Search result for

distortion

(51 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distortion-, *distortion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distortion[N] การบิดเบือน, See also: ข้อความเท็จ, เรื่องโกหก, Syn. lie, untruth, Ant. truth, fact

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distortion(ดิสทอร์'เชิน) n. การบิดเบือน,การผิดรูป,การผิดส่วน,สิ่งที่บิดเบือน,สิ่งทิ่ผิดรูป,สิ่งทิ่ผิดส่วน, Syn. misrepresentation

English-Thai: Nontri Dictionary
distortion(n) การทำให้เสียรูป,การบิดเบือน,การผิดส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distortionการบิดเบี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distortionการบิดเบี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distortion bung; distortion plugจุกกันเบี้ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
distortion of competitionการทำลายการแข่งขัน (ทางเศรษฐกิจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
distortion plug; distortion bungจุกกันเบี้ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distortionการคดเคี้ยว,พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ,การผิดรูป,เบี้ยว,การบิดเบี้ยว,ผิดรูปร่างไป,การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, there's any number of reasons for the distortion in the voice.ตอนนี้ มีเหตุผลมากมาย สำหรับการบิดเบือนของเสียง The Fourth Kind (2009)
The magnetic distortion from the planet's rings... will make us invisible to Nero's sensors.ไตตัน การหักเหของสนามแม่เหล็กจากวงแหวนดาวเสาร์ ช่วยให้เครื่องตรวจจับนีโรจับเราไม่ได้ Star Trek (2009)
Sniping it down is impossible from all points due to massive spatial distortions.และด้วยความบิดเบือนของอวกาศ การโจมตีระยะไกลก็เป็นไปไม่ได้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Okay, so I used some warping software to reverse the direction of the distortion that was caused by the waves on the surface of the water.โอเค ฉันก็เลยใช้ โปรแกรมตกแต่งไปกลับด้าน ทิศทางที่ผิดรูปนั้น The Predator in the Pool (2010)
Temporal and spatial distortions are present.การบิดเบือนทางมิติและรอยโหว่ ยังตกค้างอยู่ Over There: Part 2 (2010)
AND IT'S THE DISTORTION IN THOSE SHAPES WHEN THE LIGHT FROM THOSE GALAXIES IS BENTห่อหุ้มรอบกาแล็กซี ในจักรวาลทุก Beyond the Darkness (2010)
Captain, do you see the distortion around the model?กัปตัน เห็นเส้นที่ดูบิดเบี้ยว \ รอบลำเรือมั้ย The Adventures of Tintin (2011)
The time distortion field.การบิดเบือนเวลาของสนามแม่เหล็ก Predestination (2014)
The watery fluid in those eyes neatly eliminated the distortion of that bending effect.ของเหลวที่เป็นน้ำในสายตา เหล่านั้นอย่างเรียบร้อย กำจัดการบิดเบือนของที่มีผลดัด Some of the Things That Molecules Do (2014)
That bends the light rays causing all kinds of distortions.ที่โค้งแสง, ทุกชนิดที่ก่อให้เกิดการบิดเบือน Some of the Things That Molecules Do (2014)
Gravity is a distortion in the shape of spacetime as Einstein showed.ในรูปของกาลอวกาศ ไอสไตน์แสดงให้เห็นว่า พื้นที่สามารถขยายและหดตัว A Sky Full of Ghosts (2014)
Mostly small distortions to our instruments in the upper atmosphere.ส่วนใหญ่เป็นค่าแปรปรวนเล็กน้อย ที่ชั้นบรรยากาศด้านบนแอทโมสเฟียร์ ที่จริง... Interstellar (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distortionWe experience and understand the world through signals that are received by the senses and interpreted by the brain - and both stages are subject to distortion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงรบกวน[N] disturbance sound, See also: distortion, feedback, unwanted sound, Syn. เสียงดังรบกวน, Example: เกณฑ์ในการออกแบบห้องสตูดิโอสำหรับระบบเสียงและภาพนั้นต้องควบคุมเสียงรบกวนให้มีน้อยมากที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบิดเบือน[n.] (kān bitbeūoen) EN: distortion   FR: distorsion [f]
การบิดเบือนประวัติศาสตร์[n. exp.] (kān bitbeūoen prawattisāt) EN: historical distortion   FR: distorsion de l'histoire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTORTION    D IH2 S T AO1 R SH AH0 N
DISTORTIONS    D IH2 S T AO1 R SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distortion    (n) (d i1 s t oo1 sh @ n)
distortions    (n) (d i1 s t oo1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klirrfaktor {m}distortion factor [Add to Longdo]
Verformungszustand {m} | Verformungszustände {pl}distortion condition | distortion conditions [Add to Longdo]
Wortverdrehung {f}distortion of words [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
ディストーション[, deisuto-shon] (n) distortion; (P) [Add to Longdo]
デフォルメ(P);ディフォルメ[, deforume (P); deiforume] (n,vs) distortion (often used for caricature in manga, etc.) (fre [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[, deyu-teisaikuru hizumi jitta] (n) {comp} DCD; duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
位相歪み[いそうひずみ, isouhizumi] (n) {comp} phase distortion [Add to Longdo]
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding [Add to Longdo]
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P) [Add to Longdo]
牽強[けんきょう, kenkyou] (n,vs) distortion of facts [Add to Longdo]
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] (n) {comp} attenuation distortion [Add to Longdo]
減衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] (n) {comp} attenuation distortion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畸变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] distortion; aberration, #35,317 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
位相歪み[いそうひずみ, isouhizumi] phase distortion [Add to Longdo]
減衰ひずみ[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]
減衰歪み[げんすいひずみ, gensuihizumi] attenuation distortion [Add to Longdo]
遅延歪み[ちえんひずみ, chienhizumi] delay distortion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distortion \Dis*tor"tion\, n. [L. distortio: cf. F. distortion.]
   1. The act of distorting, or twisting out of natural or
    regular shape; a twisting or writhing motion; as, the
    distortions of the face or body.
    [1913 Webster]
 
   2. A wresting from the true meaning. --Bp. Wren.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being distorted, or twisted out of shape or
    out of true position; crookedness; perversion.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) An unnatural deviation of shape or position of any
    part of the body producing visible deformity.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distortion
   n 1: a change for the worse [syn: {distortion}, {deformation}]
   2: a shape resulting from distortion [syn: {distorted shape},
     {distortion}]
   3: an optical phenomenon resulting from the failure of a lens or
     mirror to produce a good image [syn: {aberration},
     {distortion}, {optical aberration}]
   4: a change (usually undesired) in the waveform of an acoustic
     or analog electrical signal; the difference between two
     measurements of a signal (as between the input and output
     signal); "heavy metal guitar players use vacuum tube
     amplifiers to produce extreme distortion"
   5: the act of distorting something so it seems to mean something
     it was not intended to mean [syn: {distortion},
     {overrefinement}, {straining}, {torture}, {twisting}]
   6: the mistake of misrepresenting the facts

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top