Search result for

disrupt

(55 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disrupt-, *disrupt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disrupt[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้แตกแยก, ทำให้เสียกระบวน, ทำให้เสียระบบ, Syn. disturb, confuse, disorder, interrupt, Ant. order, organize
disruption[N] การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance
disruptive[ADJ] ที่แตกแยก, See also: ที่แตกร้าว, ที่กระจัดกระจาย, ที่ยุ่งเหยิง, Syn. distubing, troublesome, unruly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
disruption(ดิสรัพ'เชิน) n. การทำให้แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ภาวะที่ถูกทำให้แตกแยกออก

English-Thai: Nontri Dictionary
disrupt(vt) แบ่งแยก,ทำให้แตกแยก,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง
disruption(n) การแบ่งแยก,การแตกแยก,ความยุ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disruptive-แตกฉีก, -แตกหัก, -แตกแยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disruptเยื่อเซลล์ขาดตอน [การแพทย์]
Disruptionการแตกตัว,เส้นประสาทขาดออกจากกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For disrupting the event, but honestly,สำหรับข้อตกลงกรณีนี้ แต่พูดตามจริงนะ There Might be Blood (2008)
Another wave of disruption just broke from the surface and smacked into us.แต่ว่ามีคลื่นรบกวนจากพื้นผิวดาวเล่นงานเราอยู่ Dead Space: Downfall (2008)
How dare you disrupt their relationship with your evil!นายกล้ามากที่ไปร่วมมือกับพวกปีศาจร้ายพวกนั้น Bolt (2008)
How dare you come and disrupt my son's welcome ceremony!แกมา และทำให้งานเลี้ยงต้อนรับลูกชาย ของฉัน ยุ่งเหยิงไปหมด! Episode #1.7 (2008)
it might disrupt the balance of nature.มันทำลายสมดุลของธรรมชาติ Ponyo (2008)
We know we're disrupting your workเรารู้ว่าเรารบกวนการทำงานของคุณ Safe and Sound (2008)
Yet we have succeeded in disrupting the balance that is so essential to life.ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จ ในการทำลายสมดุลแห่งชีวิตอันสำคัญยิ่ง Home (2009)
In these polar regions, the balance of nature has already been disrupted.ในแถบขั้วโลกนี้ สมดุลของธรรมชาติ\ ได้ถูกทำลายแล้ว Home (2009)
The system that controls our climate has been severely disrupted.ระบบที่ควบคุมภูมิอากาศของเรา ถูกทำลายอย่างรุนแรง Home (2009)
The elements on which it relies have been disrupted.ปัจจัยที่อากาศเคยพึ่งพาได้ถูกทำลายลง Home (2009)
We exploit that... we can disrupt his thoughts.เราจะเอาความได้เปรียบนี้ รบกวนพลังจิตเขา Chapter Five 'Exposed' (2009)
We must disrupt him at the first phase. Can't allow Lomu to get the ball in space.เราต้องเข้าไปขัดขวางโลมูเอาไว้ในเฟสแรก อย่าให้เค้าได้บอลแล้วมีทางเปิดโล่งเด็ดขาด! Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disruptA strike disrupted the postal system.
disruptAt the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding.
disruptHe was careful not to disrupt the meeting.
disruptThe timetable was disrupted.
disruptTraffic was also disrupted including the suspension of the Akita, Tohoku bullet train.
disruptTrains were disrupted due to a thunderstorm.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISRUPT    D IH2 S R AH1 P T
DISRUPTS    D IH2 S R AH1 P T S
DISRUPTED    D IH2 S R AH1 P T AH0 D
DISRUPTING    D IH2 S R AH1 P T IH0 NG
DISRUPTION    D IH2 S R AH1 P SH AH0 N
DISRUPTIVE    D IH2 S R AH1 P T IH0 V
DISRUPTIONS    D IH2 S R AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disrupt    (v) (d i1 s r uh1 p t)
disrupts    (v) (d i1 s r uh1 p t s)
disrupted    (v) (d i1 s r uh1 p t i d)
disrupting    (v) (d i1 s r uh1 p t i ng)
disruption    (n) (d i1 s r uh1 p sh @ n)
disruptive    (j) (d i1 s r uh1 p t i v)
disruptions    (n) (d i1 s r uh1 p sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスラプト[, deisuraputo] (n) disrupt(ion) [Add to Longdo]
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]
環境ホルモン[かんきょうホルモン, kankyou horumon] (n) hormone-disrupting chemicals [Add to Longdo]
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n,vs) torn asunder; disrupted and disorganized [Add to Longdo]
集中日[しゅうちゅうび, shuuchuubi] (n) day on which many companies hold shareholders meetings (to limit disruption by would-be blackmailers) [Add to Longdo]
総会屋[そうかいや, soukaiya] (n) extortionist that threatens to disrupt stock-holder meetings; (P) [Add to Longdo]
茶々;茶茶[ちゃちゃ, chacha] (n) disruption [Add to Longdo]
内分泌攪乱物質[ないぶんぴつかくらんぶっしつ, naibunpitsukakuranbusshitsu] (n) endocrine disruptor [Add to Longdo]
破壊[はかい, hakai] (n,vs) (1) destruction; disruption; (2) {comp} (application) crash; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
破壊[はいか, haika] crash (application) (vs), disruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disrupt \Dis*rupt"\, a. [L. disruptus, diruptus, p. p. of
   disrumpere, to break or burst asunder; dis- + rumpere to
   break, burst. See {Rupture}.]
   Rent off; torn asunder; severed; disrupted.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disrupt \dis*rupt"\, v. t. [imp. & p. p. {Disrupted}; p. pr. &
   vb. n. {Disrupting}.]
   1. To break asunder; to rend. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. to destroy the continuity of, usually temporarily; as,
    electrical power was disrupted by the hurricane.
    [PJC]
 
   3. To interfere with or halt, especially by causing a lack of
    order; as, the shouting of the demonstrators disrupted the
    meeting.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disrupt
   v 1: make a break in; "We interrupt the program for the
      following messages" [syn: {interrupt}, {disrupt}, {break
      up}, {cut off}]
   2: throw into disorder; "This event disrupted the orderly
     process"
   3: interfere in someone else's activity; "Please don't interrupt
     me while I'm on the phone" [syn: {interrupt}, {disrupt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top