Search result for

disruption

(27 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disruption-, *disruption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disruption[N] การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disruptionการแตกตัว,เส้นประสาทขาดออกจากกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry about the disruption, folks... but I always do the last dance of the season.ขออภัยที่ต้องขัดจังหวะ ท่านทั้งหลาย... ผมเคยเต้นปิดงานในทุกปี Dirty Dancing (1987)
- l'm looking for any... cryogenic disruption to the D.N.A. footprints.- ด็อกเตอร์เฮซ ให้ช่วยอะไรมั้ย - ฉันกำลังตรวจสอบ ดูว่าจะมีอะไรมาขัดขวางการบ่งบอก ดี เอ็น เอ บ้างไหม Junior (1994)
So would you kindly inform the authorities that we will cooperate in any way although we can't tolerate a major disruption.ช่วยไปบอก จนท. ด้วย ว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือ - แม้เราไม่เต็มใจก็ตาม Gattaca (1997)
- we can anticipate many more cancelled flights, and disruption of travel plans That's all...แต่ว่า.. Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Initially the stadium area was mobbed with ambulances, but the game finished without major disruptionsในช่วงแรก ผู้ชมในสนามต่างแตกตื่น แต่การแข่งขันก็ดำเนินไปโดยไม่มีความขัดข้อง... Swing Girls (2004)
No drama,no disruptions.I promise.ไม่ดราม่า ไม่ขัดขวาง ฉันสัญญา Bad News Blair (2007)
Another wave of disruption just broke from the surface and smacked into us.แต่ว่ามีคลื่นรบกวนจากพื้นผิวดาวเล่นงานเราอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
The disruption in your relationship is making my life intolerable.ความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงของคุณ ทำเอาชีวิตผมเหมือนตกนรก The Guitarist Amplification (2009)
As we await the appearance of the new Holy Father Cardinal Baggia of Italy, one of the four original Preferiti, who, despite terrorist attempts at disruption seems to have been selected in one of the swiftest and smoothest conclaves in modern church history.เหล่านี้คือคนพระเจ้า. Camerlengo. การ Angels & Demons (2009)
Proceeded by temporary disruptionเกิดจากการหยุดชะงักชั่วคราว Incursion: Part 1 (2010)
No, be a disruption in the library.腻ǹͧش Bad Reputation (2010)
You're an affront to the balance of the universe, and you cause disruption on a global scale.พวกเธฮเป็นเหมือน คำปรามาส \ ต่อความสมดุลของจักรวาล และพวกเธอก่อให้เกิดความยุ่งยาก \ ระดับโลกเลยทีเดียว Appointment in Samarra (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISRUPTION    D IH2 S R AH1 P SH AH0 N
DISRUPTIONS    D IH2 S R AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disruption    (n) (d i1 s r uh1 p sh @ n)
disruptions    (n) (d i1 s r uh1 p sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers) [Add to Longdo]
茶々;茶茶[ちゃちゃ, chacha] (n) disruption [Add to Longdo]
破壊[はかい, hakai] (n,vs) (1) destruction; disruption; (2) {comp} (application) crash; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disruption \Dis*rup"tion\, n. [L. disruptio, diruptio.]
   The act or rending asunder, or the state of being rent
   asunder or broken in pieces; breach; rent; dilaceration;
   rupture; as, the disruption of rocks in an earthquake;
   disruption of a state.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disruption
   n 1: an act of delaying or interrupting the continuity; "it was
      presented without commercial breaks"; "there was a gap in
      his account" [syn: {break}, {interruption}, {disruption},
      {gap}]
   2: a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the
     furious disturbance they had caused" [syn: {disturbance},
     {disruption}, {commotion}, {flutter}, {hurly burly}, {to-do},
     {hoo-ha}, {hoo-hah}, {kerfuffle}]
   3: an event that results in a displacement or discontinuity
     [syn: {dislocation}, {disruption}]
   4: the act of causing disorder [syn: {disruption},
     {perturbation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top