Search result for

ditch

(70 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ditch-, *ditch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ditch[N] คูน้ำ, See also: คู, ท่อ, ร่องน้ำ, ร่อง, ร่องดิน, Syn. canal, furrow
ditch[VT] ทิ้ง, See also: กำจัด, ละทิ้ง, โยนทิ้ง, Syn. discord, eliminate, toss, Ant. retain, preserve, keep
ditch[SL] ละทิ้ง, See also: ทิ้งไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ditch(ดิทชฺ) n. ท่อ,คู,ท้องร่อง,ช่องแคบอังกฤษ. vt. ขุดท่อ,ขุดคู,กำจัด,หนี. vi. ขุดท่อ,นำเครื่องบินลงน้ำ, Syn. channel,trench
last-ditch(ลาสทฺ'ดิทชฺ) adj. ด่านสุดท้าย,แผนสุดท้าย,พยายามครั้งสุดท้าย, See also: last-ditcher n. ดูlast-ditch

English-Thai: Nontri Dictionary
ditch(n) ท่อ,ท้องร่อง,คู
ditch(vt) ขุดท่อ,ขุดคู,ตกคู,หนี,กำจัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ditchditch, คูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch inletditch inlet, อาคารปากคูซอยขนาดเล็ก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch tail structuresditch tail structures, อาคารปลายคูส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch turnoutditch turnout, อาคารปากคูซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditch-drain crossing structureditch-drain crossing structure, อาคารท่อลอดคูส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ditcherditcher, เครื่องขุดคูน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ditchesคลองส่งน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have to get out of here. Ditch the girl.- พาเธอไปเธอจะตาย \ Jumper (2008)
Every day, new bodies appear along MuIhoIIand and in the ditches of our cities, the work of police Chief James Davis and his aptly named Gun Squad;ทุกวัน ศพใหม่ๆ ปรากฏอยู่ทั่วเมืองมูวฮอลแลน และตามคูน้ำของเมืองเรา ด้วยผลงานของผู้กำกับเจมส์ เดวิส และลูกสมันของเขาในนาม กัน สควอร์ช Changeling (2008)
They've made ditches here, someone should come to fill them.ไม่เห็นเหรอว่าสกปรกขนาดไหน ? เสร็จยัง ? อะไร ? Gomorrah (2008)
And I don't want scofield ditching me once it's time to leave... he's not ditching anybody.ฉันก็ไม่ต้องการให้สโกฟิลด์ ปล่อยเกาะฉันเมื่อเราออกไป... มันไม่ทิ้งใครหรอก Dirt Nap (2008)
Ditch diggers, porn stars, and presidents.คนขุดถนน.. ดาวโป๊ หรือแม้กระทั่ง Nประธานาธิบดี Gamer (2009)
Why didn't you just do it the old fashioned way and dig a ditch?ทำไมถึงไม่ใช้วิธีแบบดั้งเดิมล่ะ และขุดลอกคู? Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
We get involved, we lead the charge. When the price is right, we ditch.เราเข้าไปปั่นราคา ใครให้ดีกว่า เราเอาคนนั้น Duplicity (2009)
All we do is ditch death.สิ่งที่เราทำคือกำจัดความตาย Death Takes a Holiday (2009)
It was just before you ditched us for Stanford.นั่นมันทำให้นายต้องออกจากสแตนฟอร์ดนะ Jump the Shark (2009)
So, what - Cass just ditched out of your meat suit?งั้นอะไร แคสออกจากร่างนายไปแล้วเหรอ The Rapture (2009)
Cops found the Escalade in a ditch outside Elk River.ฉันเปิดดูแผนที่เช็คสภาพอากาศและโทรถามบางคน When the Levee Breaks (2009)
You ditch me to play with the cool kids.เธอเขี่ยฉันทิ้งไปหาหนุ่มหล่อ Dare (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ditchHe jumped over a ditch.
ditchHe leaped over the shallow ditch.
ditchI am afraid to jump over the ditch.
ditchIf we don't make a last ditch stand at winning that contract, we may very well go under.
ditchJeff and Mia are making a last ditch stand to prevent getting a divorce.
ditchThe stout man leaped over the shallow ditch and stumbled.
ditchYou had as well throw your money into the ditch as give it to him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู[N] ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count unit: คู, Thai definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
คูน้ำ[N] ditch, See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat, Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ, Example: ฝูงเป็ดกำลังแหวกว่ายอยู่ในคูน้ำใกล้สถานีรถไฟ, Count unit: แห่ง
คูเมือง[N] moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร
ท่อระบายน้ำ[N] ditch, See also: drain, drainage ditch, Syn. ทางน้ำไหล, Example: ท่อระบายน้ำในกรุงเทพฯ มีขนาดเล็กจึงระบายน้ำไม่ทัน, Count unit: ท่อ, Thai definition: ทางไหลของน้ำที่เสีย หรือไม่ต้องการ
ท้องร่อง[N] gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count unit: ร่อง, Thai definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n.] (khūmeūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter   
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal   FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
ร่องระบายน้ำ[n. exp.] (rǿng rabāi nām) EN: drainage ditches   
ท้องร่อง[n.] (thøngrǿng) EN: ditch   FR: rigole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DITCH    D IH1 CH
DITCHED    D IH1 CH T
DITCHES    D IH1 CH AH0 Z
DITCHING    D IH1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ditch    (v) (d i1 ch)
ditched    (v) (d i1 ch t)
ditches    (v) (d i1 ch i z)
ditching    (v) (d i1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graben {m}; Straßengraben {m} | Gräben {pl}ditch | ditches [Add to Longdo]
Grabensohle {f}ditch bottom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series) [Add to Longdo]
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.) [Add to Longdo]
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P) [Add to Longdo]
下水溝[げすいこう, gesuikou] (n) drainage ditch; canal [Add to Longdo]
開渠[かいきょ, kaikyo] (n) open ditch; open channel; open conduit; open culvert [Add to Longdo]
滑り込む[すべりこむ, suberikomu] (v5m,vi) to slide into (base); to slip into (ditch) [Add to Longdo]
窮余の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮余の策) desperate measure; last-ditch effort [Add to Longdo]
[みぞ(P);どぶ, mizo (P); dobu] (n) ditch; drain; gutter; groove; trench; (P) [Add to Longdo]
溝渠[こうきょ, koukyo] (n) ditch; sewer; canal [Add to Longdo]
溝掘り機[みぞほりき, mizohoriki] (n) ditching machine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōu, ㄍㄡ, / ] ditch; gutter, #4,919 [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] ditch; trouble (some one to do), #32,832 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\, v. t. [imp. & p. p. {Ditched}; p. pr. & vb. n.
   {Ditching}.]
   1. To dig a ditch or ditches in; to drain by a ditch or
    ditches; as, to ditch moist land.
    [1913 Webster]
 
   2. To surround with a ditch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw into a ditch; as, the engine was ditched and
    turned on its side.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\, v. i.
   To dig a ditch or ditches. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\ (?; 224), n.; pl. {Ditches}. [OE. dich, orig. the
   same word as dik. See {Dike}.]
   1. A trench made in the earth by digging, particularly a
    trench for draining wet land, for guarding or fencing
    inclosures, or for preventing an approach to a town or
    fortress. In the latter sense, it is called also a {moat}
    or a {fosse}.
    [1913 Webster]
 
   2. Any long, narrow receptacle for water on the surface of
    the earth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ditch
   n 1: a long narrow excavation in the earth
   2: any small natural waterway
   v 1: forsake; "ditch a lover"
   2: throw away; "Chuck these old notes" [syn: {chuck}, {ditch}]
   3: sever all ties with, usually unceremoniously or
     irresponsibly; "The company dumped him after many years of
     service"; "She dumped her boyfriend when she fell in love
     with a rich man" [syn: {dump}, {ditch}]
   4: make an emergency landing on water
   5: crash or crash-land; "ditch a car"; "ditch a plane"
   6: cut a trench in, as for drainage; "ditch the land to drain
     it"; "trench the fields" [syn: {trench}, {ditch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top