Search result for

doc

(165 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doc-, *doc*
English-Thai: Longdo Dictionary
documentary(n adj) ภาพยนตร์สารคดี, ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doc[ABBR] หมอ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แพทย์, Syn. doctor, physician
dock[VI] จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor
dock[VT] จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor
dock[N] อู่เรือ, See also: ท่าเรือ, Syn. pier, marina, wharf
docile[ADJ] เชื่อง, See also: ว่านอนสอนง่าย, Syn. feeble, weak, weak-willed, obedient, Ant. strong-willed, strong
doctor[VT] ซ่อม, See also: ซ่อมแซม
doctor[N] ดุษฎีบัณฑิต, See also: ผู้ได้รับปริญญาเอก
doctor[VT] ปลอมแปลงเพื่อหลอกลวง
doctor[N] แพทย์, See also: หมอ, Syn. physician, therapist
doctor[VT] รักษา, See also: เยียวยา, Syn. treat, nurse, medicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doc(ดอค) n. ดูdoctor,คำสั้น ๆ ที่ใช้เรียกนายแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ abbr. II-deoxycorticosterone ด็อก <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า document มักใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลหรือ แฟ้มเอกสาร (.doc) ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้
docent(โด'เซินท) n. ครูพิเศษ,อาจารย์มหาวิทยาลัย., See also: docentship n. ดูdocent
docile(คอส'ซัล,โด'ไซล์) adj. เชื่อง,ว่านอนสอนง่าย,อ่อนน้อม., See also: docility n.
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
dock chargen. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock job'sn. โรงพยาบาล
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,การจอดเรือในอู่,เครื่องมือในอู่เรือ,การตัดให้สั้น,การตัดให้น้อยลง,ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
docker(ดอค'เคอะ) n. กรรมการท่าเรือ,คนตัดหาง,เครื่องมือตัดหาง

English-Thai: Nontri Dictionary
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย,ไม่ดื้อ,เชื่อง,อ่อนน้อม
docility(n) ความว่านอนสอนง่าย,ความเชื่อง
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
dock(vt) นำเรือเข้าอู่,เอาเรือเทียบท่า
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
doctor(n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
document(n) เอกสาร,หลักฐาน,สาร,เครื่องพิสูจน์
documentary(adj) เกี่ยวกับเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dock๑. คอกจำเลย (ในคดีอาญา)๒. คอกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock briefการว่าความอนาถา, การตั้งทนายแก้ต่างจำเลย (ในคดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dock warrantประทวนสินค้าขาเข้า (ที่เก็บไว้ในคลังสินค้าท่าเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
docketรายงานกระบวนพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doctrinaireผู้เคร่งหลักการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doctrineลัทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doctrine of the meanหลักมัชฌิม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
doctrine, higher-lawลัทธิที่ถือว่ามีกฎที่เหนือกว่ากฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Doctrine, Monroeลัทธิมอนโร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
documentเอกสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Docksอู่เรือ [TU Subject Heading]
Doctor Nameชื่อของแพทย์ผู้รักษา [การแพทย์]
Doctor of philosophy degreeปริญญาเอก [TU Subject Heading]
Doctor Patient Relationshipความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย [การแพทย์]
Doctor Shoppingไปพบแพทย์หลายๆท่าน [การแพทย์]
Doctor's Complianceการปฏิบัติของแพทย์ [การแพทย์]
Doctrinesหลักคำสอน [TU Subject Heading]
Documentเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Documentเอกสาร [เศรษฐศาสตร์]
Documentผลงานใดๆ ที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมประยุกต์แล้วเก็บบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลในแผ่นดิสก์ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dock (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
doctor (n ) หมอ
Doctrine of Signature[doc-trin of sik-na-tur] (n ) การบำบัดรักษาโรคด้วยส่วนของพืชที่มีลักษณะพ้องจองกับอวัยวะหรืออาการนั้นๆ, สัญลักษณาการบำบัด (สญฺญลกฺษณ+อาการฺ+ขจดฺ)
See also: S. สัญลักษณ์บำบัด,
document number was canceledเอกสารถูกยกเลิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Doc.ไง หมอ Field of Dreams (1989)
- Doc?- หมอ Frankie & Alice (2010)
- Doc!- ด็อค Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
Yes, Doctor.ได้ค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Just what, Doctor?อะไรกันล่ะด็อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
Vincent's team has secured the dock.ทีมวินเซนต์คุ้มกันลานจอดแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Just get down there, Doctor.ลงไปที่นั้นซะ ด็อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)
I'm no doctor, but it looks like something's been chewing on him.ฉันไม่ใช้หมอน่ะ แต่ดูเหมือนว่า จะโดนอะไรกัด Dead Space: Downfall (2008)
Have you lost your mind, Doctor?คุณเสียสติไปเเล้วหรือ ด๊อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)
This is not irrational, Doctor.นี่ไม่ใช้เรื่องที่ไร้เหตุผลน่ะด็อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
docShe received a doctor's degree.
docMany doctors look at your tongue first when they begin an examination.
docThe doctor said to me," Don't eat too much."
docPlease call me a doctor.
docAt last her dream to be a doctor came true.
docI made my son see the doctor.
docOne is a teacher, another is a doctor, and the other is a journalist.
docShall I go for the doctor?
docA good doctor is sympathetic to his patients.
docMedical doctors and dentist have very different tools of the trades.
docThe doctor knew how to cope with an emergency like this.
docHe kept on drinking in defiance of his doctor's warning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดร.[N] doctor, See also: Dr., Thai definition: ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
น.พ.[N] doctor, Syn. นายแพทย์
แฟ้มเอกสาร[N] document file
ละครกึ่งสารคดี[N] docudrama, See also: drama-documentary, dramadoc, Example: ล่าสุดเนชั่นเทเลวิชั่นเริ่มผลิตละครกึ่งสารคดีเรื่องใหม่อีก 2 เรื่อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
ละครกึ่งสารคดี[N] docudrama, See also: drama-documentary, drama-doc, dramadoc, Thai definition: ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์
เถรวาท[N] doctrine, See also: priest, Syn. หินยาน, ทักษิณนิกาย, ลัทธิเถรวาท, Ant. มหายาน, Example: หลวงปู่แจ่มเป็นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาท, Thai definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้, Notes: (บาลี)
ลัทธิ[N] doctrine, See also: cult, creed, ideology, faith, belief, Syn. ความเชื่อ, หลักการ, แนวคิด, Example: ปราสาทนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในลัทธิศาสนา, Thai definition: คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น
สารคดี[N] feature, See also: documentary, Example: กำแพงลมเป็นงานเขียนกึ่งสารคดีกึ่งเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้คนอ่านหลายคนชื่นชอบ, Thai definition: เรื่องที่เขียนขึ้นจากเค้าความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ
ว่านอนสอนง่าย[ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย, Ant. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง, Example: แค่มีลูกเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็นับว่าโชคดีแล้ว, Thai definition: ที่อยู่ในโอวาท
ว่าง่าย[ADJ] obedient, See also: docile, biddable, submissive, pliant, Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย, Ant. ดื้อ, Example: น้องแพรเป็นเด็กว่าง่าย พ่อแม่ก็เลยรักมากกว่าลูกคนอื่นๆ, Thai definition: ที่ไม่ดื้อ, ที่อยู่ในโอวาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt dutsadibandit) EN: Doctor of Arts; D.A   
อ้างอิงเอกสาร[v. exp.] (āng-ing ēkkasān) EN: refer to a document   
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
อายุรเวช[n.] (āyurawēt) EN: physician ; doctor   FR: médecin [m] ; docteur [m]
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสำคัญ[n.] (baisamkhan) EN: certificate ; document   FR: certificat [m]
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOC    D AA1 K
DOCK    D AA1 K
DOCKS    D AA1 K S
DOCIE    D AA1 K IY0
DOCKEN    D AA1 K AH0 N
DOCHOW    D OW1 CH AW0
DOCENT    D OW1 S AH0 N T
DOCILE    D AA1 S AH0 L
DOCKED    D AA1 K T
DOCK'S    D AA1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dock    (v) (d o1 k)
docks    (v) (d o1 k s)
docile    (j) (d ou1 s ai l)
docked    (v) (d o1 k t)
docker    (n) (d o1 k @ r)
docket    (v) (d o1 k i t)
doctor    (v) (d o1 k t @ r)
dockers    (n) (d o1 k @ z)
dockets    (v) (d o1 k i t s)
docking    (v) (d o1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
dochใช่ดอก (ใช้เวลาต้องการตอบใช่ในคำถามปฏิเสธ) เช่น Hast du noch kein Mittagessen gehabt? - Doch. เธอยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันใช่ไหม - ผมทานแล้ว
dochใช้เน้นว่าเชื่อเช่นนั้น เช่น Du weißt doch meine Telefonnummer, nicht wahr? เธอรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉัน ไม่ใช่หรือ
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Docht {m} | Dochte {pl}wick | wicks [Add to Longdo]
Dochtschmierung {f}wick lubrication [Add to Longdo]
Dock {n} | Docks {pl}dock | docks [Add to Longdo]
Docke {f} (einer Drehbank) [techn.]poppet head [Add to Longdo]
Docke {f}; Springer {m} [mus.]jack [Add to Longdo]
Doktor {m} | Doktoren {pl}doc | docs [Add to Longdo]
Doch!Yes, I do! [Add to Longdo]
Doch, ich sehe es.Yes, I see it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip [Add to Longdo]
お医者さん(P);御医者さん[おいしゃさん, oishasan] (n) (pol) doctor; (P) [Add to Longdo]
お医者様[おいしゃさま, oishasama] (n) (hon) (See 医者) doctor [Add to Longdo]
お墨付き;御墨付き[おすみつき, osumitsuki] (n) (1) (See 墨付き) handwriting; autograph; authorization; authorisation; (2) certificate; certified document; paper with signature of the shogun or lord [Add to Longdo]
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor) [Add to Longdo]
どちみち[, dochimichi] (n) whichever; whatever [Add to Longdo]
どちらか;どっちか[, dochiraka ; docchika] (n) (どっちか is more colloquial) either; one (of the two) [Add to Longdo]
どちらかと言うと[どちらかというと, dochirakatoiuto] (exp) (uk) (See どちらかと言えば) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
どちらかと言えば[どちらかといえば, dochirakatoieba] (exp) (See どちらかと言うと) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中庸[zhōng yōng, ㄓㄨㄥ ㄩㄥ, ] doctrine of the mean [Add to Longdo]
保呈[bǎo chéng, ㄅㄠˇ ㄔㄥˊ, ] document submitted to one's superior [Add to Longdo]
公文[gōng wén, ㄍㄨㄥ ㄨㄣˊ, ] document [Add to Longdo]
博士[bó shì, ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] doctor; court academician (in feudal China); Ph.D. [Add to Longdo]
博士学位[bó shì xué wèi, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] doctoral degree; PhD; same as Doctor of Philosophy 哲學博士學位|哲学博士学位 [Add to Longdo]
[wù, ˋ, / ] dock; low wall [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] doctor [Add to Longdo]
大夫[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, ] doctor; minister of state (in pre-Han states) [Add to Longdo]
教义和圣约[Jiào yì hé Shèng yuē, ㄐㄧㄠˋ ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄕㄥˋ ㄩㄝ, / ] Doctrine and Covenants [Add to Longdo]
文件[wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, ] document; file [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] system documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[どきゅめんてーしょん, dokyumente-shon] documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] documentary language [Add to Longdo]
ドキュメント[どきゅめんと, dokyumento] document [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[どきゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
ドキュメント共有[ドキュメントきょうゆう, dokyumento kyouyuu] document sharing [Add to Longdo]
ドキュメント型[ドキュメントがた, dokyumento gata] document type [Add to Longdo]
ドキュメント整理[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] document sorting [Add to Longdo]
ドキュメント読取り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doc
   n 1: a licensed medical practitioner; "I felt so bad I went to
      see my doctor" [syn: {doctor}, {doc}, {physician}, {MD},
      {Dr.}, {medico}]
   2: the United States federal department that promotes and
     administers domestic and foreign trade (including management
     of the census and the patent office); created in 1913 [syn:
     {Department of Commerce}, {Commerce Department}, {Commerce},
     {DoC}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 doc
  /dok/, n.
 
   Common spoken and written shorthand for ?documentation?. Often used in the
   plural docs and in the construction doc file (i.e., documentation available
   on-line).
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DOC
     De.Org.CCC (Usenet, CCC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top