n) (hon) (See 誰) who [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハミングコードチェック[はみんぐこーどちえっく, haminguko-dochiekku] Hamming code check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  doch [dɔx]
     but
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  doch [dɔx]
     still
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top