Search result for

divine

(84 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divine-, *divine*
Possible hiragana form: ぢう゛ぃね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divine[ADJ] เกี่ยวกับสวรรค์, See also: เกี่ยวกับพระเจ้า, เกี่ยวกับวิญญาณ, Syn. godly, holy, godlike, almighty, Ant. mortal
divine[VT] คาดการณ์, See also: ทำนาย, พยากรณ์, Syn. predict, prophesy, conjecture
divine[N] ผู้รับใช้ศาสนา, See also: สาวก, ผู้เลื่อมใส, นักบวช, Syn. priest, clergyman, theologian
divine[N] พระผู้เป็นเจ้า, See also: พระเจ้า
divine[ADJ] เยี่ยมยอด, See also: เป็นเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. supreme, superb, sublime
divine[ADJ] ศักดิ์สิทธิ์, See also: ลึกลับ, Syn. sacred, blessed, godly, holy, Ant. defiled, desecrated
diviner[N] ผู้รู้แจ้ง, See also: ผู้หยั่งรู้, หมอดู
divinely[ADV] อย่างเป็นพระเจ้า, See also: อย่างเป็นผู้วิเศษ
divinely[ADV] อย่างยอดเยี่ยม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างประเสริฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
divine liturgyn. พิธีศีลมหาสนิทของศาสนาคริสต์
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์,หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer

English-Thai: Nontri Dictionary
divine(adj) เกี่ยวกับพระเจ้า,เกี่ยวกับเทพเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์
divine(vt) ทำนาย,หยั่งรู้,เดา,พยากรณ์,คาดการณ์
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divine lawกฎสวรรค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divine rightเทวสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
divine rightเทวสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divine right of kings theoryทฤษฎีเทวสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
divine theory of the stateทฤษฎีเทวรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Divine right of kingsเทวสิทธิราช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was a divine discovery at a time like this, don't you think?นี่เป็นการค้นพบเกี่ยวกับวิญญาณ ว่าไหมล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Then a divine spirit helped him forget his painful memory.แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเค้าไว้ให้เขาลืมความเจ็บปวดทั้งหมด Heartbreak Library (2008)
What matters is not a simple divine revelation, but the willpower of people, never giving up whatever the ordeal might be.แล้วมันจะเผยให้เห็นถึงความหยั่งรู้จากสวรรค์ อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นมติจากสวรรค์ แต่ถ้าพลังจากประชาชนไม่ยอมรับถึงสิ่งนี้เล่า The Kingdom of the Winds (2008)
He's gonna see that you walk from faith and divine inspiration alone!พระองค์จะทรงเห็นคุณเดินได้ ด้วยศรัทธาและแรงบันดาลใจเท่านั้น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The Divine Staff of legend...มีข่าวลือว่า The Forbidden Kingdom (2008)
Ohh. Isn't that vase divine?แจกันนั้นสวยเลิศไปเลยใช่มั้ยล่ะคะ Marry Me a Little (2009)
♪ She had a figure so divine# She had a figure so divine Nowhere Boy (2009)
Holy Mother of divine shite, who makes up this shit?Actually, Kieran, I'm not feeling too well either. Everyone (2009)
The Greeks knew there is the flimsiest veil between us and the divine.ชาวกรีกเชื่อว่ามีม่านกั้นอยู่ระหว่าง เรากับสวรรค์ Nothing But the Blood (2009)
Bein' a part of something divine is worth dying a thousand times.ได้เป็นส่วนนึงของเทพ คุ้มกับการตายนับพันครั้งนะ Release Me (2009)
There's nothing you can't do, and each time you do it just brings you one step closer to the divine.มีอะไรบ้างที่เธอทำไม่ได้ แล้วทุกครั้งที่ทำ ก็จะเข้าใกล้ขั้นเทพเข้าไปทุกที Frenzy (2009)
# ...the last divine ## ... the last divine137 Sekunden (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divineHe worked under divine guidance.
divineThe cake tastes divine!
divineThe king of this country isn't a person, but a divine beast with three pairs of wings said to be in far away in the sky.
divineTo err is human, to forgive divine.
divineWhat divine weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระมหากรุณาธิคุณ[N] royal grace, See also: divine grace, Syn. บุญคุณ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์, Notes: (ราชา)
วิมาน[N] divine vehicle, Syn. ยานทิพย์, Thai definition: รถหรือยานบนสวรรค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพย์[ADJ] divine, See also: supernatural, celestial, Example: มนุษย์เราใฝ่ฝันที่จะมีตาทิพย์ หูทิพย์ เหาะได้ หายตัวได้ และมีเครื่องทำงานแทนในบางโอกาส, Thai definition: เป็นของเทวดา, ดีวิเศษอย่างเทวดา, ดีวิเศษเหนือปกติธรรมดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทิพยจักษุญาณ[N] divine insight, Syn. จุตูปปาตญาณ, Thai definition: ความรู้ในจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตาม[ADV] fatefully, See also: divinely, devoutly, Example: บนโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามบุญตามกรรม, Thai definition: แล้วแต่, สุดแต่
เทพพยากรณ์[N] oracle, See also: divine prophesy, fortune teller, commandment, edict, Syn. คำทำนาย, คำพยากรณ์, Thai definition: คำทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าที่มนุษย์ได้รับจากพระเจ้าหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง มักมีนักบวชหรือคนทรงเป็นสื่อกลาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาฎิหาริย์[n.] (pātihān) EN: miracle ; demonstration of divine might   FR: miracle [m] ; mystère [m]
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine   FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
พร[n.] (phøn) EN: blessing ; benediction ; divine favour ; good wishes ; favour   FR: bénédiction [f] ; don [m] ; faveur divine [f]
พรสวรรค์[n.] (phønsawan) EN: gift ; special capacity ; divine gift ; special talent   FR: talent [m] ; don [m] ; don de Dieu [m]
พระมหากรุณาธิคุณ[n.] (phramahākarunāthikhun) EN: royal grace; divine grace   FR: grâce royale [f]
ทาย[v.] (thāi) EN: predict ; prophesy ; divine ; guess ; conjecture   FR: prédire ; deviner
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination   FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายฝัน[v. exp.] (thamnāi fan) EN: divine by interpreting dreams   
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker   FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
เทพ[adj.] (thēp) EN: divine   FR: divin

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVINE    D IH0 V AY1 N
DIVINEY    D IH1 V IH2 N IY0
DIVINELY    D IH0 V AY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
divine    (v) (d i1 v ai1 n)
divined    (v) (d i1 v ai1 n d)
diviner    (n) (d i1 v ai1 n @ r)
divines    (v) (d i1 v ai1 n z)
divinely    (a) (d i1 v ai1 n l ii)
diviners    (n) (d i1 v ai1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
ミドリハゼ[, midorihaze] (n) divine dwarf goby (Eviota epiphanes) [Add to Longdo]
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible) [Add to Longdo]
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
易を見る[えきをみる, ekiwomiru] (exp,v1) to divine [Add to Longdo]
易者[えきしゃ, ekisha] (n) fortuneteller; diviner [Add to Longdo]
陰陽師[おんみょうじ;おんようじ;おみょうじ(ik), onmyouji ; onyouji ; omyouji (ik)] (n) diviner; sorcerer; exorcist; medium [Add to Longdo]
雨宝童子[うほうどうじ, uhoudouji] (n) {Buddh} Uho Doji (divine rain-making boy) [Add to Longdo]
王権神授説[おうけんしんじゅせつ, oukenshinjusetsu] (n) the theory of the divine right of kings [Add to Longdo]
加護[かご, kago] (n,vs) divine protection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神权[shén quán, ㄕㄣˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] divine right (of kings) [Add to Longdo]
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, / ] divine; hallow; holy; sacred [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] divine by stalk [Add to Longdo]
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, / ] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner [Add to Longdo]
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, / ] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good! [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] divine horse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divine \Di*vine"\, n. [L. divinus a soothsayer, LL., a
   theologian. See {Divine}, a.]
   1. One skilled in divinity; a theologian. "Poets were the
    first divines." --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. A minister of the gospel; a priest; a clergyman.
    [1913 Webster]
 
       The first divines of New England were surpassed by
       none in extensive erudition.     --J.
                          Woodbridge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divine \Di*vine"\, v. t. [imp. & p. p. {Divined}; p. pr. & vb.
   n. {Divining}.] [L. divinare: cf. F. deviner. See
   {Divination}.]
   1. To foresee or foreknow; to detect; to anticipate; to
    conjecture.
    [1913 Webster]
 
       A sagacity which divined the evil designs.
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. To foretell; to predict; to presage.
    [1913 Webster]
 
       Darest thou . . . divine his downfall? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To render divine; to deify. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Living on earth like angel new divined. --Spenser.
 
   Syn: To foretell; predict; presage; prophesy; prognosticate;
     forebode; guess; conjecture; surmise.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divine \Di*vine"\, a. [Compar. {Diviner}; superl. {Divinest}.]
   [F. divin, L. divinus divine, divinely inspired, fr. divus,
   dius, belonging to a deity; akin to Gr. ?, and L. deus, God.
   See {Deity}.]
   1. Of or belonging to God; as, divine perfections; the divine
    will. "The immensity of the divine nature." --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from God; as, divine judgments. "Divine
    protection." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Appropriated to God, or celebrating his praise; religious;
    pious; holy; as, divine service; divine songs; divine
    worship.
    [1913 Webster]
 
   4. Pertaining to, or proceeding from, a deity; partaking of
    the nature of a god or the gods. "The divine Apollo said."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Godlike; heavenly; excellent in the highest degree;
    supremely admirable; apparently above what is human. In
    this application, the word admits of comparison; as, the
    divinest mind. --Sir J. Davies. "The divine Desdemona."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A divine sentence is in the lips of the king.
                          --Prov. xvi.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       But not to one in this benighted age
       Is that diviner inspiration given.  --Gray.
    [1913 Webster]
 
   6. Presageful; foreboding; prescient. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Yet oft his heart, divine of something ill,
       Misgave him.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. Relating to divinity or theology.
    [1913 Webster]
 
       Church history and other divine learning. --South.
 
   Syn: Supernatural; superhuman; godlike; heavenly; celestial;
     pious; holy; sacred; pre["e]minent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divine \Di*vine"\, v. i.
   1. To use or practice divination; to foretell by divination;
    to utter prognostications.
    [1913 Webster]
 
       The prophets thereof divine for money. --Micah iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or feel a presage or foreboding.
    [1913 Webster]
 
       Suggest but truth to my divining thoughts. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To conjecture or guess; as, to divine rightly.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divine
   adj 1: emanating from God; "divine judgment"; "divine guidance";
       "everything is black or white...satanic or
       godly"-Saturday Review [syn: {divine}, {godly}]
   2: resulting from divine providence; "providential care"; "a
     providential visitation" [syn: {providential}, {divine}]
   3: being or having the nature of a god; "the custom of killing
     the divine king upon any serious failure of
     his...powers"-J.G.Frazier; "the divine will"; "the divine
     capacity for love"; "'Tis wise to learn; 'tis God-like to
     create"-J.G.Saxe [syn: {divine}, {godlike}]
   4: devoted to or in the service or worship of a deity; "divine
     worship"; "divine liturgy"
   5: appropriate to or befitting a god; "the divine strength of
     Achilles"; "a man of godlike sagacity"; "man must play God
     for he has acquired certain godlike powers"-R.H.Roveref [syn:
     {divine}, {godlike}]
   6: being of such surpassing excellence as to suggest inspiration
     by the gods; "her pies were simply divine"; "the divine
     Shakespeare"; "an elysian meal"; "an inspired performance"
     [syn: {divine}, {elysian}, {inspired}]
   n 1: terms referring to the Judeo-Christian God [syn: {Godhead},
      {Lord}, {Creator}, {Maker}, {Divine}, {God Almighty},
      {Almighty}, {Jehovah}]
   2: a clergyman or other person in religious orders [syn:
     {cleric}, {churchman}, {divine}, {ecclesiastic}]
   v 1: perceive intuitively or through some inexplicable
      perceptive powers
   2: search by divining, as if with a rod; "He claimed he could
     divine underground water"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top