หรือคุณหมายถึง dißent?
Search result for

dissent

(71 entries)
(0.0585 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissent-, *dissent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissent[VI] ขัดแย้ง, See also: ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นพ้อง, Syn. disagree, discord, Ant. agree
dissent[N] ความขัดแย้ง, See also: การไม่เห็นด้วย, Syn. conflict, discord, Ant. agreement, harmony, accord
dissenter[N] ผู้คัดค้าน, See also: คนที่ไม่เห็นด้วย
dissenting[ADJ] ที่ไม่เห็นด้วย, See also: ที่ไม่สนับสนุน, Syn. opposed, contrary
dissentient[ADJ] ที่ไม่เห็นด้วย, See also: ที่ไม่สนับสนุน, Syn. opposed, contrary
dissentient[N] ผู้ที่ไม่เห็นด้วย, See also: ผู้ที่มีความเห็นขัดแย้ง, Syn. opposer
dissent from[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ปฏิเสธ
dissentingly[ADV] อย่างไม่เห็นด้วย, See also: อย่างขัดแย้ง, Syn. opposingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
dissenter(ดิเซน'เทอะ) n. ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ผู้แยกตัวออกจากโบสถ์,ผู้คัดค้าน
dissentient(ดิเซน'เชินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน,ซึ่งคัดค้าน,แตกแยก, See also: dissentience n. ดูdissentient dissentiency n. ดูdissentient
dissentiousadj. ชอบทะเลาะ,ชอบคัดค้าน, Syn. contentious

English-Thai: Nontri Dictionary
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว
dissent(vi) ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ขัดแย้ง,แตกร้าว,ทะเลาะ,ไม่ลงรอยกัน
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissentไม่เห็นพ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissenting opinionความเห็นแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissenting opinionความเห็นแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Just a few dissenters.- เพียงไม่กี่คนที่คัดค้าน The Great Dictator (1940)
Dissenting about?ไม่เห็นด้วยกับอะไร The Great Dictator (1940)
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets.นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน The Corporation (2003)
Attention, all dissenting students of Western Summit High School.ตั้งใจฟัง นักเรียนที่ประท้วงทุกคน ของโรงเรียนเวสเทิร์นซัมมิท Charlie Bartlett (2007)
The regime crushes all dissent... as many as 10,000 were killed throughout the country during 19... in an actual uprising.The regime crushes all dissent... . as many as 10,000 were killed throughout the country during 19... Rambo (2008)
This police department does not tolerate dissent, or contradiction, or even embarrassment;กรมตำรวจนี้จะไม่ยอมใ้ห้เกิดการไม่เห็นด้วย หรือขัดแย้ง หรือแม้แต่สร้างความขายหน้า Changeling (2008)
Today, in St. Peter's Square, the faithful pray that there is among them another leader who can unite their church, which has been so riven by change and dissent in recent years.วันนี้ที่ลานยัง San Pietro, ผู้ศรัทธา สวดว่าในหมู่พวกเขาที่จะ อื่นผู้นำ การชุมนุมกันใหม่ที่คริสตจักร ดังนั้นหารในช่วงไม่กี่ปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและ contradictions. Angels & Demons (2009)
As dissent threatens to tear Apart the peaceful Mandalore system,ขณะที่ความขัดแย้งได้คุกคาม และขู่ที่จะทำลายระบบดาวรักสงบอย่างแมนดาลอร์ Duchess of Mandalore (2010)
It's as arrogant as telling someone how to believe in God, and if they don't accept it, no matter how open-hearted or honest their dissent, they're going to hell.พอๆกับการบอกคนอื่น ให้เชื่อเรื่องพระเจ้า และถ้าพวกเค้าไม่เชื่อ ไม่ว่าจะพูดอย่างไร หรือจะเถียงอย่างไร พวกเค้าจะตกนรก Grilled Cheesus (2010)
Mr. Morley's dissent is noted along with Mr. De Groot's.คุณมอร์ลีย์ไม่เห็นด้วย ในการแสดงความคิดเห็นของคุณเดอกรูท IV. (2014)
If you think your words will move your fellow noblemen to dissent, then you're sorely misled.หากคุณคิดว่าคำพูดของคุณจะย้าย ขุนนางเพื่อนของคุณที่จะขัดแย้ง แล้วคุณจะเข้าใจผิดอย่างมาก Last Knights (2015)
This will quiet any whispers of dissent for quite some time.นี้จะเงียบกระซิบใด ๆ ของความขัดแย้งสำหรับค่อนข้างบางเวลา Last Knights (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissentHe dissented from the opinion of majority.
dissentI dissent from what he said.
dissentWithin the rape crisis movement, Greesite's dissent is significant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดข้อง[V] dissent, See also: have objections, Syn. ติดขัด, ข้องขัด, Ant. สะดวก, Example: คุณจะขัดข้องไหมคะที่จะช่วยฉันยกของลงไปข้างล่าง, Thai definition: ไม่ยอมให้ทำ, ไม่ตกลงด้วย
ข้อขัดข้อง[N] objections, See also: dissent, obstacle, hindrance, trouble, problems, Syn. อุปสรรค, ขวากหนาม, Example: พระองค์แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์, Count unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขัดข้อง[v.] (khatkhøng) EN: object ; dissent ; have objections   FR: objecter ; opposer
ข้อขัดข้อง[n. exp.] (khø khatkhøng) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems   FR: objection [f]
ความเห็นแย้ง[n. exp.] (khwāmhen yaēng) EN: dissenting opinion   FR: opinion divergente [f]
ไม่เห็นด้วย[v. exp.] (mai hendūay) EN: disagree ; not agree ; dissent   FR: ne pas être d'accord ; être en désaccord ; pas d'accord
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary
DISSENT    D IH2 S EH1 N T
DISSENTS    D IH2 S EH1 N T S
DISSENTED    D IH2 S EH1 N T AH0 D
DISSENTED    D IH2 S EH1 N AH0 D
DISSENTER    D IH2 S EH1 N T ER0
DISSENTERS    D IH2 S EH1 N T ER0 Z
DISSENTERS    D IH2 S EH1 N ER0 Z
DISSENTING    D IH2 S EH1 N T IH0 NG
DISSENTING    D IH2 S EH1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissent    (v) (d i1 s e1 n t)
dissents    (v) (d i1 s e1 n t s)
dissented    (v) (d i1 s e1 n t i d)
dissenter    (n) (d i1 s e1 n t @ r)
dissenters    (n) (d i1 s e1 n t @ z)
dissenting    (v) (d i1 s e1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
異議[いぎ, igi] (n) objection; dissent; protest; (P) [Add to Longdo]
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible [Add to Longdo]
諾否[だくひ, dakuhi] (n) consent or refusal; yes or no; decision to accept or decline; up or down (vote); assent or dissent; accept or reject; (P) [Add to Longdo]
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] (n,adj-no) dissenting opinion; opposition viewpoint; contra (view) [Add to Longdo]
反対者[はんたいしゃ, hantaisha] (n) foe; opponent; adversary; dissenter [Add to Longdo]
反対投票[はんたいとうひょう, hantaitouhyou] (n) dissenting vote; vote of opposition; negative vote; blackballing [Add to Longdo]
非国教徒[ひこっきょうと, hikokkyouto] (n) Nonconformist; Dissenter [Add to Longdo]
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异言[yì yán, ㄧˋ ㄧㄢˊ, / ] dissenting words [Add to Longdo]
异议者[yì yì zhě, ㄧˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] dissenter; dissident [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissent \Dis*sent"\, n.
   1. The act of dissenting; difference of opinion; refusal to
    adopt something proposed; nonagreement, nonconcurrence, or
    disagreement.
    [1913 Webster]
 
       The dissent of no small number [of peers] is
       frequently recorded.         --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) Separation from an established church, especially
    that of England; nonconformity.
    [1913 Webster]
 
       It is the dissidence of dissent and the
       protestantism of the Protestant religion. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. Contrariety of nature; diversity in quality. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The dissent of the metals.      --Bacon.
 
   Syn: Disagreement; variance; difference; nonconcurrence;
     nonconformity.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissent \Dis*sent"\, v. i. [imp. & p. p. {Dissented}; p. pr. &
   vb. n. {Dissenting}.] [L. dissentire, dissentum; dis- +
   sentire to feel, think. See {Sense}.]
   1. To differ in opinion; to be of unlike or contrary
    sentiment; to disagree; -- followed by from.
    [1913 Webster]
 
       The bill passed . . . without a dissenting voice.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       Opinions in which multitudes of men dissent from us.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) To differ from an established church in regard to
    doctrines, rites, or government.
    [1913 Webster]
 
   3. To differ; to be of a contrary nature. --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissent
   n 1: (law) the difference of one judge's opinion from that of
      the majority; "he expressed his dissent in a contrary
      opinion"
   2: a difference of opinion
   3: the act of protesting; a public (often organized)
     manifestation of dissent [syn: {protest}, {objection},
     {dissent}]
   v 1: withhold assent; "Several Republicans dissented" [ant:
      {accede}, {acquiesce}, {assent}]
   2: express opposition through action or words; "dissent to the
     laws of the country" [syn: {protest}, {resist}, {dissent}]
   3: be of different opinions; "I beg to differ!"; "She disagrees
     with her husband on many questions" [syn: {disagree},
     {differ}, {dissent}, {take issue}] [ant: {agree}, {concord},
     {concur}, {hold}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top