หรือคุณหมายถึง distrustfulneß?
Search result for

distrustfulness

(5 entries)
(0.9452 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distrustfulness-, *distrustfulness*, distrustfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distrustfulness[N] ความไม่ไว้วางใจ, See also: ความคลางแคลง, ความสงสัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่ไว้วางใจ[N] distrustfulness, See also: untrustworthiness, trustlessness, Syn. ความคลางแคลง, ความสงสัย, ความไม่ไว้ใจ, Ant. ความไว้วางใจ, Example: ลักษณะเจตนคติของผู้ที่ชอบเยาะเย้ยผู้อื่นมักจะมีพลังผลักดันมาจากความไม่ไว้วางใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distrustfulness    (n) (d i1 s t r uh1 s t f @ l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distrustful \Dis*trust"ful\, a.
   1. Not confident; diffident; wanting confidence or thrust;
    modest; as, distrustful of ourselves, of one's powers.
    [1913 Webster]
 
       Distrustful sense with modest caution speaks.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Apt to distrust; suspicious; mistrustful. --Boyle. --
    {Dis*trust"ful*ly}, adv. -- {Dis*trust"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distrustfulness
   n 1: the trait of not trusting others [syn: {distrust},
      {distrustfulness}, {mistrust}] [ant: {trust},
      {trustfulness}, {trustingness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top