Search result for

dividing

(30 entries)
(0.8257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dividing-, *dividing*, divid
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fueled by the media, fear and panic spread quickly fracturing and dividing the country until, at last, the true goal comes into view.ความหวาดกลัวและตื่นตระหนก แพร่ไปทั่ว ผ่านสื่อต่างๆ... ...ประเทศแตกแยกและถูกแบ่งเป็นส่วนๆ, ในที่สุด เป้าหมายที่แท้จริงก็มาถึง V for Vendetta (2005)
Dividing him from her and her from him would only be half as cruel as actually allowing them to be joined in holy matrimony.ถ้ากีดกันเขาจากหล่อน และหล่อนจากเขาได้ จะเป็นเรื่องทรมานสาหัส.. ดีกว่าปล่อยให้ทั้งคู่ เข้าพิธีแต่งงานกันสุขสันต์ .. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
We have this way of dividing our space until it equals a direction.เรามีทางนี้เพื่อแบ่งที่ว่างของเรา จนกว่ามันจะเท่าเทียมกันตามทิศทาง The Astronaut Farmer (2006)
So we'll be dividing up our resources.ก็ต้องทำต่อไป ดังนั้น เราจะแบ่งคนออกมา An Inconvenient Lie (2007)
Now I've moved out, we're dividing furniture...ฉันย้ายออกมา เราแบ่งเฟอร์นิเจอร์กัน... National Treasure: Book of Secrets (2007)
Suzuran has just been dividing itself more than it already was.ที่ที่แกควรจะอยู่! Crows Zero II (2009)
We're dividing fractions.เราเรียนเรื่องเศษส่วนอยู่นะคะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I thought I could actually hear my cells dividing.I thought I could actually hear my cells dividingDid You Hear About the Morgans? (2009)
If I force the issue, we risk dividing the crew.ถ้าฉันกำลังปัญหาเราเสี่ยงหารลูกเรือ Justice (2009)
Why are they dividing us up like this?ทำไมเขาแบ่งแยกพวกเราแบบนี้ The Lies Ill-Concealed (2011)
Um, I just want you to be able to-- the last time you got all noble on me, we ended up dividing our dishes.อืม ผมเพียงต้องการให้คุณ สามารถ-- ครั้งสุดท้าย ที่คุณพูดเรื่องคุณธรรมกับฉัน เราจบลงด้วยการแยก ถ้วยชามของเรา The Dig (2011)
But those who are able to blur the moral dividing lineBut those who are able to blur the moral dividing line Charade (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVIDING    D IH0 V AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dividing    (v) (d i1 v ai1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheidegrenze {f}dividing line [Add to Longdo]
Trennlinie {f}dividing rule [Add to Longdo]
Trennungslinie {f}dividing line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り普請[わりぶしん, waribushin] (n) dividing work among several contractors [Add to Longdo]
区処[くしょ, kusho] (n,vs) dividing for administrative purposes; partition; division [Add to Longdo]
根分け[ねわけ, newake] (n,vs) dividing a plant's roots for transplanting [Add to Longdo]
縦割り[たてわり, tatewari] (n) dividing vertically; vertical split; top-to-bottom sectioning; division into sections; splitting lengthwise [Add to Longdo]
晴耕雨読[せいこううどく, seikouudoku] (n,vs) working in the field in fine weather and reading at home in rainy weather; living in quiet retirement dividing time between work and intellectual pursuits [Add to Longdo]
組み分け;組分け[くみわけ, kumiwake] (n) dividing pupils, etc. into groups or classes; streaming schoolchildren according to ability [Add to Longdo]
中間線[ちゅうかんせん, chuukansen] (n) (1) dividing line; intermediate line; (2) intermediate rays [Add to Longdo]
二十八宿[にじゅうはっしゅく, nijuuhasshuku] (n) twenty-eight mansions of Chinese astronomy (constellations dividing the ecliptic into 28 positions) [Add to Longdo]
分け目[わけめ, wakeme] (n) dividing line; parting (of the hair); partition; crisis [Add to Longdo]
分進[ぶんしん, bunshin] (n,vs) dividing and advancing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分界线[fēn jiè xiàn, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] dividing line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divide \Di*vide"\, v. t. [imp. & p. p. {Divided}; p. pr. & vb.
   n. {Dividing}.] [L. dividere, divisum; di- = dis- + root
   signifying to part; cf. Skr. vyadh to pierce; perh. akin to
   L. vidua widow, and E. widow. Cf. {Device}, {Devise}.]
   1. To part asunder (a whole); to sever into two or more parts
    or pieces; to sunder; to separate into parts.
    [1913 Webster]
 
       Divide the living child in two.    --1 Kings iii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to be separate; to keep apart by a partition, or
    by an imaginary line or limit; as, a wall divides two
    houses; a stream divides the towns.
    [1913 Webster]
 
       Let it divide the waters from the waters. --Gen. i.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. To make partition of among a number; to apportion, as
    profits of stock among proprietors; to give in shares; to
    distribute; to mete out; to share.
    [1913 Webster]
 
       True justice unto people to divide.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall divide the land by lot.   --Num. xxxiii.
                          54.
    [1913 Webster]
 
   4. To disunite in opinion or interest; to make discordant or
    hostile; to set at variance.
    [1913 Webster]
 
       If a kingdom be divided against itself, that kingdom
       can not stand.            --Mark iii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       Every family became now divided within itself.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   5. To separate into two parts, in order to ascertain the
    votes for and against a measure; as, to divide a
    legislative house upon a question.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) To subject to arithmetical division.
    [1913 Webster]
 
   7. (Logic) To separate into species; -- said of a genus or
    generic term.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.) To mark divisions on; to graduate; as, to divide a
    sextant.
    [1913 Webster]
 
   9. (Music) To play or sing in a florid style, or with
    variations. [Obs.] --Spenser.
 
   Syn: To sever; dissever; sunder; cleave; disjoin; disunite;
     detach; disconnect; part; distribute; share.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dividing \Di*vid"ing\, a.
   That divides; separating; marking divisions; graduating.
   [1913 Webster]
 
   {Dividing engine}, a machine for graduating circles (as for
    astronomical instruments) or bars (as for scales); also,
    for spacing off and cutting teeth in wheels.
 
   {Dividing sinker}. (Knitting Mach.). See under {Sinker}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top