Search result for

dissolve

(81 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissolve-, *dissolve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissolve[VI] ละลาย, See also: เจือจาง, หายไป, จางไป, Syn. melt, liquefy, liquate, Ant. freeze, harden, solidify
dissolve[VT] ละลาย, See also: ทำให้หายไป, ทำให้เจือจาง, Syn. melt, liquefy, liquate, Ant. freeze, harden, solidify
dissolve in[PHRV] ละลายใน, Syn. dissolve into
dissolve into[PHRV] ละลายใน, Syn. dissolve in
dissolve into[PHRV] ทำภาพซ้อนเพื่อเปลี่ยนฉาก (ทางโทรทัศน์หรือภาพยนตร์), Syn. dissolve in, melt into
dissolve into tears[PHRV] ร้องไห้ฟูมฟาย, Syn. dissolve in, melt into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissolve(ดิซอลว') vi.,vt. ละลาย,กระจายตัว,หลอมเหลว,กลายเป็นของเหลว,แตกตัว,ยุติ,สิ้นสุด, See also: dissolvability n. ดูdissolve dissolvable adj. ดูdissolve, Syn. divide,melt,disappear,fade ###A. solidify,thicken,unite
dissolvent(ดิซอล'เวินทฺ) adj. ซึ่งสามารถละลายได้. n. ตัวละลาย, Syn. solvent

English-Thai: Nontri Dictionary
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissolved acetyleneอะเซทิลีนละลาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dissolved marriageการสมรสที่สิ้นสุดลง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissolve, Physicallyละลาย [การแพทย์]
Dissolved Gasก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่ในน้ำมันในแหล่งกักเก็บใต้ดิน
เมื่อมีการผลิตน้ำมันขึ้นมายังผิวดิน ที่ความดันบรรยากาศก๊าซก็จะแตกตัวออกมา [ปิโตรเลี่ยม]
Dissolved oxygenออกซิเจนละลาย [TU Subject Heading]
Dissolved Oxygen, DO ออกซิเจนละลาย, ดีโอ
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ โดยปกติ จะวัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร, ส่วนในล้าน (สนล)หรือเปอร์เซนต์ของการอิ่มตัว [สิ่งแวดล้อม]
Dissolved Solids, DS ของแข็งละลายน้ำ, ดีเอส [สิ่งแวดล้อม]
Dissolved-Oxygen Sag Curve เส้นหย่อนออกซิเจนละลาย, เส้นตกท้องช้าง
เส้นโค้งแสดงระดับออกซิเจนละลายตามความยาวของ ลำน้ำ ซึ่งจะลดลง เมื่อมีการระบายน้ำเสียลงลำน้ำนั้น และจะกลับเพิ่มขึ้นอีกเมื่อมีการเติมอากาศ จากการสังเคราะห์แสงและ/หรือจากการแทรกตัวลงน้ำของออกซิเจนจากอากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Except years later, they started to dissolve, and then, biggie, you started to dissolve.ยกเว้นหลายปีหลังนี้\ พวกมันเริ่มจะละลายออกมา และดังนั้น เรื่องสำคัญ คุณก็เริ่มละลาย The Itch (2008)
They grew their shells by tapping into carbon from the atmosphere dissolved in the ocean.พวกมันสร้างเปลือกจากคาร์บอนในบรรยากาศ ที่ละลายอยู่ในมหาสมุทร Home (2009)
Huh. It dissolves.มันละลาย Air: Part 3 (2009)
All that fake civilization bullshit just fell away so they could dissolve into the infinite, so they could lose themselves and unite with their god.ศิวิลัยจอมปลอมบ้าบอโยนทิ้งไปให้หมด เพื่อให้ไปถึงความไม่สิ้นสุด เพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้า I Will Rise Up (2009)
We need the heir of a major corporation to dissolve his father's empire.เราต้องเป็นทายาทของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ที่จะละลายอาณาจักรของพ่อของเขา Inception (2010)
Has already been dissolved...มันได้ละลายไปแล้ว ... Delicate Things (2010)
Now, the concrete lifted the skull through the slit in the plastic, and the rest of the bones dissolved from Hodgins' fungus.ตอนนี้ คอนกรีตก็เทถม ทับเข้าไปที่โครงกระดูก ผ่านรอยกรีดยาว ของแผ่นพลาสติก และทั้งหมดของ ชิ้นส่วนกระดูกก็สลายตัวไป The Bones That Weren't (2010)
As many of you know, I had a duet partner, but due to sensitivities I'd rather not get into at the moment, I have dissolved the partnership.หลายคนคงรู้แล้วว่า ฉันเคยมีคู่ร้องduet แต่การร้องประสานมันเป็น อะไรที่ละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้น ฉันขอไม่ร้องประสานเสียงดีกว่า และตอนนี้ฉันก็ทำลายความสัมพันธ์ของคู่ฉันไปแล้วด้วย Duets (2010)
I'm trying to sort out exactly what happened. It's my fault, sir. I left my rookie at the house when we dissolved the perimeter.ผมพยายามเข้าใจเรื่องที่เกิด Broad Daylight (2010)
So you need some kind of liquid, some kind of solvent to dissolve all these chemicals in.และคุณก็เอาน้ำ คุณจะจบลงด้วยกรดอะมิโนผงบาง Are We Alone? (2010)
So he moves on when the pack dissolves.งั้น เค้าก็เดินหน้าต่อ เมื่อฝูงแยกย้าย Middle Man (2010)
You don't appreciate it. You see, I dissolve in a solution.ถ้าฉีดมันเข้าไป. Limitless (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissolveDissolve sugar in hot water.
dissolveHe dissolved some sugar in his coffee.
dissolveMy resolution dissolved at the last moment.
dissolveOxygen from the air dissolves in water.
dissolveParliament has been dissolved.
dissolveSugar dissolves in hot coffee.
dissolveSugar dissolves in water.
dissolveSugar will dissolve in a glass of water quickly.
dissolveThe Diet has been dissolved.
dissolveThe Diet will soon be dissolved.
dissolveThe Diet would be dissolved proved.
dissolveThe Prime Minister dissolved the Diet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่าขาด[V] divorce, See also: dissolve a marriage, annul, Syn. หย่า, หย่าร้าง, Example: ศาลพิพากษาให้หย่าขาดได้ตามคำฟ้องของผู้เป็นภรรยา, Thai definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
ยุบสภา[V] dissolve the parliament, Example: ทหารใช้อำนาจและปืนที่ตนมีอยู่ทำรัฐประหารคว่ำรัฐบาล ยุบสภา ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง, Thai definition: ปิดสภาเพื่อให้สมาชิกหมดสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่
ละลาย[V] dissolve, Syn. สลายตัว, Example: วิตามินเอเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันตัวแรกที่นักโภชนาการค้นพบเมื่อแปดสิบปีก่อน, Thai definition: คลายตัวหรือทำให้คลายตัวซึมซาบสลายไปในน้ำหรือของเหลว
สูญสลาย[V] dissolve, Syn. สลาย, แตกสลาย, Ant. ก่อกำเนิด, Example: เครื่องจักสานที่ทำจากอินทรีย์วัตถุมักจะผุพังและสูญสลายได้ง่าย, Thai definition: หมดสิ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สลายตัวไป[v. exp.] (dāi salāitūa pai) EN: be dissolved   
ละลาย[v.] (lalāi) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse   FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim   FR: s'estomper ; s'effacer
ออกซิเจนละลายในน้ำ[n. exp.] (ǿksijēn lalāi nai nām) EN: dissolved oxygen (DO)   FR: oxygène dissous [m]
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse   FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser
สลายตัว[v.] (salāitūa) EN: dissolve ; break up ; disperse   
สูญสลาย[v.] (sūnsalāi) EN: dissolve   
หย่าขาด[v.] (yākhāt) EN: divorce ; dissolve a marriage ; annul   FR: divorcer
ยุบ[v.] (yup) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind   FR: abolir ; dissoudre

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSOLVE    D IH2 Z AA1 L V
DISSOLVED    D IH2 Z AA1 L V D
DISSOLVER    D IH2 Z AA1 L V ER0
DISSOLVES    D IH2 Z AA1 L V Z
DISSOLVERS    D IH2 Z AA1 L V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissolve    (v) (d i1 z o1 l v)
dissolved    (v) (d i1 z o1 l v d)
dissolves    (v) (d i1 z o1 l v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディゾルブ[, deizorubu] (n) dissolve [Add to Longdo]
解散権[かいさんけん, kaisanken] (n) right to dissolve (e.g. the Diet) [Add to Longdo]
絵の具を溶く[えのぐをとく, enoguwotoku] (exp,v5k) to dissolve colors; to dissolve colours [Add to Longdo]
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P) [Add to Longdo]
神宮教[じんぐうきょう, jinguukyou] (n) (obs) (See 神宮奉斎会) Jingu-kyo (sect of Shinto, dissolved in 1899) [Add to Longdo]
神宮奉斎会[じんぐうほうさいかい, jinguuhousaikai] (n) (obs) Ise Shrine Offering Association (secular organization formed from Jingu-kyo in 1899; dissolved in 1946) [Add to Longdo]
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary [Add to Longdo]
単純泉[たんじゅんせん, tanjunsen] (n) simple thermal hot spring (containing less than one thousand ppm of dissolved minerals) [Add to Longdo]
逓信省[ていしんしょう, teishinshou] (n) (obs) Ministry of Communications and Transportation (dissolved in 1949) [Add to Longdo]
溶かす[とかす, tokasu] (v5s,vt) to melt; to dissolve; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溶解[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, ] dissolve; solution [Add to Longdo]
溶质[róng zhì, ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ, / ] dissolved substance; material in solution [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] dissolved; rice gruel; wasted; surname Mei [Add to Longdo]
裁撤[cái chè, ㄘㄞˊ ㄔㄜˋ, ] dissolve [Add to Longdo]
解散[jiě sàn, ㄐㄧㄝˇ ㄙㄢˋ, ] dissolve; disband [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissolve \Dis*solve"\, v. t. [imp. & p. p. {Dissolved}; p. pr. &
   vb. n. {Dissolving}.] [L. dissolvere, dissolutum; dis- +
   solvere to loose, free. See {Solve}, and cf. {Dissolute}.]
   1. To separate into competent parts; to disorganize; to break
    up; hence, to bring to an end by separating the parts,
    sundering a relation, etc.; to terminate; to destroy; to
    deprive of force; as, to dissolve a partnership; to
    dissolve Parliament.
    [1913 Webster]
 
       Lest his ungoverned rage dissolve the life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To break the continuity of; to disconnect; to disunite; to
    sunder; to loosen; to undo; to separate.
    [1913 Webster]
 
       Nothing can dissolve us.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Down fell the duke, his joints dissolved asunder.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       For one people to dissolve the political bands which
       have connected them with another.   --The
                          Declaration of
                          Independence.
    [1913 Webster]
 
   3. To convert into a liquid by means of heat, moisture,
    etc.,; to melt; to liquefy; to soften.
    [1913 Webster]
 
       As if the world were all dissolved to tears. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To solve; to clear up; to resolve. "Dissolved the
    mystery." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Make interpretations and dissolve doubts. --Dan. v.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   5. To relax by pleasure; to make powerless.
    [1913 Webster]
 
       Angels dissolved in hallelujahs lie. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) To annul; to rescind; to discharge or release; as,
    to dissolve an injunction.
 
   Syn: See {Adjourn}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissolve \Dis*solve"\, v. i.
   1. To waste away; to be dissipated; to be decomposed or
    broken up.
    [1913 Webster]
 
   2. To become fluid; to be melted; to be liquefied.
    [1913 Webster]
 
       A figure
       Trenched in ice, which with an hour's heat
       Dissolves to water, and doth lose his form. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fade away; to fall to nothing; to lose power.
    [1913 Webster]
 
       The charm dissolves apace.      --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissolve
   n 1: (film) a gradual transition from one scene to the next; the
      next scene is gradually superimposed as the former scene
      fades out
   v 1: become weaker; "The sound faded out" [syn: {dissolve},
      {fade out}, {fade away}]
   2: cause to go into a solution; "The recipe says that we should
     dissolve a cup of sugar in two cups of water" [syn:
     {dissolve}, {resolve}, {break up}]
   3: come to an end; "Their marriage dissolved"; "The tobacco
     monopoly broke up" [syn: {dissolve}, {break up}]
   4: stop functioning or cohering as a unit; "The political wing
     of the party dissolved after much internal fighting" [syn:
     {disband}, {dissolve}]
   5: cause to lose control emotionally; "The news dissolved her
     into tears"
   6: lose control emotionally; "She dissolved into tears when she
     heard that she had lost all her savings in the pyramid
     scheme"
   7: cause to fade away; "dissolve a shot or a picture"
   8: pass into a solution; "The sugar quickly dissolved in the
     coffee"
   9: become or cause to become soft or liquid; "The sun melted the
     ice"; "the ice thawed"; "the ice cream melted"; "The heat
     melted the wax"; "The giant iceberg dissolved over the years
     during the global warming phase"; "dethaw the meat" [syn:
     {dissolve}, {thaw}, {unfreeze}, {unthaw}, {dethaw}, {melt}]
   10: bring the association of to an end or cause to break up;
     "The decree officially dissolved the marriage"; "the judge
     dissolved the tobacco company" [syn: {dissolve}, {break up}]
   11: declare void; "The President dissolved the parliament and
     called for new elections" [syn: {dissolve}, {dismiss}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top